HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 29 juni

C21 Css

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 29 juni

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 9 juni - © Deschuyffeleer
 

Organisatiebeheersing

Vooreerst namen de raadsleden kennis van de jaarlijkse rapportering over de gemeentelijke organisatiebeheersing. De bedoeling is dat het management rapporteert over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. De rapportering is een oplijsting van verbeteringen of projecten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd om de organisatie te verbeteren en de risico’s te beheersen, met aansluitend een overzicht van hetgeen er op de planning staat.

Jaarrekeningen kerkfabrieken

Er werd een positief advies verleend over de jaarrekeningen 2021 van de kerkfabrieken O.L.V Kokejane (40.082€), St-Niklaas Herfelingen (195€) en Sint-Petrus en Paulus Herne 59.083€. Door omstandigheden kon de jaarrekening van de kerkfabriek St-Pieter in Sint-Pieters-Kapelle niet tijdig voorgelegd worden. Dat zal later nog gebeuren.

Raadsleden Paul Beyl en Ludo Tiels onthielden zich evenals raadslid Eric Eeckhout als betrokken partij bij de kerkfabriek van Herfelingen.

Jaarrekening

De jaarrekening van het lokaal bestuur Herne, dat zowel de gemeente als het OCMW omvat, werd vastgesteld. Schepen voor Financiën lichtte de rekening toe. Als reserve voor het bestuur bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat uiteindelijk 4.037.233€. Het overschot van het boekjaar bedroeg 1.833.632€.

Meer hierover via https://editiepajot.com/regios/13/articles/74817  - HERNE - Jaarrekening houdt nog stevige financiële bestuursbasis in

Intergemeentelijke samenwerking

De stemgerechtigde afgevaardigde in de projectvereniging Jeugdregio Pajottenland werd aangepast. Voortaan is het burgemeester Kris Poelaert die in die functie schepen van jeugd Lieven Vandenneucker opvolgt. Het is overigens ook de burgemeester die de bevoegdheid jeugd in de schoot van de bestuursploeg overneemt.

Ook konden de raadsleden zich vinden in de jaarrekening 2021 van de Sportregio Pajottenland.  De staat van opbrengsten en kosten van dat boekjaar 2021 sluit af met een positief saldo van 18.128,88 euro. Gelet op het saldo 2021 van de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland wordt het volledige bedrag overgedragen naar boekjaar 2022. Het saldo van de rekening bedraagt 71.704,95 euro.

Omgeving

Voor de heringerichte Kromstraat met haar tweesporenweg in beton werd een aanvullend verkeersreglement met uitgezonderd plaatselijk verkeer aanvaard. Het bestuur wenst het gebruik van de weg door doorgaand verkeer te ontraden en enkel voor te behouden voor het landbouwverkeer in de zin van erffunctie en recreatief verkeer. Burgemeester Kris Poelaert stelde dat eens de beperking ingevoerd de toestand van dichtbij zal worden opgevolgd om eventueel nog bijkomende maatregelen te nemen.

Ook wordt er een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van de Kapellestraat 25/27.

In het kader van de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein langsheen de Scheibeekstraat werden de wijziging van een deel van buurtweg nummer 2 en de verplaatsing van een deel van de voetweg nummer 66 op het perceel Herne, 1ste afdeling, sectie A, nummer 26D voorlopig goedgekeurd.

Voor het verlenen van de domeinconcessie foodhub in een deel van de gebouwen van het oude gedeelte van het Dominicanessenklooster werden de contractvoorwaarden vastgesteld door de raad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende voorgenomen beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025. Als bruisende gemeente wil Herne immers iedere inwoner volwaardig kunnen laten deelnemen aan de samenleving, de lokale economie stimuleren en de korteketenproductie ondersteunen door middel van een knooppunt voor lokale voeding of foodhub. De duur van de concessie werd bepaald op 30 jaar. Het bedrag van het concessierecht werd vastgesteld op 250 EUR per maand te betalen vanaf de eerste maand van het 3de jaar van de concessie. Gedurende de eerste twee jaar van de concessie is er dus geen concessierecht verschuldigd. Het behoort nu tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen de concessie te verlenen conform de contractvoorwaarden bepaald door de gemeenteraad.

Onderwijs

In het kader van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland kregen met betrekking tot de gemeentelijke basisschool in Herfelingen een aanpassing aan het arbeidsreglement en een nieuw functionerings- en evaluatiereglement groen licht.

Varia

Gewoontegetrouw had raadslid Paul Beyl namens zijn fractie KWADRANTplus een aantal opmerkingen en suggesties in petto voor de bestuursploeg.

Zo peilde hij naar de redenen waarom de raadsleden van zijn fractie niet uitgenodigd en niet betrokken waren bij het bezoek van koningin Mathilde eerder dit jaar en op de recente toelichting van minister Zuhal Demir over het stikstofakkoord telkenmale in het Dominicanessenklooster. Hij wilde dan ook weten welke maatregelen de bestuursploeg zou nemen om dit in de toekomst te vermijden. In zijn antwoord gaf burgemeester Kris Poelaert aan dat beide organisaties uitgingen van derden en waarbij het gemeentebestuur slechts uit protocollaire en veiligheidsoverwegingen bij betrokken is geraakt. “Het is zeker à priori niet de bedoeling raadsleden uit te sluiten om aan bepaalde activiteiten te kunnen deelnemen Integendeel, het is juist de bedoeling ook de raadsleden bij het beleid te betrekken”, klonk het nog. In de rand stelde raadslid Frank Nevens voor een infomoment over de stikstofproblematiek op te zetten voor de ganse bevolking. Dat zou dan in het begin van het najaar kunnen gebeuren.

Met betrekking tot de verkeerssituatie op de Romeinse baan in Kokejane, die deels op het grondgebied van Herne en deels op dit van Edingen ligt, vroeg hij naar een stand van zaken zoals al dan niet al overleg met Edingen, al dan niet al objectieve vaststellingen en al dan niet al een actieplan. Er zouden hem immers opnieuw aanhoudende klachten over de verkeersleefbaarheid in die straat bereiken. Burgemeester Kris Poelaert antwoordde dat er overleg diende gepleegd met het stadsbestuur van Edingen maar dat dit niet zo vlot verloopt. Om de problematiek te objectiveren werd er al onder andere door de politie cijfermateriaal verzameld. Die informatie geeft aan dat 1 op 3 er te snel rijdt doch dat het gaat om eerder beperkte inbreuken op de snelheidsbeperking met gemeten snelheden in de vork 65 à 70 km/u waar slechts 50 km/u is toegelaten. De perceptie blijft wel dat er toch veel te snel gereden wordt. Op voorstel van de politie wordt nu overwogen, best samen met Edingen, een buurtoverleg op te zetten. Er zal ook  getracht worden de problematiek verder te objectiveren.

Paul Beyl merkte op dat hem ook klachten bereiken over te hoge snelheden in de Hekstraat. Ook hier was de stelling van de burgemeester dat de problematiek eerst best dient geobjectiveerd dient te worden alvorens verdere maatregelen te nemen.     

De evolutie van het dossier van de aankoop van De Kring ontsnapte evenmin aan zijn aandacht. Zo was hij nieuwsgierig naar de planning voor de ingebruikneming ervan ten behoeve van de gemeenschap. Burgemeester Kris Poelaert toonde zich een gelukkige persoon toen hij kon meedelen dat het dossier van de subsidieaanvraag normaliter een positief gevolg zal krijgen. De adviezen zijn positief en nu dient nog enkel het desbetreffend ministerieel besluit ondertekend te worden. Eens de subsidies toegekend kan overgegaan worden tot de officialisering van de aankoop. Vervolgens komt er dan nog overleg met het betrokken adviesplatform voor het invullen van de buitenruimte. Verder zal er nu ook kunnen uitgekeken worden naar een conciergehouder met wie dan afspraken kunnen gemaakt worden onder andere nopens de openingsuren om van het centrum terug een levendige buurt te kunnen maken. Wel zal vanaf oktober het complex al kunnen opengesteld worden voor het gebruik door verenigingen.

En aan de hand van de uitslag van de ludieke stemming over de gemeentefusies tijdens de jaarmarkt stelde hij de bestuursploeg voor rond dat almaar meer actueel onderwerp een info-moment op te zetten. In totaal brachten 225 personen hun stem uit. De meest markante uitslagen daarbij waren onder meer 54 stemmen voor het behoud van Herne alleen, 71 voor een fusie van de 6 Pajotse gemeenten en 74 stemmen met een keuze à la carte waarvan 25 voor een fusie van Bever/Galmaarden/Herne en 9 voor een samengaan van enkel Herne en Galmaarden. Ook zowel Halle als Edingen kregen ieder 6 stemmen voor een binding met de 6 Pajotse gemeenten. Deelnemers uit Roosdaal dan weer verkozen in eerste instantie een samengaan met de 6 Pajotse gemeenten. Alhoewel burgemeester Kris Poelaert emotioneel liever zou hebben dat Herne op zichzelf zou kunnen bestaan maar dan met meer middelen vanuit de hogere overheden, gebiedt de politieke realiteit hem toch ook de mogelijkheden van fusies te onderzoeken en daartoe in gesprek te kunnen treden met andere gemeentebesturen. In die zin acht hij het noodzakelijk zich vooreerst afdoend te informeren en de voor- en de nadelen te onderzoeken. Hij is alvast bereid eerst die oefening te maken en met zijn collega’s in de buurgemeenten te praten alvorens naar de bevolking toe te gaan om zo geen onnodige ongerustheid op te wekken. Voor raadslid Paul Beyl zou een fusie wel kunnen leiden tot een grotere bestuurskracht voor het Pajottenland zeker ook om de typische ruimtelijke eenheid te kunnen blijven waarborgen. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jul 2022

archief