PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 22 mei

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 22 mei

Politieraad_23_mei_2023
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 22 mei - © Deschuyffeleer
 
Personeelsparking_politie_pz_pajottenland
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 22 mei - © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

In handen van Kris Poelaert, de voorzitter van de politieraad en tevens burgemeester van Herne, legde nieuwkomer Nikè Vanlangendonck de gebruikelijke eed af. De inspecteur die overkomt van de politiezone Rode maakt deel uit van de dienst Noodhulp/Interventie.

Politiecollege

Door de burgemeesterswissel in Galmaarden kan gewezen burgemeester Patrick Decat niet langer deel uitmaken van het politiecollege van de zone die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat. Door het opnemen van het burgemeestersambt in Galmaarden maakt de nieuwe burgemeester Ludo Persoons voortaan van rechtswege deel van het politiecollege. Die zetelde overigens al als raadslid in de politieraad. Hij diende dan ook in die hoedanigheid ontslag te nemen. Zijn vrijgekomen zetel zal worden ingenomen door het Galmaards gemeenteraadslid Rita Paindavain. Die kon evenwel deze keer niet aanwezig zijn op de raad en zal dan ook opgeroepen worden haar eed tijdens de eerstkomende politieraad af te leggen.

Rekening 2022

De raadsleden stemden in met de voorgestelde begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans van de politiezone Pajottenland voor het dienstjaar 2022 en stelden die dan ook vast. Het was bijzonder rekenplichtige Patrick Bombaert die in zijn vakjargon en aan een strak tempo de raadsleden de nodige toelichtingen voorhield.

Het algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst over het dienstjaar 2022 heen werd zo vastgesteld op 2.530.329€. Samen met het saldo van het gewoon reservefonds (220.999€) werd de financiële toestand dan ook afgevlagd op 2.751.329€. De kastoestand op 31/12/2023 bedroeg 2.716.311€. In de buitengewone dienst werd het algemeen begrotingsresultaat vastgelegd op -618.667€.

Begotingswijzigingen

Door het inbrengen van het vastgesteld algemeen resultaat van de begrotingsrekening over het dienstjaar 2022 heen ten belope van 2.530.329€ en door een reeks wijzigingen in de initiële begroting voor dit lopend dienstjaar komt het geraamd resultaat van de begroting in de gewone dienst 2023 nu te liggen op -520.265€ waar dat initieel geraamd werd op -667.820€. Zo wordt het algemeen begrotingsresultaat 2023 nu geraamd op 2.010.063€.

In de buitengewone dienst bedraagt het algemeen resultaat 2022 van de begrotingsrekening -618.666€ maar door een begrotingswijziging komt het geraamd resultaat van de begroting voor 2023 nu te liggen op 618.666€. Zo wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat herleid tot 0€. De meest in het oog springende wijzigingen in de begroting voor de buitengewone dienst betreffen het optrekken van de kredieten voor het aanleggen van gronden van 100.000€ naar 130.000€ (parking) en voor het verwerven van machines en uitbatingsmateriaal van 64.000€ naar 126.672€ (laadstations voor draagbare radio’s evenals driepikkel voor mobiele snelheidscontroles), het eerder preventief voorzien van kredieten vooral voor het eventueel opvangen van mogelijke problemen rond de klimatologie, de warmteregeling en de ventilatie in het nieuw politiehuis (125.218€) en het verminderen van de kredieten voor onder meer het aanschaffen van informaticamateriaal (van 130.650€ naar 101.750€) en het aankopen van politievoertuigen (van 282.500€ naar 213.147€). 

Rijkswachtgebouw Kester - Parking  

Op aangeven van het politiecollege werden de raadsleden het ook eens om hun besluit in zitting van 02 juni 2021 met betrekking tot het voorgenomen afbreken van het gewezen administratief rijkswachtgebouw (Bruneaustraat 101) en er op de vrijgekomen ruimte een voorlopige parking aan te leggen in te trekken. Ze verklaarden zich nu akkoord om te gaan voor het inrichten van een parking op een stuk grond met boomgaard en eigendom van de politiezone tussen het nieuw politiehuis en het vroegere politiegebouw.

Voor het deels financieren van de bouw van het nieuw politiehuis was initieel voorzien in het mettertijd te koop stellen van het gewezen administratief rijkswachtgebouw dat in het kader van de politiehervorming door de politiezone werd verworven. Om reden aan het nieuw politiehuis te weinig parkeerruimte voor de personeelsleden zou voorzien geweest zijn werd enige tijd gespeeld met de idee het vroegere rijkswachtgebouw af te breken en er een voorlopige parking voor de personeelsleden in te richten. Daardoor zou de politiezone dan wel de opbrengst van de verkoop van het gebouw niet hebben kunnen benutten. Maar nu worden de zaken teruggeschroefd naar de initieel voorziene planning.

Voor het inrichten van de voorgenomen parking met 32 plaatsen werd een krediet uitgetrokken van 130.000€, opgedeeld in 30.000€ voor de studie, het ontwerp en de verdere begeleiding en in 100.000€ voor de eigenlijke inrichting. Voorzitter Kris Poelaert gaf aan dat het inrichten van een parking beantwoordt aan een reële noodzaak in het kader van een eventueel verhoogde terreurdreiging evenals naar de beveiliging én van de politievoertuigen én de voertuigen van de personeelsleden en de voertuigen van bezoekers bij grote bijeenkomsten toe. Ook de syndicale organisaties waren vragende partij in die zin. Bovendien zou, steeds volgens de voorzitter, de parking ook een ontlasting moeten inhouden voor de buurtbewoners die zo terug meer parkeergelegenheid zouden verkrijgen in de onmiddellijke omgeving van hun woning. Hij benadrukte ook dat het aanleggen van de parking alleszins ook een gunstig financieel effect voor de politiezone zou teweegbrengen. De verkoop van het vroeger administratief rijkswachtgebouw zou immers beduidend meer moeten opleveren dan de kostprijs voor het inrichten van de parking.

In de marge wilde het Gooiks raadslid Pascal De Leener weten of met betrekking tot de bouw van het nieuw politiehuis nu alle procedures, betwistingen en alternatieve plannen hun beslag hebben gekregen. Voorzitter Kris Poelaert gaf aan dat nu voluit gewerkt wordt om alles zo snel als mogelijk te realiseren. Hij werd hierin bijgetreden door de Lennikse burgemeester Irina Deknop die onder meer aangaf dat de piste van het ruilen van percelen nu definitief verlaten is.         

Voertuigenpark

Groen licht was er ook voor het aankopen van vier voertuigen: een eerste betreft een anoniem voertuig type Volvo XC 60 (45.647€) voor de dienst Recherche, een tweede een politievoertuig type VW Caddy (39.873€) voor de dienst Wijk, een derde een politievoertuig type Combi (mobiel bureau) Mercedes Vito Tourer L 2 (71.861€) voor de dienst Interventie en ten slotte een vierde een anoniem voertuig type bestelwagen (32.644€) voor de dienst PLIF.

De vier aankopen gebeuren binnen de raamcontracten van de Federale Politie.

Anderzijds worden drie voertuigen met politietoebehoren buiten dienst gesteld en weldra openbaar te koop aangeboden. Hier gaat het om twee wijkvoertuigen VW Caddy en om een moto Yamaha 1300 FJR.

Varia  

Vanuit de raadsleden kwam de vraag of het doven van de openbare nachtverlichting al dan niet een invloed heeft gehad op het aantal diefstallen en op de verkeersongevallen. Korpschef David Cummins wist aan de hand van recent cijfermateriaal aan te geven dat het doven van de lichten alsnog geen beduidende invloed heeft gehad op het aantal diefstallen. Hij benadrukte wel dat het korps momenteel bij gebrek aan personeel ’s nachts slechts één enkele ploeg kon inzetten, die zich niet alleen kan inlaten met het voorkomen van diefstallen maar ook nog alle andere noodoproepen dient te beantwoorden. Voorzitter Kris Poelaert trad de korpschef bij en gaf aan dat bij het nemen van de beslissing over het doven van de nachtverlichting in het schoot van het politiecollege werd afgesproken de toestand van zeer nabij te volgen. Bovendien blijft de strijd tegen diefstallen een absolute prioriteit in het zonaal veiligheidsplan. In die zin reikte de korpschef aan dat tijdens het dagelijks operationeel overleg alle feiten en meldingen nauwkeurig worden opgevuld en zo de ploeg(en) kunnen georiënteerd worden naar de kritieke zones. Ook het mogelijk impact van garageverkopen op diefstallen werd vanuit de raadsleden te berde gebracht. Met betrekking tot de verkeersongevallen kon hij alsnog geen cijfermateriaal meegeven.

Er werd ook aandacht gevraagd voor een correcte telefonische bereikbaarheid van de politie. Zo blijkt er verwarring te zijn rond de oproepnummers van de politie. Nu de politie op haar nieuwe locatie een onderkomen heeft gevonden werd de idee gelanceerd om ook terug een flyer te verspreiden met daarop de correcte contactgegevens en de openingsuren van het onthaal. Veel burgers blijken immers af te haken en geraken gefrustreerd doordat de oproepnummers niet meer aan de actualiteit beantwoorden en doorschakelingen afgebroken worden. De korpschef stelde dat bij ernstige feiten met inbegrip van pogingen tot diefstal en bij verdachte toestanden steeds dringende politiehulp kan opgeroepen worden via het nummer 101. Bovendien zijn die meldingen waardevol voor het in kaart brengen van de geviseerde zones en locaties. Hij kon ook meegeven dat eerstdaags vanaf 1 juni het onthaal in de politiezone gecentraliseerd wordt in het nieuw politiehuis. Dat zal alle werkdagen geopend zijn van 08u00 tot 16u30.

Ook de strijd tegen de cybercriminaliteit weerhield de aandacht van de raadsleden. Er werd daarbij aangedrongen op nog meer preventie en op een veel scherpere reactietijd van de politie en haar partners bij dergelijke praktijken van oplichting om de negatieve gevolgen ervan te minimaliseren. Korpschef David Cummins wist ook hierbij aan te geven dat cybercriminaliteit een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan uitmaakt en dat alle pogingen best ook steeds zo vlug als mogelijk dienen gemeld te worden aan verdacht@safeonweb.be.

Ook rees er een vraag over de beslissing van bepaalde parketten om sommige inbreuken voortaan niet meer te vervolgen. De korpschef duidde dat ook de parketten blijkbaar met een capaciteitsprobleem worstelen. Wel is het zo dat bij vaststellingen nog steeds de nodige gerechtelijke stukken worden opgesteld en doorgezonden naar de parketten door de politie.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mei 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 01 jul 2024

archief