HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 juni

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 juni

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 juni - © Deschuyffeleer
 
Dsc08610
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 juni - © Deschuyffeleer
 
Dsc08632
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 24 juni - © Deschuyffeleer
 

Jaarrekeningen

De gemeenteraad, die door de coronamaatregelen in het Dominicanessenklooster doorging, stelde unaniem zowel de jaarrekening 2019 van de gemeente als die van het OCMW als die van het autonoom gemeentebedrijf, dat de sporthal De Hernekouter beheert, vast. Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 werd derhalve eveneens vastgesteld.

Schepen voor financiën Lieven Snoeks: “Het autonoom gemeentebedrijf blijkt op financieel gebied een rustig jaar achter de rug te hebben. Er werd geïnvesteerd in de LED-verlichting van de inkomhal en in het plaatsen van nooddeuropeners. De ontvangsten uit de bijdragen van de gebruikers, de concessie van de cafetaria en de prijssubsidies die de gemeente oplegt bedroegen haast 118.000€. Het gemeentelijk aandeel prijssubsidies liep op tot bijna 70.000€. De uitgaven waren goed voor 107.000€. Met het batig saldo worden de leningen die het bedrijf kreeg van de gemeente om zijn investeringen te financieren terugbetaald. Het budgettair eindresultaat bedroeg 278€”.
 
Op basis van de fiscale jaarrekening en van de beheersovereenkomst werd door het autonoom gemeentebedrijf een winst van 1.531€ als dividend uitgekeerd aan de gemeente.
 
Voor het OCMW ging het in principe over de laatste jaarrekening omdat vanaf het meerjarenplan dat start in 2020 de gemeente- en de OCMW-rekeningen samen worden gerapporteerd.
 
“In totaal gaf het OCMW 1.856.127€ uit terwijl er 1.940.032€ was gebudgetteerd. De inkomsten klopten wel 20.000€ minder af dan voorzien en kwamen zo te liggen op 1.924.761€, wat derhalve een batig exploitatieresultaat oplevert van 68.634€. Naar de toekomst toe verwachten we wel dat door de coronacrisis de kosten ernstig zullen oplopen. De initiële investeringsinkomsten en –uitgaven dan weer werden niet gerealiseerd door het niet verkopen van grond. Het gecumuleerd resultaat bedraagt 585.565€ en de autofinancieringsmarge +67.394€”, reikte de schepen verder aan.
 
“2019 was voor onze gemeente op financieel vlak een grand-cru jaar, vooral wat het exploitatiebudget betrof. Er waren 567.000€ minder uitgaven en 263.000€ meer ontvangsten dan gebudgetteerd. Stijgers in het werkingsbudget waren wel het verwerken van het huishoudelijk afval, het op volle toeren beginnen draaien van het gemeenschapscentrum en de straat verlichting. In het exploitatiebudget werden de erosiebestrijdingswerken aan de Patriot en de aanleg van een Finse looppiste wel overgedragen.
 
Opvallend aan de inkomstenzijde waren het stijgen van de aanvullende personenbelasting met 9% en dat was goed voor 2,86 miljoen euro. Op plaats twee staat de onroerende voorheffing met 2,31 miljoen, een stijging met 4%. En op de derde trede van het inkomstenpodium staat het gemeentefonds, ook hier een weliswaar voorziene stijging met 3,5%. Dit alles resulteert in een postief exploitatiebudget van 1.340.235€, ongezien voor onze gemeente”, luidde de boodschap van een weliswaar tevreden doch op zijn financiële hoede blijvende Lieven Snoeks.
 
“Bij de investeringsrekening valt de grote vermindering van de uitgaven op. Dit heeft vooral te maken met werken waarvan de opmaak, de planning en de uitvoering gespreid is over verschillende jaren. Langetermijnvisie en planning zijn hierbij uiterst belangrijk zoals onder meer de herstellingswerken aan het achterste gedeelte van het Dominicanessenklooster waarvoor een architect overigens een aanbestedingsbestek aan het opstellen is.
 
Nog een belangrijke categorie in de investeringsuitgaven zijn de werken die eerder reeds zijn uitgevoerd maar nog niet volledig zijn afgerekend. De werken voorzien in 2019 zijn door omstandigheden verlaat maar hebben inmiddels een aanvang genomen. Het gaat hier over plaatselijke herstellingswerken in de Molenstraat, de Weverstraat, de Markstraat en de Druimerenstraat evenals de volledige herasfalteringen van de Kouterstraat en de Steyvekaitse. Later dit jaar staan nog de werken in de Scherpstraat, dat een volledig nieuw wegdek krijgt, de Kwatemstraat, de Ekkelenbergstraat en de Groenstraat op het programma.
 
Ook de investeringsontvangsten vielen lager uit dan gepland. Zo werden de subsidies voor de aanleg van de voetweg achter De Bloesem nogmaals overgedragen omdat er maar geen akkoord kon worden gemaakt met de eigenaars.
 
Het resultaat van het investeringsbudget bedroeg dan ook -554.539€.
 
Inzake de leningslast, overigens mijn stokpaardje, losten we in 2019 schulden af voor een bedrag van 532.745€. Onze openstaande schuld kon mede hierdoor vastgesteld worden op 6.737.845€. Enkele jaren terug bedroeg ze nog meer dan 10 miljoen. De intresten die we betaalden lagen op 246.260€.
 
Het boekjaar 2019 kunnen we dan ook afsluiten met een resultaat van 336.915€, waardoor onze reserves stijgen naar 3.093.895€. Dat laatste is alleszins een mooi bedrag maar we zullen dit zeker goed kunnen gebruiken gezien de te verwachten grote economische crisis en die de komende jaren ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben ook op onze gemeentefinanciën. Onze autofinancieringsmarge zit op 906.773€ en dat boezemt eveneens vertrouwen in”, aldus nog de schepen.
 
Bij het behandelen van het meerjarenplan kwamen vertegenwoordigers van het architecten- en het stedenbouwkundig bureau VELD en atelier Horizon hun eindconclusies voorstellen rond hun studie 'Een sterke kern voor Herne', dat gebaseerd werd op het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het dorpscentrum van Herne met een opening naar de Markevallei, op het nadenken over een reorganisatie van de gemeentelijke publieke diensten en op het onderzoeken of het de moeite loont de site Markevallei aan te kopen.
 
Het voorkeursscenario behelst tien dynamieken: verhuizen van de academie naar het vredegerecht, herbestemmen van de dekenij naar zorg, herorganiseren van de administratie, aankopen van de Markesite, centraliseren parkeerbehoefte van de publieke diensten, een kans benutten om de kwaliteit van de publieke ruimte te verbeteren, ontlasten van het dorpsplein, verfraaien en vergroenen van het dorpsplein, het activeren van de parkruimte met een jeugdpaviljoen en het privaat ontwikkelen van de bouwterreinen.
 
Burgemeester Kris Poelaert gaf aansluitend een stand van zaken vanuit het gemeentebestuur. Zo worden er reeds voorbereidingen getroffen voor het aanstellen van een architect voor het vredegerecht en staat men ook dicht bij een overeenkomst voor de aankoop van de Markesite.
 
Combiparking/mobipunt
 
De Vlaamse minister voor mobiliteit besliste in 2018, na eerder jarenlang verzoek ook vanuit het gemeentebestuur, te investeren in extra parkeercapaciteit op de terreinen van de NMBS voor fiets en auto in de stationsomgeving. Mede door het Fondatelproject in de onmiddellijke omgeving en het Okkernoot-project voor het oud stationsgebouw haakte de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert zijn wagonnetje aan het NMBS-project om ook op de gemeentelijke gronden de stationsomgeving een nieuw kleedje aan te passen met daarbij vooral ook aandacht voor het realiseren van een combiparking/mobipunt.
 
De raadsleden kregen nu daartoe een ontwerpbesluit ter goedkeuring voorgelegd om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Werkvennootschap, die ook de opdracht voor de parking van de NMBS uitvoert. In die overeenkomst wordt het aandeel van de Werkvennootschap vastgesteld op 71% en dat van Herne op 29%.
 
Raadslid Paul Beyl van Kwadrant Plus vond dat er daarbij te weinig inspraak was geweest voor de buurtbewoners en dat er ook te weinig aandacht was gegaan naar het voetgangers- en fietsverkeer naar en van het station.
 
Een eerder informatie- en participatiemoment in het stationsgebouw voor de bevolking rond het mobipunt aan het station dat gepland was op zondag 22 maart kon toen evenwel niet doorgaan omwille van de coronacrisis. Gelet op de verder lopende activiteiten van de Werkvennootschap diende het gemeentebestuur zich dan ook verder te engageren.
 
De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert zegde toe nog contact te zullen opnemen met de Werkvennootschap om te zien of verdere inspraak- en infomomenten nog wel nut hebben. In afwachting van die uitkomst beslisten raadsleden Paul Beyl en Ivan Van Hassel zich alsnog te onthouden bij de stemming.  
 
Lokaal bedrijventerrein
 
De raadsleden stemden in met het toewijzingsreglement voor de percelen in de bijkomende KMO-zone aan de Scheibeekstraat. Op basis van het goedgekeurde onteigeningsplan kan de gemeente daar overgaan tot de onteigening van 10 delen van percelen. Inmiddels is de gemeente overgegaan tot de minnelijke aankoop van het grootste perceel. Gelet op het groot aantal mogelijk geïnteresseerde bedrijven en ondernemingen wenste de gemeente nu al in een eerste fase over te gaan tot de verkaveling en de verkoop van dit perceel, waarvoor inmiddels een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor het inrichten van vijf kavels.
 
Het ontwerp van reglement werd unaniem goedgekeurd.  
 
Aankoop onroerend goed
 
Unaniem konden de raadsleden zich eveneens vinden in de principiële aankoop van een perceel met kadastrale ligging sectie I, sectie 294 D.  (Achter de site van de Markevallei/Edingsesteenweg) Dit perceel zal in aanmerking worden genomen voor bebossing. Voor de aankoop krijgt de gemeente 50% subsidie in het kader van een dossier van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Een landmeter schatte de aankoopwaarde op 36.500€. Er dient wel ook een pachtverbrekingsvergoeding van 4.000€ betaald te worden. De definitieve akte zal in het najaar verleden worden.
 
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
 
De gemeenteraad verlengde eveneens unaniem het verlengen van de huidige scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale vereniging.
 
 
Pachtovereenkomst
 
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn verklaarden zich akkoord met het opzeggen van een pachtovereenkomst voor een perceel gelegen 1e afdeling sectie I nr. 281 A (Achter de site van de Markevallei/Grotestraat). Dat perceel zou immers kunnen op termijn deel uitmaken van de toekomstige buffer tussen de dorpskern en het agrarisch buitengebied van Herne. De pachtverbredingsvergoeding wordt geraamd op 5.525€.
 
OCMW
 
Toegevoegde schepen Sandra Dero maakte als voorzitter van het bijzonder comité voor sociale bijstand de cijfergegevens van de OCMW-diensten voor 2019 bekend. 
 
Voor de sociale dienst waren dat onder meer 37 dossiers leefloon, 30 dossiers budgetbeheer, 84 toegekende federale verwarmingstoelagen, 155 dossiers mantelzorgtoelage, 15 verschillende asielzoekers en 8 indicatiestellingen zorgverzekering.
 
Voor de geleverde diensten gaat het om 12.558dienstencheques/uren voor de poetsdienst, 540 uren poetsdienst zonder dienstencheques, 2.419 uren bij cliënten aan huis voor de klusjesdienst, 342 maaltijden in het dorpsrestaurant, 401 ritten met 9 chauffeurs voor 22.552 km door de mindermobielencentrale, 3.452 km voor het burgerbusje waarvan de werking werd opgestart in het voorjaar evenals voor gezinszorg 8.789 uren via Welzijnskoepel en 6.696 uren via privé-diensten.
 
Varia
 
Raadslid Frank Nevens bracht zijn collega's hun engagement rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in herinnering die zij waren aangegaan bij het begin van de nieuwe legislatuur. Om daar terug dynamiek in te brengen had de gemeente bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een project ingediend om die globale doelstellingen ook naar lokaal vlak te kunnen vertalen en de bevolking te kunnen sensibiliseren. Het betreft een toekenning van een financiële ondersteuning van 7000 €. Daarnaast voorziet Herne cofinanciering van 2000 €. In dat kader richtte hij dan ook een oproep tot zijn collega's om ieder in zijn domein een soort meter/peter aan te trekken om die promotie ook daadwerkelijk verder te kunnen verspreiden. Die meters/peters zouden dan op hun beurt ieder nieuwe promotoren kunnen aantrekken.
 
Burgemeester Kris Poelaert van zijn kant nodigde de raadsleden uit op een informele vertrouwelijke bijeenkomst met betrekking tot het strategisch project 'Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland' met daar inbegrepen het bekendmaken van de resultaten van de landschapsstudie.
 
Ook vroeg burgemeester Kris Poelaert om in juli uitzonderlijk een gemeenteraad te houden voor het goedkeuren van een reglement voor een relance van de plaatselijke horeca. Daarbij zouden naar de bevolking toe wedstrijden worden georganiseerd om waardebonnen te winnen die dan uiteindelijk bij de plaatselijke handelszaken zouden kunnen verzilverd worden. Het is de bedoeling het project op te starten per 1 augustus 2020.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief