LINKEBEEK Activ’ keurt ingediende motie niet goed

C21

LINKEBEEK Activ’ keurt ingediende motie niet goed

Editiepajot_bart_devill___linkebeek
foto Bart Devillé
 

 

De openbare zitting van de jongste gemeenteraad werd afgesloten met een bijkomend punt: een motie ingediend door de fracties LINK@VENIR en ensembleLKBsamen. Het was de motie die ook al te berde kwam in andere faciliteiten gemeenten. De ingediende motie werd toegelicht door raadslid Gilles Hallez (LINK@VENIR). Zo verwees hij naar het feit dat de diensten van de Vlaamse overheid, en meer bepaald de dienst belast met de inning van de onroerende voorheffing en deze voor de inning van verkeersbelasting, zich enkel in het Nederlands richten tot Franstalige belastingplichtigen in faciliteitengemeenten die hun taalverwantschap reeds aan de betrokken dienst hebben meegedeeld en sinds dit jaar zonder enige vermelding van het verkrijgen van het document in het Frans. Ook haalde hij o.m. ook het feit aan van een verklaring van de Raad van State die de omzendbrief ongeldig verklaart en verwees nog naar andere arresten. In de motie vraagt de Linkebeek aan de Vlaamse Regering: de gewestelijke diensten van de Vlaamse Regering op te roepen om de vermelding “Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p” in hun belastingberichten en gepersonaliseerde brieven op te nemen. Volgens de indieners maakt dit de documenten onwettig. Verder, om de diensten die onder haar gezag vallen te gelasten de wettelijke voorschriften in de randgemeente te eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij hun betrekkingen met particulieren het Frans moeten gebruiken. Tenslotte ervoor te zorgen dat de Franstalige belastingplichtigen in de randgemeenten die een aanvraag indiende om het document in het Frans te ontvangen dit zou gelden voor 4 jaar. Collega-indiener raadslid Charlotte Murphy-Houset(ensembleLKBsamen) sloot zich hierbij aan en stelde dat  de rechten van de inwoners van de faciliteiten gemeenten “moesten worden gerespecteerd”.

Raadslid Joëlle Grimmeau van de enige echte tweetalige lijst Activ’ maakte brandhout van de motie. Zo stelde zij “de motie ingediend door beide andere fracties waarvan de teksten, zoals ze nu voorliggen, niet te kunnen of zullen aanvaarden.” Hiermede toonde Activ’ ook aan hun standpunten te hebben en niet zomaar meelopers zijn. En Grimmeau vervolgde: “Activ’ heeft als één van haar prioriteiten gesteld om het goede samenleven in Linkebeek tussen de verschillende taalgroepen te ondersteunen en te promoten. Hierbij werd door ons gekozen om een communautaire status-quo tijdens deze legislatuur als uitgangspunt te nemen. Rode draad hierin is het aanvaarden van de uitspraken van de tweetalige kamer van de Raad van State, los van het feit dat misschien niet iedereen het hier steeds mee eens is. Men moet ergens een lijn trekken en persoonlijke meningen moeten soms ondergeschikt kunnen zijn aan het algemeen belang. De reden waarom de tekst die momenteel voorligt voor ons niet aanvaardbaar is heeft vooral te maken met de verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Cassatie in december 2018.” Raadslid Joëlle Grimeau argumenteerde dan nog verder met allerhande uitspraken in het verleden door o.m. de uitspraak die werd gedaan door een ééntalige, Franstalige, kamer van de Raad van State. Ook de verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de communicatie van de Vlaamse Overheid met de inwoners van Linkebeek vond ze niet correct. En ze besloot: “De uitspraak werd gedaan door een ééntalige, Franstalige, kamer en we weten allemaal dat in België juridische uitspraken nogal eens kunnen verschillen volgens de taalrol waarop ze terecht komen. Maar de belangrijkste reden is dat het hier gaat over een klacht van één individu en het voor ons duidelijk is dat de uitspraak dus alleen geldt voor dit individu en geen ruimere draagkracht heeft. “ Ook gaf ze nog meet dat “nationale partijbelangen hier blijkbaar een grote rol spelen”. Uiteindelijk stemden LINK@VENIR en ensembleLKBsamen voor de motie, Activ’ onthield zich.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 jun 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 28 sep 2022
Hugo Devillé | 02 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief