HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april - © Deschuyffeleer
 

Oekraïne

Als steun aan de gemeenten in Oekraïne verklaarden de gemeenteraadsleden zich akkoord om het lokaal bestuur de verklaring van de Europese Koepel van Steden en Gemeenten met betrekking tot de oorlogstoestand in dat land te laten ondertekenen. In dat statement veroordelen de lokale en de regionale leiders in heel Europa krachtig de veelvuldige aanvallen en schendingen van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne. Ze betuigen hun volledige steun en solidariteit met het Oekraïens volk en hun collega’s in de lokale en regionale regeringen. Ze geven aan niet te aanvaarden dat onze Europese waarden en integriteit opnieuw worden aangevallen na de schending van Georgische gebieden door Rusland in 2008. Ze zijn fel gekant tegen het uiteenvallen van een vrije en democratische staat in Europa.

Ze stellen verder dat de escalatie van geweld, bombardementen en aanvallen op Oekraïense steden en gebieden een ernstige bedreiging vormen voor het behoud van vrede en democratie in heel Europa. Ze roepen de Russische Federatie dan ook op haar aanval te staken, het nationaal Oekraïens grondgebied te verlaten, alle internationale verdragen en fundamentele beginselen van internationaal recht te respecteren en de volledige soevereiniteit van Oekraïne over gans zijn grondgebied, inclusief Donbas en de Krim, te erkennen.

Sterrenkinderen

De raadsleden stemden ook in met het ondertekenen van de intentieverklaring voor het samenwerken met het Zorgnetwerk Sterrenkinderen vzw en voor het storten van een financiële bijdrage ten belope van 1.000€ aan die vzw voor 2022.

Zorgnetwerk Sterrenkinderen vzw ontwikkelde een gratis online hulpverleningsplatform voor ouders die kinderen verliezen met een bijzondere focus rond zwangerschapsverlies. Die ouders kunnen bij het zorgnetwerk terecht voor professionele psychosociale opvang door een opgeleide hulpverlener.

Door het ondertekenen van de intentieverklaring erkent de gemeente het verlies van een kindje in de zwangerschap of rondom de geboorte. Door het platform te ondersteunen is er nu ook een aanbod voor de inwoners, die dergelijke toestanden meemaken.

Raadslid Paul Beyl tipte het bestuur die mogelijke steun voor getroffen ouders alleszins ook kenbaar te maken in het gemeentelijk informatieblad.

Woonmaatschappij

Bij beslissing van de Vlaamse regering dienen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren vanaf 1 januari 2023 een woonactor te zijn onder de vorm van slechts één bevoegde woonmaatschappij per gemeente. Er kan slechts één woonmaatschappij per gemeente actief zijn en die maatschappij moet in een uniek, niet overlappend gebied opereren.

Herne werd daarbij ondergebracht in het werkingsgebied Halle-Vilvoorde-Midden. Om de regierol van de lokale besturen te laten primeren en de lokale betrokkenheid en zeggenschap te waarborgen schrijft de nieuwe regelgeving voor dat de gemeenten die samen het werkingsgebied vormen over minimaal 50% + 1 van de stemrechten dienen te beschikken. De overige stemrechten worden dan verdeeld onder de overige publieke en private partners.

De verdere verdeling van de stemrechten onder de lokale besturen werd nu goedgekeurd door de raadsleden. Zo krijgt Herne samen met Bever, Galmaarden, Gooik en Lennik twee bestuursmandaten voor de vijf gemeenten samen. Voor Asse en Dilbeek zijn er elk twee mandaten. Affligem, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel dan weer zijn goed voor elk een mandaat.

De gemeenten in het werkingsgebied onderschrijven de ambitie voor een gezamenlijk, solidair en integraal woonbeleid in de regio Halle-Vilvoorde-Midden. Ze engageren zich in onderling overleg die ambitie te concretiseren in een gedeelde en gedragen visie op de werking van de woonmaatschappij.  

De Kring

Er was algemene unanimiteit om principieel over te gaan tot de aankoop van het handelspand ‘De Kring’ in het centrum voor een bedrag van 925.000€ wel nog onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een subsidie van VLAIO. Door dat besluit kan er nu ook een aanvraag worden ingediend bij dat Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen om te genieten van een subsidiebedrag voor het verwerven van ‘leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten’. Het zou gaan om een bedrag van om en bij de 300.000€. Het lokaal bestuur wenste over te gaan tot het aankopen van het handelspand, niet allen om de bestemming ervan te vrijwaren maar evenzeer om de algemene leefbaarheid van het dorpscentrum op lange termijn te vrijwaren. Het bedrag van 900.000 euro vermeerderd met 25.000 voor de inboedel werd vooropgesteld aan de hand van verschillende onafhankelijke schattingen die zich becijferden tussen de 830.000 en de 1.140.000 euro.

Ook het blijvend ondersteunen van het rijk verenigingsleven in de gemeente was een van de hoofdredenen voor de aankoop. Volgens burgemeester Kris Poelaert zou het bouwen van een nieuwe zaal nog enkele jaren in beslag genomen hebben en ook veel duurder uitgevallen zijn. Inmiddels zouden de verenigingen geen mogelijkheden meer gehad hebben activiteiten in het centrum te ontplooien.

De burgemeester gaf ook aan dat op korte termijn een werkgroep zal worden opgericht om uit te werken welke functies in het pand nog zullen worden toegelaten en onder welke omstandigheden. Ook zal een beroep worden gedaan op adviezen van Horeca Vlaanderen, dat vertrouwd is met het omkaderen en het behartigen van zulke zaken, om een degelijke en duurzame invulling te geven aan het beheer en de exploitatie van het pand.

In de aankoopprijs zijn ook de inboedel ten belope van 25.000€ en het appartement begrepen. Mits enkele aanpassingswerken is het de bedoeling het pand al in het najaar te kunnen openstellen. Er wordt ook uitgekeken naar een huurder voor het uitbaten van het pand. De huurprijs zou dan mee de kosten van de lening voor de aankoop dienen te compenseren. Een jury zal worden samengesteld om uit te maken welke kandidaat-uitbater(s) de meeste garanties bieden om de zaken in goede banen te leiden.

De aankoop past ook in het ontwikkelen, het verfraaien en het vergroenen van het dorpscentrum waarbij het lokaal bestuur ook nog op provinciale en Vlaamse steun kan rekenen.

Prolocus

Als 2de pensioenpijler treedt Herne nu toe tot Prolocus als organisatie voor het financieren van het pensioen van het contractueel personeel om zo ook de pensioenkloof tussen het statutair en het contractueel personeel te verkleinen. OFP Prolocus is een pensioenfonds waarbij nu alle lokale besturen van het Vlaams gewest kunnen aansluiten. Als een van zijn pluspunten geeft het fonds aan in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zwaar te zullen inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen en dat bleek zeer naar de zin van de raadsleden Paul Beyl en Frank Nevens.

Ondersteuning van de politiezones

De raadsleden onderschreven ook voluit de motie ronde ‘de precaire veiligheidstoestand in de centrumregio Halle-Vilvoorde en de dringende nood aan ondersteuning van de politiezones'. De motie is een reactie van de burgemeestersconferentie van het gebied waartoe ook Herne behoort als gevolg op een open brief van de 13 korpschefs van de betrokken politiezones.

In die motie vragen de lokale besturen dat de federale regering onmiddellijk actie onderneemt de precaire veiligheidstoestand door een chronisch gebrek aan politieambtenaren in Halle-Vilvoorde aan te pakken en de open brief van de 13 korpschefs ter harte te nemen. Zo wordt gevraagd dringend een oplossing uit te werken voor het structureel nadeel van de korpsen in Halle-Vilvoorde tegenover de betere verloning van de politiemensen in het aangrenzend Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijks door het invoeren van een ‘Randpremie’. Ook de te lage federale dotaties van de korpsen in Halle-Vilvoorde zouden dienen opgetrokken te worden. Verder wordt ook nog aangedrongen op een versterkte rekrutering zowel kwantitatief als kwalitatief.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 apr 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 09 jan 2023

archief