HERNE – Uit de gemeenteraad

C21 Css

HERNE – Uit de gemeenteraad

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
 

Aanvullende gemeentelijke belastingen
De gemeenteraad van Herne stelde de aanvullende gemeentelijke belastingen voor het dienstjaar 2009 vast op 1400 opcentiemen voor de onroerende voorheffing en op 7,5% voor de personenbelasting. 

Verkoop van huisvuilzakken
Het gemeentebestuur wil vanaf januari 2009 voor de verwerking van het restafval het principe van “de vervuler betaalt” beter toepassen. Daarom wordt de prijs van een 60 liter-huisvuilzal 1,40 euro. Dit is een stijging van 0,70 euro per zak. De prijs van de PMD-zak blijft ongewijzigd. 25 zakken kosten  3,10 euro. De verhoging van de prijs van de vuilzakken wordt gekoppeld aan een vermindering van de milieubelasting.

Containers voor huishoudelijke afvalstoffen
Voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen in containers geldt in Herne voortaan een belasting per gebruikte container naargelang de frequentie van de ophalingen. Haviland verplichtte de gemeente daartoe op basis van de werkelijk aan te rekenen kosten. Een wekelijkse ophaling kost nu 1500 euro op jaarbasis. Een tweewekelijkse ophaling komt te liggen op 750 euro. Voor de scholen wordt evenwel het eerder gunsttarief van 375 euro behouden.

Milieubelasting
De gemeenteraad van Herne gaf naar 2009 toe zijn fiat voor een milieubelasting van 80 euro per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon. Dit is een merkelijke vermindering ten opzichte van het verleden. De belasting wordt onder sommige voorwaarden teruggebracht naar 40 euro voor een éénpersoonsgezin en voor éénoudergezinnen. Alleenstaanden met een handicap van minstens 66% genieten hierop nog een korting van 20%. De vermindering kan ook worden toegestaan voor een alleenstaande ouder met een studerend of gehandicapt meerderjarig kind en aan gezinnen waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is. Tegenover de vermindering van de milieubelasting staat wel de verhoging van de prijzen van de huisvuilzakken volgens het principe van de vervuiler betaalt.

Tweede verblijven en kampeerterreinen
Op tweede verblijven wordt in Herne toekomend jaar een belasting geheven van 400 euro. Dat besliste de gemeenteraad. Ook voor kampeerterreinen wordt een belasting voorzien van 30 euro per perceel.

Niet bebouwde percelen
Voor niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling heeft de gemeenteraad van Herne naar 2009 toe een belasting gestemd van 10 euro per strekkende meter aan de weg met een minimum van 150 euro per perceel.

Sluikstorten
De gemeenteraad van Herne blijft naar toekomend jaar toe een belasting heffen van 250 euro op het ophalen van sluikstorten.

Identiteitskaarten
Het afleveren van een identiteitskaart voor een persoon ouder dan 12 jaar kost in Herne voortaan 12 euro. Voor het afleveren van duplicaten komt er telkens één euro bij met een maximum van 15 euro. Voor een paspoort dient 5 euro bijgedragen. Identiteitsstukken voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Identiteitsbewijzen voor deze kinderen komen op 1 euro.

Terrassen
Ook voor het inrichten van permanente terrassen op openbaar domein dienen de handelszaken in Herne in hun geldbeugel te tasten. Voor 2009 bedraagt deze retributie 125 euro op jaarbasis.

Containers voor verenigingen
Verenigingen kunnen toekomend jaar in Herne containers gebruiken aan een retributie van 50 euro per container.

Grafconcessies
Voor het begraven van een niet-inwoner van Herne in gewone grond op een gemeentelijke begraafplaats hoeft naar 2009 toe een retributie betaald van 75 euro. Dit geldt ook voor het begraven van een urne in gewone grond. Voor de inwoners van Herne blijven beide handelingen gratis. Een concessie zonder kelder voor één of twee personen kost 620 euro, net zoals een concessie in gekochte grond met kelder in Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane. Voor Herne varieert de retributie tussen 300 euro en 870 euro naargelang het aantal personen. Ook voor de bijzetting van een urne in een nis van het columbarium dient 620 euro betaald. De uitstrooiing van as op de strooiweide is gratis. Een herinneringsmodule aan de strooiweide komt op 160 euro. Een begraving van een urne in een urnekelder kost 910 euro.

Financiële nota 2009
In het kader van de financiële meerjarenplanning keurde de gemeenteraad van Herne meerderheid tegen oppositie de gemeentelijke financiële nota 2009 goed. In de gewone dienst is er een negatief algemeen begrotingsresultaat van 208 151 euro. Mede door de inbreng van het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 2008 ten belope van 2 555 997 euro bedraagt het uiteindelijk geraamd algemeen begrotingsresultaat een bonus van 2 347 846 euro.

In de buitengewone dienst valt het geraamd resultaat eveneens negatief uit met 958 238 euro. Met de inbreng ban het geraamd algemeen begrotingsresultaat van 2008 ten belope van 1 101 251 euro wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat toch nog afgeboekt met een positief saldo van 43 013 euro.

Fuifreglement
De gemeenteraad van Herne zette het licht op groen voor een bijzondere gemeentelijke politioeverordening met betrekking tot het organiseren van voor het publiek toegankelijke feestelijkheden en evenementen. Zo komt er een regeling voor de afbouw van de fuiven. Voor fuiven in openlucht wordt ook het gebruik van een geluidsbegrenzer opgelegd. Voortaan dienen de organisatoren ook stewards en een fuifcoach aan te duiden voor het begeleiden van het evenement.

OCMW
Het exploitatiebudget van het OCMW voor 2009 vertoont een tekort van 672 495 euro. Het meerjarenplan 2009-2011 werd vastgesteld met een gemeentelijke bijdrage van 650 587 euro voor 2008 of een stijging met 1,18% daar waar maximaal een stijging van 3% toegelaten is.

Fair Trade-gemeente
Voor het behalen van de titel van Fair Trade-gemeente dient Herne te voldoen aan zes criteria. Eén van deze criteria behelst het verbeteren van de duurzame productie en consumptie en het starten met vernieuwende projecten. In die zin besliste de gemeenteraad dan ook het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout te promoten. Zo zal standaard in ieder gemeentelijk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het voorschrift van “duurzaam geëxploiteerd hout” worden opgenomen. Zowel de Milieuadviesraad als Herne Solidair verleenden terzake een gunstig advies.

Diensten-service
De gemeenteraad kende een renteloze lening van 15 000 euro toe aan PWA-Herne vzw afdeling Diensten-Service voor een looptijd van drie jaar. Deze gelden dienen als opstartkapitaal en voor de uitbetaling van de lonen zolang de afdeling zelf niet voldoende inkomsten ontvangt.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 dec 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jul 2022

archief