HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 september

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 september

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 september - © Deschuyffeleer
 

Horen Klap vzw

Na een eerste keer gehoord te zijn geworden tijdens de zitting van de gemeenteraad van 23 juni 2021 aanhoorde de raad en nam hij kennis van de inhoud van een bijkomend tweede verzoek van meester Charlotte De Munck namens Klap vzw om gehoord te worden inzake de uitgewerkte landschapsstudie Opgewekt Pajottenlnd. Dit mede in een reactie op het eerste antwoord dat vanuit de gemeenteraad aan de vzw was toegestuurd.

Deze keer houdt de tussenkomst een aantal concrete vragen in. De gemeenteraad beschikt nu over een termijn van drie maanden om een antwoord te verstrekken.

Meerjarenplan

Over de stand van zaken van de uitvoering van het lopende meerjarenplan kregen de raadsleden zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn een tussentijdse opvolgingsrapportering. Een dergelijke rapportering dient hen in staat te stellen de uitvoering van het meerjarenplan met kennis van zaken te kunnen opvolgen.

Als fractieleider van Kwadrant Plus had Paul Beyl enkele vragen en bedenkingen in petto. Zo wilde hij met als achtergrond de almaar stijgende energieprijzen meer te weten komen over het dividend dat Fluvius jaarlijks uitkeert aan de gemeenten. Eerste schepen Lieven Snoeks kon hem verzekeren dat Herne geen dividenden krijgt uitgekeerd van Fluvius maar wel van PBE/Fluvius en dat het bestuur in de meerjarenplanning wel degelijk rekening houdt met de prognoses van die uitkeringen. Zo wordt gebruikelijk initieel het minimaal bedrag ingeschreven. Ook verkeert men steeds in de mogelijkheid eventuele aanpassingen door te voeren. Steeds volgens de eerste schepen blijken die thans tussen de 100.000 en de 150.000 euro te liggen waar die voorheen nog tussen de 250.000 à 300.000 euro bedroegen. Burgemeester Kris Poelaert van zijn kant wist nog mee te geven dat overeenkomstig informatie vanuit het sectorcomité PBE blijkt dat de dividenden toch nog meer zouden opleveren dan eerst gepland.

Verder ging zijn aandacht ook naar het voorontwerp van de behuizing van de academie Muziek, Woord en Dans in de lokalen van het vroeger vredegerecht. Eerste schepen Lieven Snoeks gaf hier mee dat het voorontwerp inmiddels werd overgemaakt aan de directie van de academie met het oog op het bekomen van hun opmerkingen en dat het voorontwerp ook door het publiek kan ingekeken worden.

Paul Beyl merkte ook op dat het meerjarenplan voorziet in het realiseren van het project Rendries in de loop van 2022. Ook hier vroeg hij inzagerecht in de plannen voor zover die al zouden klaar zijn. Burgemeester Kris Poelaert gaf daarbij te kennen dat het project op weg is naar de finale fase onder meer ook door de inbreng van een ruime werkgroep vanuit het adviesplatform Omgeving.

Nog een item dat Paul Beyl ter sprake bracht was de voorgenomen aanleg van een joggingspiste op de vroegere Fondatelsite. Burgemeester Kris Poelaert liet hier verstaan dat teruggekeerd wordt naar de aanvankelijke versie en nodigde daarbij het raadslid uit ook hier actief aan mee te werken zoals hij trouwens al heeft gedaan bij de herinrichting van de stationsomgeving.

Nog een zorgpunt voor Paul Beyl was volgens hem de ‘aftakeling’ van het centrum door onder meer het verdwijnen van bankfilialen, het voorgenomen sluiten van drank- en eetgelegenheden en het haast niet meer beschikbaar zijn van feestzalen. Hij peilde of er vanuit het bestuur al pistes en/of acties uitgewerkt zijn om dat centrum te laten heropleven. In een reactie verwees burgemeester Kris Poelaert naar de deelname van Herne aan het provinciaal project Detailhandel en Handelskernversterking dat inzet op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten en naar de voorgenomen renovatie van het centrum. Ook werd bij de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag ingediend in het kader van het project Blue Deal, dat een focus legt op natte natuur bij lokale hefboomprojecten gebiedsontwikkeling, om ook hier een graantje te kunnen meepikken.

Landschapsstudie en Landschapsvisie 2040

De raadsleden namen nu ook officieel kennis van de uitgewerkte landschapsstudie in het kader van het project Opgewekt Pajottenland. Tevens keurden zij het vervolgverhaal naar het uitwerken van de landschapsvisie 2040 goed.

Het was raadslid Frank Nevens die het uitzonderlijk groot belang van die goedkeuring onderstreepte  om zowel werk te kunnen maken van concrete actieplannen als daarbij een zo groot mogelijk aantal inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen te kunnen betrekken. Hierbij stak hij ook opnieuw een hand uit naar Klap vzw, dat overigens eerder al niet was ingegaan op een uitnodiging tot participatie, om hieraan deel te nemen. De landschapsstudie biedt nu eenmaal een goed kader om serieus en actief mee aan de slag te kunnen gaan. Het project beperkt zich niet alleen tot het opwekken van windenergie maar beslaat ook de mogelijkheid kennis te maken met de andere vormen van energieopwekking en met het verminderen van het energieverbruik. “Wij hanteren hierbij ook wel degelijk het voorzorgsprincipe en zeker ook naar de volgende generaties”, klonk het nog.

Bij het opstarten van de tweede fase van het project pleitte Paul Beyl voor het nu al opzetten van concrete stappen onder de vorm van een mogelijk 10-punten actieplan om de vooruitgeschoven vermindering van 18% elektriciteitsverbruik na te streven en te behalen. Hij vindt in dat verband immers dat er teveel wordt gefocust op wind waardoor het belang van de andere mogelijke energievormen zon en biomassa wordt afgezwakt. En voor hem is daarbij het aspect ‘solidariteit in het Pajottenland’, waarmee een vrij groot aantal gemeenten en ook een stad samen zoeken naar oplossingen, een absoluut pluspunt. Burgemeester Kris Poelaert beklemtoonde hierbij het reeds bekomen resultaat van het strategisch project Opgewekt Pajottenland waarbij Herne niet langer als het enig windmolenpark in het Pajottenland werd beschouwd. Frank Nevens verwees hierbij nog naar het EU-pakket Fit 55 met een reeks maatregelen voor de klimaatdoelstelling 2030. “Indien wij nu zelf geen inspanningen leveren zal men ons allicht daartoe op termijn verplichten”, waarschuwde hij.            

Jeugdhuis

Door het in gebruik nemen van de lokalen van het jeugdhuis voor de activiteiten van Tooverschotje. Gezien die bestemmingswijziging blijkt het niet meer opportuun te zijn het jeugdhuis te verhuren voor andere activiteiten. De raadsleden stemden dan ook in met het intrekken van het huurreglement.

Subsidies

Voor de verdeling van de jaarlijkse subsidies aan de erkende verenigingen in de gemeente beschikt het lokaal bestuur over vijf specifieke reglementen. Die hebben betrekking op de sportverenigingen, de jeugdsportbegeleiders, jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jongeren, cultuur en Herne Solidair.

In normale omstandigheden worden die subsidies berekend op de activiteiten van het voorbije kalender- of werkingsjaar. Door de coronaperikelen konden die activiteiten evenwel helemaal niet of in zeer beperkte mate doorgaan. Daarom gaven de raadsleden nu hun fiat om voor de subsidieperiode 2020-2021 opnieuw eenzelfde bedrag uit te keren als voor de voorgaande periode.

Varia

Tegenover de bijwijlen overvloedige regenval tijdens de jongste maanden wenste Paul Beyl te weten te komen of de gemeente inmiddels een lijst van de knelpunten heeft kunnen aanleggen en wat het bestuur voornemens is om aan die knelpunten te verhelpen. Eerste schepen Lieven Snoeks liet verstaan dat er wel degelijk al zo een lijst bestaat en dat er vanuit het gemeentebestuur met zijn relatief beperkte middelen hier en daar al acties ondernomen zijn zoals het open- of verleggen van grachten en het ophogen van boordstenen. Ook werd Fluvius/Riobra mee ingeschakeld. Burgemeester Kris Poelaert vervolledigde het plaatje met het aangeven dat er bij de provincie eveneens werd aangedrongen om ook de inwoners van Herne die eerder al het slachtoffer zijn geworden van wateroverlast te laten genieten van de voorziene subsidies in het kader van het treffen van waterpreventieve maatregelen voor het beschermen van hun gebouwen. Die subsidie bedraagt maximaal 75% van de bewezen kosten met een maximum van 7.500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden. En ook bij de Vlaamse Milieumaatschappij, die vrij constructief meewerkt, werd aangedrongen om enerzijds werk te maken van het uitbreiden van het aantal gecontroleerde overstromingsgebieden voor een opvangcapaciteit van 150.000m³ naar 450.000³ en van het dringend en sluitend verder afwerken van de indijking van de Mark in de buurt van de Stationsstraat.

Paul Beyl kwam eveneens terug op de onder meer verkeersveiligheidsproblematiek op de BES-as (Barakkenbergstraat/Ekkelenbergstraat/Scheibeekstraat) in het verlengde van de eerder getroffen maatregelen in de Terlindenstraat. Burgemeester Kris Poelaert gaat een stand van zaken opvragen temeer er op termijn daar werkzaamheden onder meer vanuit Aquafin worden gepland.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief