HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 - © Deschuyffeleer
 

Gegevensbescherming

Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn stemden in met het afsluiten van een overeenkomst 'exclusieve dienstverlening' met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland met betrekking tot de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming.
 
Emino
 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat voor de gemeente Herne een samenwerkingsovereenkomst aan met Emino. Die vzw informeert, adviseert en begeleidt werkzoekenden, werknemers en bedrijven om ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan werk te helpen en te houden. Ongewoon talent zijn mensen die, om welke reden dan ook, moeilijk een job vinden of kunnen houden. Daarbij ligt de focus op mensen met medische, mentale, socio-economische, psychische, fysieke of zintuiglijke beperkingen.
 
Beleidsplan
 
Vooraleer de meerjarenplanning 2020-2025 in haar verschillende facetten te kunnen vaststellen lichtte burgemeester Kris Poelaert het daarin ingekapseld ambitieus beleidsplan van zijn bestuursploeg voor de komende zes jaren toe.
 
In die periode wil Herne zich ontpoppen tot een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantgerichte gemeente met als speerpunten daarbij een doorgedreven professionalisering van de dienstverlening, het uitbouwen van een modern personeelsbeleid en het digitaliseren van de dienstverlening.
 
Herne wil in het kader van het welzijn ook een solidaire en zorgzame gemeente zijn met daarbij aandacht voor vooral het stimuleren van het principe 'levenslang thuis wonen', het zorgen voor een toegankelijk, toereikend en inclusief welzijnsaanbod voor diverse doelgroepen evenals het structureel aanpakken van (kinder)kansarmoede.
 
Met een derde pijler wil Herne rond vooral het aspect vrije tijd ook een bruisende gemeente zijn waarin iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Van belang daarbij zijn onder meer het ondersteunen van het vrijetijds- en evenementenaanbod, het opzetten van diverse cursussen en infomomenten voor elke doelgroep en het mogelijk maken van structurele participatie voor iedere inwoner.
 
Rond publieke ruimte dan weer gaat Herne voor een aantrekkelijke groene plattelandsgemeente. Daartoe wil het onder meer de bestaande groene ruimtes degelijk onderhouden, de gemeentelijke infrastructuur in die zin verder uitbouwen, klimaatneutraal zijn tegen 2040 en inzetten op (verkeers)veiligheid en het onderhoud van de wegen.
 
Belangrijk bij die laatste pijler is ook het masterplan 'centrumfuncties' rond het dorpscentrum van Herne, wat het implementeren zou moeten inhouden van de conclusies van een eerdere studieopdracht in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester binnen de bestaande financiële context. Elementen die daarbij in de weegschaal liggen zijn onder meer het kerkenbeleidsplan, het jeugdhuis, de stationsomgeving en de gewezen Fondatelsite, de site van de Markevalleischool, de academie MWD (Muziek Woord en Dans) en de tekenacademie en het samenbrengen van de administratieve diensten van de gemeente en van het OCMW op één site.
 
“Herne wil zo aangeven dat het de komende jaren blijft investeren ten dienste van de bevolking”, was dan ook de stelling van de burgemeester op het eind van zijn betoog.
 
Meerjarenplan 2020-2025
 
Het financieel meerjarenplan voor de periode 2020-2025 dient beschouwd te worden als de vertaling van het beleidsplan naar het financieel haalbare toe. Het was schepen voor Financiën Lieven Snoeks die dat plan toelichtte.
 
“Het is door de inspanningen van de voorbije jaren dat we de komende jaren des te meer kunnen inzetten op kwalitatieve investeringen voor onze gemeente. We bespaarden waar we konden en betaalden bijna 4 miljoen euro af aan schulden zonder nieuwe leningen op te nemen. Hierdoor creëerden wij zuurstof voor onze nieuwe plannen en zadelen we onze kinderen en kleinkinderen niet op met een hoge schuld”, stak hij van wal.
 
De grootste brok van de investeringsuitgaven gaat naar de uitvoering van het 'masterplan centrumfuncties' met als hoofdlijnen de aankoop van de schoolsite Markevallei (1,5 miljoen euro), de verbouwing van het vredegerecht tot muziek/tekenacademie (1,2 miljoen euro), de aanleg van de nieuwe parking (500.000 euro) en de heraanleg van het centrum en van de steenweg (1 miljoen euro). Op infrastructureel vlak wil Herne ook zijn patrimonium onderhouden als goede huisvader en voorziet het verder kredieten voor de polyvalente feestzaal en het Dominicanessenklooster evenals voor de bouw van twee nieuwe klaslokalen in de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen.
 
Ook aan het onderhoud van de wegen wordt terug flink wat geld besteed. “Bovenop de plannen van Aquafin en Fluvius op meerdere plaatsen om nieuwe gescheiden rioleringen en straten aan te leggen, besteden wij ook nog eens 800.000 euro aan het herstel van onze gemeentewegen. En ook de ontwerpfase voor een nieuwe stationsparking en voor een nieuw stationsplein is bijna afgerond en de gemeentelijke bijdrage hiervoor voorziet 425.000 euro”, luidde het nog.
 
Klimaat en natuur zijn eveneens een belangrijk aandachtspunt in het plan. Hiervoor wordt meer dan 500.000 euro uitgetrokken voor het aankopen en het inrichten van een speelbos, speelnatuur en waardevolle natuurplekken. Bovendien worden ook voor meer dan 100.000 euro aan energiebesparende werken in het vooruitzicht gesteld.
 
Ook veiligheid wordt als belangrijk ervaren met 100.000 euro voor bijkomende ANPR-camera's en 740.000 euro voor het aanleggen van nieuwe fietspaden en voetpaden. Verdere belangrijke uitgaveposten zijn uitrusting en rollend materiaal voor de technische dienst (400.000 euro), een nieuwe gemeentelijke website (65.000 euro), ondergrondse afvalcontainers (90.000 euro) en een burgerbudget van 75.000 euro voor iedere deelgemeente.
 
“De komende zes jaren plannen we zo in totaal 11.630.000 euro te investeren waarbij het positief exploitatiebudget jaarlijks blijft schommelen om en bij de 800.000 euro. Het bekostigen van onze toch wel vrij ambitieuze plannen gebeurt door het gebruiken van onze overgedragen reserve van 2,4 miljoen euro. We rekenen ook nog eens op 2 miljoen euro aan subsidies voor infrastructuurwerken en verder wordt het positieve exploitatieresultaat over zes jaar begroot op 4,4 miljoen euro terwijl wij ook leningen aangaan voor een totaal van 3,9 miljoen euro. Bovendien wordt er nog voor 2,8 miljoen euro aan oudere leningslasten afbetaald zodat mag verwacht worden dat onze openstaande schuld eind 2025 op 7,8 miljoen zal kunnen afgevlagd worden”, aldus nog de schepen, die ook nog met enige trots kon meegeven dat de gemeentelijke belastingen niet verhogen en dat Herne de juiste richting uitgaat “door te investeren waar moet en te besparen waar kan”.
 
Het deel OCMW van het meerjarenplan werd vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en goedgekeurd door de gemeenteraad, die eveneens zijn deel diende vast te stellen waardoor het meerjarenplan uiteindelijk in zijn totaliteit definitief kon vastgesteld worden.
 
Het beschikbaar budgettair resultaat over de zes jaren heen bedraagt voorlopig respectievelijk 1.507.319 euro (2020), 6.743 euro, 393.380 euro, 301.678 euro, 166.148 euro en 198.551 euro (2025). Ook de autofinancieringsmarge, de financiële gezondheidsbarometer, sluit elk jaar positief af alhoewel dit slechts verplicht is in het laatste jaar van het meerjarenbeleidsplan.
 
Paul Beyl en Ivan Vanhassel, de twee raadsleden voor KWADRANTplus, hadden wel een reeks bedenkingen en vragen in petto onder meer over het al dan niet nastreven van het Bindend Sociaal Objectief, het ondersteunen van de korte keten, het nastreven van klimaatneutraliteit, het aanleggen van fietspaden, de foodhub in het Dominicanessenklooster, het al dan niet plannen van een cultuurzaal in het masterplan 'centrumfuncties', het meer bebossen van Herne, andere vormen van groenacties, de landbouw en de erediensten. Bij dit laatste brak raadslid Paul Beyl een lans om de voorziene kredieten voor de erediensten te herverdelen mede ook over de niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen à rato van 2/17, overigens de verhouding minderheid/meerderheid in de gemeenteraad. Vooral burgemeester Kris Poelaert, eerste schepen Lieven Snoeks en raadslid Frank Nevens verstrekten namens de meerderheidsploeg duiding bij hun weerhouden opties in het meerjarenplan waarbij het bekomen van subsidies een voorname rol blijkt te spelen. Zo wordt er thans gepeild naar het binnenhalen van subsidies voor de aanleg van de fietsverbinding Terlinden/Barakkenbergstraat/centrum via de opname van die verbinding in het bovenlokaal fietspadennetwerk. Op die as worden trouwens allicht op termijn ook Aquafinwerken gepland.
 
De fractie KWADRANTplus bij monde van raadslid Paul Beyl onthield zich uiteindelijk bij de stemming: “Tegenstemmen zou niet stroken met zin voor realisme en met de positieve aspecten van het meerjarenplan. Het plan goedkeuren dan weer zou niet stroken met de accentverschuivingen en de prioriteiten die we voor ogen hebben. Ons onthouden houdt wel de weg voor dialoog open wanneer de diverse acties op de proppen komen tijdens deze legislatuur”. Hij vond trouwens ook dat het meerjarenplan een complex document voor slechts enkele ingewijden uitmaakt. Hij suggereerde dan ook dat plan alsnog op een info-avond voor de bevolking toe te lichten. “Participatie vraagt immers om inzet”, aldus het raadslid.
 
Kerkfabrieken
 
De raadsleden stemden in met de meerjarenplannen 2020-2025 en de budgetten 2020 van de verschillende kerkfabrieken. Voor 2020 bedraagt de exploitatietoelage voor Herfelingen 39.072 euro en voor Sint-Pieters-Kapelle 14.924 euro. De investeringstoelage voor Herfelingen is vastgesteld op 10.000 euro, die van Sint-Pieters-Kapelle op 20.000 euro. Voor Herne zijn er voor hetzelfde jaar geen toelagen voorzien.
 
Subsidies en delegaties
 
Groen licht was er eveneens voor de lijst van de nominatief toegekende subsidies en voor de lijst van de verleende delegaties aan het bestuurscollege voor overheidsopdrachten voor het jaar 2020. Zo ontvangt onder meer de politiezone Pajottenland 776.205 euro, de brandweer 324.007 euro, het AGB (autonoom gemeentelijk bedrijf) 70.044 euro, de kerkfabrieken 74.000 euro, woonwinkel Pajottenland 21.000 euro en het dierenasiel 7.250 euro.
 
Op de lijst van de delegaties zijn onder meer ingeschreven de opdrachten voor het aankopen van twee ANPR-camera's voor de Edingsesteenweg, voor de verdere renovatie van de foodhub 'Dominicanessenklooster' en voor de bouw van een nieuw paviljoen op de site van Parochiale Werken Herne.
 
Belastingen en retributies
 
Alle belastingen en retributies voor 2020 blijven ongewijzigd ten opzichte van het aflopend jaar. Zo blijven de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld op 913. De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt 7,9%.
 
Leegstand
 
De gemeenteraad stemde eveneens in met de aanpassing van het intergemeentelijk reglement met betrekking tot leegstaande woningen en gebouwen en model van administratieve akte uitgaande van Woonwinkel Pajottenland. Tevens werd de jaarlijkse leegstandsheffing vastgesteld op 990 euro eventueel te vermeerderen met 250 euro per bijkomende termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw is opgenomen in het leegstandsregister met evenwel een maximale heffing van 2.000 euro.
 
Intradura
 
Op voorstel van Intradura verklaarde de gemeenteraad zich eveneens akkoord om in te stappen in het project rond het invoeren van een uniforme restafvalzak en GFT-zak samen met de lancering van de P+FT-zak in het voorjaar 2021. Intradura stelt daarbij vanaf dan volgende verkoopprijzen van de uniforme zakken voor: restafval 60 l (2 euro), 30 l (1 euro) en 15 l (0,50 euro). Voor de uniforme GFT-zakken zou dat dan worden: 60 l (1 euro), 30 l (0,50 euro) en 15 l (0,25 euro).
 
Onroerende Erfgoeddienst Pajottenland
 
De gemeenteraad besliste ook toe te treden tot het nieuw op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland'. De gemeentelijke bijdrage per inwoner daartoe bedraagt 0,20 euro vanaf 2021, het jaar waarin de nieuwe dienst zou worden opgericht. Het is het decreet Onroerend Erfgoed dat elke administratieve overheid de verplichting oplegt zorg te dragen voor het onroerend erfgoed. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden behoren rond die aanpak evenwel tot de mogelijkheden. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief