HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari

HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeente- en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari - © Deschuyffeleer
 

Bevolkingsbevraging politie

Net zoals in de andere gemeenteraden van de politiezone kwam waarnemend korpschef Philippe Annys van de politie Pajottenland toelichting verschaffen bij de resultaten van de eerdere bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's voor Herne. Het korps nam toen deel aan een grootschalige en wetenschappelijk verantwoorde bevolkingsbevraging die werd georganiseerd en begeleid door de provincie Vlaams-Brabant.

De bevraging peilde naar de verwachtingen van de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen naar de politie toe en diende vooral mee voor het uitwerken van een zonaal beleid dat zo goed als mogelijk dient in te spelen op de behoeften van de bevolking. Ook werden de resultaten aangewend voor het mee voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
 
Eind 2018 werd aan een zorgvuldig samengestelde selectie van nagenoeg 2000 inwoners verspreid over de zes gemeenten van de politiezone de enquête toegestuurd. Voor Herne waren er 430 respondenten. Het onderzoek peilde naar verscheidene veiligheidsthema’s zoals buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, preventie en ten slotte de mening over de werking en het contact met de politie.
 
Uit de analyse van de resultaten blijft dat Herne het meest wakker ligt van onaangepaste snelheid in het verkeer (68%), sluikstorten en zwerfvuil (61%), woninginbraak (54%), agressief verkeersgedrag (31%), hinderlijk parkeren (24%) , geluidshinder door verkeer (23%), fietsdiefstal (15%) , geluidshinder door buren (13%) en rondhangende jongeren (10%). 
 
De korpschef gaf de raadsleden ook mee dat het verschil tussen het subjectief en het objectief onveiligheidsgevoel heel groot is. De objectieve onveiligheid geeft het niveau van criminaliteit en overlast mee, de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven. De prioriteiten door de bevolking aangegeven vertalen zich dan ook niet altijd in de objectieve criminaliteitscijfers.
 
Cybercrime werd in de enquête te weinig als fenomeen bevraagd, daar waar er een enorme stijging in de objectieve criminaliteitscijfers blijkt te zijn en het geweten is dat het dark number of de niet-geregistreerde criminaliteit ervan met 75% bijzonder hoog ligt.
 
Woninginbraak is in het nieuwe zonaal veiligheidsplan een aandachtspunt. Het actieplan uit het vorig zonaal veiligheidsplan werd vereenvoudigd maar de reguliere werking wordt nu wel versterkt. Ook wordt er soelaas verwacht van de uitbreiding van het ANPR-netwerk in Galmaarden, Herne, Bever en Geraadsbergen.
 
Onaangepaste snelheid en agressief rijgedrag storen veel burgers en maken dan ook in het verkeer de prioriteit voor de politie uit alsook de aanpak van overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik. Extra agenten van politie worden hiervoor aangeworven. En ook drugs wordt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
 
51% van de bevraagden in Herne ervaart sluikstorten en zwerfvuil als problematisch. Zwerfvuil blijkt evenwel moeilijk politioneel aan te pakken. De strijd tegen het sluikstorten daarentegen is wel een prioriteit geworden. Een nauwe samenwerking met de gemeentelijke omgevingsambtenaren in een gezamenlijk project politie/gemeenten dringt zich hier dan ook op.
 
Ook snelheid blijft een aandachtspunt in de zone. De gevaarlijke punten en de gevaarlijke tijdstippen dienen hiervoor beter in kaart gebracht. Maar snelheid is evenwel ook een subjectief aanvoelen.
 
Opvallend voor Herne is dat de problematiek van rondhangende jongeren sterk boven het gemiddelde in de politiezone scoort. Het gemiddelde voor de politiezone bedraagt 5,45%, voor Herne ligt dit op 10,02%. Ook vandalisme en graffiti scoren in Herne (8%) beduidend hoger dan het gemiddelde in de politiezone (3,94%).
 
Bij het meten van de graad van slachtofferschap op persoonlijk niveau scoort oplichting via internet het hoogst. “Cybercrime is dan ook de ‘nieuwe’ criminaliteitsvorm waar we niet mogen op achterlopen. Het is de prioriteit in het nieuw zonaal veiligheidsplan”, aldus de korpschef.
 
De aanwezigheid van de politie in de Hernse straat scoort gemiddeld. Hierop gaat sterker ingezet worden met de bijkomende agenten van politie en met de projectploegen 'wijk' aan de hand van voetpatrouilles in de woonkernen en in de omgeving van de hotspots alsook van het aankopen van een derde politiemoto.
 
Inzake verkeer in het algemeen komen er meer controles op zwaar vervoer, gsm aan het stuur en gordeldracht.
 
Inbraakpreventie dan weer blijkt goed gekend te zijn in Herne (75%). De politie zet dan ook sterk in op preventieadvies en heeft daarbij een heel goede samenwerking met het bestuur.
 
Ten slotte leert de bevraging ook dat de burger tevreden is over de politie (69%) en dat ongeveer 52% zijn wijkwerker kent.
 
Inspraakplatformen
 
De aanwezige raadsleden konden zich unaniem vinden in de statuten van de drie nieuwe inspraakplatformen. Raadslid Paul Beyl drong daarbij aan om klimaat en energie eveneens als items op te nemen in het themapakket van het platform 'omgeving'. 
 
Het Vlaams decreet 'lokaal bestuur' biedt de gemeenteraad de mogelijkheid adviesorganen op te richten. In die zin herleidde het gemeentebestuur in september vorig jaar de adviesraden tot slechts drie. De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert wenst daarmee een beleid te voeren dat meer inzet op de betrokkenheid van de burgers om zo verbondenheid, inspraak en toegankelijkheid te bevorderen. Die drie erkende adviesraden kregen in de nieuwe structuur de benaming 'platform'. Tijdens de gemeenteraad van mei 2019 werd overigens nog beslist om het bestaan van de zetelende adviesraden te verlengen tot de goedkeuring van de nieuwe statuten eigen aan de nieuwe structuur. Aan die oude structuur komt thans dan ook een einde.
 
De gemeenteraad verleende derhalve goedkeuring aan de statuten van het platform 'vrije tijd' dat sport, cultuur, jeugd en toerisme omvat, van het platform 'welzijn' met opvoeding, onderwijs, kinderopvang, preventie, gezondheid, senioren, ontwikkelingssamenwerking en OCMW en ten slotte van het platform 'omgeving' met stedenbouwkundige aangelegenheden, milieu, landbouw, mobiliteit, openbare werken, waterlopen, patrimonium, economie, klimaat en energie.
 
De drie platforms hebben het bevorderen van een geïntegreerd en integraal beleid tot doel en dit in het belang van alle inwoners van de gemeente. De platforms werken los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige overtuiging en hebben een rechtstreekse adviserende bevoegdheid. De platforms verlenen advies zowel op vraag van het lokaal bestuur als op eigen initiatief. Het gemeentebestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. Ieder platform bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen en is openbaar. Een platform kan werkgroepen inrichten waarbij ook elke inwoner van de gemeente kan betrokken worden. Deze werkgroepen hebben dan wel in principe een tijdelijke opdracht.
 
GAS-boetes vanaf 14 jaar
 
Voortaan kunnen aan jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar ook GAS-boetes worden opgelegd. Eerder bedroeg de minimum leeftijd daartoe 16 jaar. Die verlaging bleek noodzakelijk om ook voor die categorie van jongeren GAS-boetes te kunnen uitschrijven als zij overlast veroorzaken in de dorpskernen. De raadsleden zetten dan ook in die zin het licht op groen voor een aanpassing van het uniform politiereglement in de gemeenten van de politiezone Pajottenland.
 
Burgerbusje
 
Recent stelde een aantal sponsors van het burgerbusje de vraag of zij als compensatie voor het sponsorgeld het burgerbusje gratis zouden kunnen gebruiken. De raad voor maatschappelijk welzijn was het unaniem eens dat een onbeperkt gratis gebruik niet aangewezen is om het normale gebruik van het busje niet te belemmeren. Een éénmalig gratis gebruik per jaar vond wel genade in de ogen van de raadsleden. Het gebruikersreglement wordt dan ook in die zin aangepast.
 
Schuldbemiddeling
 
Uit een thema-audit budgetbeheer die Audit Vlaanderen eerder uitvoerde in diensten 'schuldbemiddeling' van een aantal OCMW's formuleerde Audit Vlaanderen aanbevelingen om mogelijke risico's en de kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces voor onregelmatigheden te beperken. Zo wordt naar voren geschoven dat een visie op het budgetbeheer dient vastgesteld die dan de medewerkers een kader moet bieden voor het uitvoeren van het budgetbeheerproces. Ook dienen richtlijnen of afspraken opgesteld voor de verschillende processtappen om een uniforme werkwijze te garanderen en een controle op de uitvoering te kunnen organiseren. Specifiek in de betalingsfase nemen de maatschappelijke werkers een monopoliepositie in waardoor regelmatige controle aangewezen blijkt.
 
De raadsleden keurden dan ook in die zin een visietekst 'budgethulpverlening' en een modelovereenkomst 'schuldbemiddeling' goed. Beide documenten werden opgesteld in overleg met de betrokken dienst. In Herne verzekert de dienst schuldbemiddeling van het OCMW thans de afhandeling van een dertigtal dossiers.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief