HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 23 maart

C21 Css

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 23 maart

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 23 maart - © Deschuyffeleer
 

Dierenwelzijn

Er was een unaniem akkoord om een samenwerkingsakkoord af te sluiten met de vzw Rescue Team Pajottenland. Dat is een vereniging die zich inzet voor het vangen van verloren gelopen dieren en het opsporen van de eigenaars ervan. Het is wel geen dierenasiel. Voor de langdurige opvang van de dieren werkt de vzw samen met het dierenasiel Ninove en het dierenasiel Ark van Pollare in Lennik in geval de 4-dagen termijn verlopen is om de eigenaar te vinden.

De vzw Rescue Team Pajottenland kreeg zo nu een jaarlijkse toelage toegekend van 0,10€ per inwoner als ondersteuning van haar acties op het grondgebied van Herne. Het bestuur heeft in het domein ook al samenwerkingsakkoorden lopen met de Ark van Pollare (0,30€ per inwoner/jaar) en het dierenasiel Ninove (0,25€ per inwoner/jaar).

Overigens kan Herne al sinds 2020 prat gaan op het dragen van het label ‘Diervriendelijke gemeente’.

Verfraaiing en vergroening dorpskern

In aansluiting op de voorstudie ‘Een sterke kern voor Herne’ en de daarbij voorgestelde oplossingen hechtten de raadsleden hun goedkeuring aan het uitschrijven van een opdracht voor het opstellen van een ontwerpplan en een studie om de voorstellen voor de verfraaiing en de vergroening van de dorpskern Herne uit te voeren. De dienst Omgeving heeft een bestek opgesteld om de gunningsprocedure te kunnen opstarten. De raming is lager dan 140.000€ zonder btw zodat kan overgegaan worden tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raadslid Paul Beyl hield terzake zijn collega’s in de raad enkele praktische opmerkingen voor.

Buurtweg 27 en voetweg 32

In Sint-Pieters-Kapelle in de omgeving van het Konijnenbos wenst het bestuurscollege een duurzame oplossing uit te werken voor twee thans niet-toegankelijke gemeentewegen. Die wegen zijn gekend als buurtweg 27 en voetweg 32 in de Atlas der Buurtwegen. In samenspraak met gebruikers en aangelanden werden daarbij al enkele principes naar voren geschoven. Die werden dan door een aangestelde landmeter omgezet in een ontwerp van rooilijnplan. Dat plan houdt een gedeeltelijke verplaatsing van beide wegen in.

Met het initiatief wil het bestuur de wegen terug publiek toegankelijk maken en het algemeen belang dienen. Daarbij wordt onder meer het herstel van een zowel functioneel als recreatief fijnmazig netwerk van trage wegen betracht. Door de heropening van voetweg 32 wordt het herstellen van de verbinding in de richting van het kerkhof aan de Edingsesteenweg beoogd mits een gedeeltelijke verplaatsing waarbij de bedding van de weg duidelijk wordt afgegrensd van de activiteiten van aangelanden. Verder zou door het herschikken van de capaciteit van buurtweg 27 langs buurtweg 33 een weg ontstaan tussen de Geraardsbergsesteenweg en de Garennestraat met een breedte van quasi overal 3 meter. Die zou dan gebruikt kunnen worden door landbouwverkeer of door verkeer van aangelanden rekening houdend met de bestaande erfdienstbaarheden en loswegen met een verbeterde en verkeersveilige ontsluiting van aangrenzende bos- of landbouwpercelen tot gevolg. En dit aan de hand van specifieke regelgeving zoals een onderscheid tussen wegen voor landbouwverkeer en  voor voetgangers, het ontzeggen van de toegang aan quads en het beperken van de toegang tot het gebied via de Geraardsbergsesteenweg en de Garennestraat tot landbouwverkeer, aangelanden, wandelaars, fietsers en ruiters.

De raadsleden verleenden hun voorlopige goedkeuring aan het ontwerp. Paul Beyl was verzoekende partij om voor alle duidelijkheid voortaan voor de raadsleden een situeringsplan bij dergelijke aanvragen en ontwerpen gevoegd te zien waarmee burgemeester Kris Poelaert instemde.

Verlichting kunstgrasveld

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen zetten de raadsleden het licht eveneens op groen voor het aanpassen van de bestaande terreinverlichting op het kunstgrasveld van de Hernekouter. De huidige verlichting voldoet niet aan de door de Koninklijke Belgische Voetbalbond gestelde minimumeisen voor avondwedstrijden. Zo dienen er nog te veel competitiewedstrijden plaats te vinden op het hoofdterrein. De huidige verlichting werkt met gasontladingslampen. Tijdens de marktverkenning is gebleken dat het aangewezen is om ze te vervangen door sterkere maar merkelijk minder elektriciteit verbruikende LED-verlichting.

De opdracht wordt geraamd op 18.500€ zonder btw.

ICT-deskundige

De lokale besturen van Hernen en Galmaarden gaan samen in zee voor het gezamenlijk aanstellen van een ICT-deskundige via een contract van onbepaalde duur waarbij Herne als aanstellende overheid de aanwervingsprocedure  zal voeren.

De talrijke nieuwe, complexe en kostenintensieve uitdagingen op ICT-vlak blijken voor kleine landelijke gemeenten moeilijk beheersbaar. Meestal ontbreekt het aan know how, middelen en tijd. Daarop ent zich nog een zekere krapte op de arbeidsmarkt voor deskundige ICT-profielen. Door samen te werken en hiertoe een overeenkomst af te sluiten wensen beide lokale besturen schaalvoordelen te creëren alsook expertise en middelen te delen.

Oekraïense vluchtelingen

Raadslid Paul Beyl polste ook naar de aanpak van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente en bood meteen ook zijn diensten aan als deeltijdse vrijwilliger om daarbij te helpen. Burgemeester Kris Poelaert, die terzake in de namiddag nog een vergadering met de gouverneur had bijgewoond, kon hem meegeven dat Herne zich wel al deugddoend solidair heeft opgesteld met de Oekraïense vluchtelingen. Zo worden er in de gemeente thans al een 30-tal vluchtelingen opgevangen bij familie of kennissen. Uit het overleg met de gouverneur nopens het creëren en het spreiden van opvangplaatsen in de provincie kwam ook naar voren dat de gemeenten zich allicht evenredige quota zullen zien opgelegd worden. Gemeenten met minder dan 10 000 inwoners zouden de eerstkomende dagen al een quotum van 30 vluchtelingen opgelegd krijgen waaraan Herne blijkbaar al aan voldoet. Rekening houdend met de nog te verwachten grote toestroom zou dit aantal tegen half juni oplopen tot minimum 60 en nog enige tijd later zelfs tot 100.

Volgens algemeen directeur An Naert en de schepenen Sandra Dero en Carina Ricour is het geen sinecure om alles in goede banen te leiden en zijn de lokale besturen met hun voorgehouden bestuurs- en daadkracht nog maar eens de dupe. De lokale besturen worden zowel vanuit de federale overheid (veiligheid - arbeidsstatuut - …) als vanuit de Vlaamse overheid (huisvesting - …) overspoeld met allerlei regeltjes en richtlijnen in de respectievelijke bevoegdheidsdomeinen. Pragmatisme is soms ver te zoeken. Zo mogen sociale onderzoeken enkel uitgevoerd worden door maatschappelijke werkers en maatschappelijke assistenten wat die voor een zware en haast onoverbrugbare bijkomende werklast komt te plaatsen. En telkens dat er specifieke vragen aan de oppervlakte komen worden ook die doorverwezen naar de lokale besturen. Dit is onder meer het geval voor de stand van zaken rond de vaccinaties van de vluchtelingen. Verder dient rond tbc-onderzoeken ook nog een en ander uitgeklaard en wat dan wel met de verzekeringen voor de mensen die thuis vluchtelingen opvangen? Wel praktisch geregeld is rond huisvesting waar, met uitzondering van veiligheid en gezondheid, voorlopig toch een regelluwe normenperiode blijkt ingesteld te zijn. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mrt 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 15 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 13 jun 2022

archief