HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor Maatschappelijk Welzijn van november

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor Maatschappelijk Welzijn van november

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor Maatschappelijk Welzijn van november - © Deschuyffeleer
 

Werking aan nutsvoorzieningen

Een retributiereglement geldend voor drie jaar ten laste van elke eigenaar van nutsvoorzieningen zoals onder meer Fluvius op het uitvoeren van werken aan zijn voorzieningen op gemeentelijk domein kreeg opnieuw groen licht van de gemeenteraad. Die retributie wordt aangerekend voor de daarmee gepaard gaande gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen. Daarbij worden ook treinsporen die zich bevinden op de openbare weg aangezien als nutsvoorzieningen.
 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022.
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78€, voor werken in voetpaden 0,60€ en voor werken in aardewegen 0,36€.
 
Voor het uitvoeren van dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen geldt een aangepaste retributie per kalenderjaar op basis van het aantal aansluitingspunten in de gemeente.
 
Overlegorgaan 3WPlus
 
Omwille van de voorgenomen overgang van de huidige 3Wplus-structuur onder de vorm van een aantal vzw's naar een dienstverlenende vereniging met als baseline 'Wonen, Werken en Welzijn in Halle-Vilvoorde' en om zo de huidige werking van de groep 3Wplus te kunnen verderzetten binnen de beleidsdomeinen werk, welzijn, wonen, energie en klimaat, kinderopvang en sociale economie stemde de gemeenteraad in met de oprichting van een overlegorgaan in de schoot van de nieuwe dienstverlenende vereniging 3Wplus. Om voor Herne te zetelen in dat overlegorgaan werd schepen Sandra Dero als effectieve vertegenwoordiger en schepen Carina Ricour als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid.
Eens opgericht dient dat overlegorgaan de samenwerkingsmogelijkheden en de voorwaarden te bestuderen voor de eventuele oprichting van de nieuwe dienstverlenende vereniging.
 
Frans Minnaertstraat
 
De gemeenteraad stemde ook in met de overdracht van de Frans Minnaertstraat vanuit de erkende huisvestingsmaatschappij Providentie cvba naar het gemeentelijk patrimonium. Het was Prvidentia die het project 'Kouter' realiseerde. Binnen dit project werd inmiddels een nieuwe woonwijk met wegenis gerealiseerd. Om aan de voorwaarden voor het financieren van sociale woonprojecten door de Vlaamse overheid te voldoen dient onder meer de wegenis overgedragen te worden aan het gemeentelijk domein. En dat is wat nu gebeurd is.
 
Toerisme Pajottenland & Zennevallei
 
Het aangaan van een samenwerking tussen Toerisme Pajottenland-Zennevallei en Toerisme Vlaams-Brabant kreeg eveneens het licht op groen gezet. Toerisme Pajottenland-Zennevallei wenste immers op te gaan in Toerisme Vlaams-Brabant om reden het op lange termijn financieel niet leefbaar bleek te zijn. Als vzw blijft Toerisme Pajottenland-Zennevallei wel operationeel voor de boekingen van de groepsbezoeken en voor de tewerkstelling van het DAC personeel. Alle betrokken gemeentebesturen uit het Pajottenland en uit de Zennevallei werd inmiddels aanbevolen tot het convenant met Toerisme Vlaams-Brabant toe te treden.
 
Er wordt nu 0,35€ per inwoner gevraagd om aan te sluiten bij het convenant Toerisme Vlaams-Brabant. Voorheen bedroeg die bijdrage 0,20€ per inwoner. Voor Toerisme Pajottenland en Zennevallei bedroeg de bijdrage 0,30€ per inwoner.
 
Belfius Easy Card
 
De raad voor Maatschappelijk Welzijn van zijn kant kon zich vinden in het toetreden tot de raamovereenkomst met Belfius om toegang te krijgen tot het gebruik van de Belfius Easy Card. Door het gebruik van die bankkaarten dient het OCMW niet langer het leefgeld aan vluchtelingen die door Fedasil aan het plaatselijk Lokaal Opvanginitiatief (LOI) worden toegewezen cash uit te betalen. Die dienen immers doorgaans enkele weken te wachten alvorens zij over een bankrekening kunnen beschikken. Ook andere steunbehoevenden hebben soms geen bankrekening of hun bankrekening mag niet gebruikt worden.
 
Om die cash-betalingen uit te schakelen biedt Belfius nu het systeem van de Belfius Easy Card aan. Die kaart is een herlaadbare debetkaart die ter beschikking kan gesteld worden van een persoon indien het niet mogelijk is om een bedrag rechtstreeks op zijn of haar rekening te storten. De kaart is ideaal voor recurrent gebruik en kan gebruikt worden op alle bankautomaten. Er kan ook op elk ogenblik een bedrag worden opgeladen.
 
Dienst Aangepast Vervoer
 
Ook met de Dienst Aangepast Vervoer Halle-Vilvoorde werd het OCMW door de raad voor Maatschappelijk Welzijn gemachtigd een nieuwe overeenkomst af te sluiten. De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) biedt aangepast vervoer aan voor mensen die omwille van hun beperking ernstige mobiliteitsproblemen hebben. In het bijzonder gaat het om rolstoelgebruikers.
 
De bijdrage van de deelnemende OCMW's bedraagt 0,15€ per inwoner. Het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst zorgt er eveneens voor dat de inwoners van de deelnemende gemeenten bij gebruik een korting van 0,10€ per km krijgen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief