HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 september - © Deschuyffeleer
 

Mondmaskers aanbevolen

Door een recente Covid-besmetting van Frank Nevens, de voorzitter van beide raden, en die daardoor de raden niet fysiek kon bijwonen had burgemeester en plaatsvervangend voorzitter Kris Poelaert in extremis een oproep gedaan aan de raadsleden om de geplande vergaderingen bij te wonen met een mondmasker. Nagenoeg iedereen kon zich in de oproep vinden.   

Masten en pylonen

Het belastingreglement op masten en pylonen bleek aan enige bijsturing toe. Zo werden de bepalingen van een mast en van een pyloon bijgesteld. Een mast is een verticale structuur die op een dak of een andere bestaande constructie is geplaatst en waarbij de hoogte van constructie en de mast samen minstens 15 meter, te meten vanaf het maaiveld, bedraagt. Een pyloon is een individuele verticale constructie opgericht op het niveau van het maaiveld en met een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld.

Een belasting ten laste van de eigenaars van masten en pylonen blijkt noodzakelijk om bij te dragen in de algemene financiering van de gemeentelijke uitgaven en om hun aantal in de gemeente te beperken ter vrijwaring van de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en toeristische bestemming en wegens de visuele vervuiling, de landschapsverstoring en het doorbreken van de vrije open ruimte.

De belasting is vastgesteld op € 3.000,00 per jaar per mast of pyloon met uitzondering voor constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom, constructies voor louter recreatief gebruik, constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen evenals voor constructies voor het verlichten van terreinen en open ruimtes ten behoeve van de veiligheid en bewaking.

Prijssubsidiereglement AGB

Om economisch leefbaar te zijn dient het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) vanuit het lokaal bestuur prijssubsidies te ontvangen als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur. In die zin werd indertijd dan ook een prijssubsidiereglement opgemaakt. Voor het laatste kwartaal van dit jaar is het thans evenwel duidelijk geworden dat de toegekende prijssubsidie diende verhoogd te worden.

Het AGB is overgegaan tot het ramen van zijn inkomsten en uitgaven voor het kalenderjaar 2022. Hierbij werd vastgesteld dat de inkomsten uit het recht op toegang tot de sportinfrastructuur minstens 41.500,00 EUR (exclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn. 

De reeds gerealiseerde cijfers van 2022, de exponentieel toegenomen energieprijzen en een herraming van de omzet naar 40.000 EUR (excl btw) zorgen er thans wel voor dat een aanpassing van de prijssubsidies vereist bleek. Rekening houdend met de sportieve en de sociale functie van de sportinfrastructuur wenst het lokaal bestuur evenwel geen prijsverhogingen door te voeren ten aanzien van de gebruikers en de bezoekers. Het wenst immers die vergoedingen te beperken om de sportinfrastructuur toegankelijk te laten blijven voor iedereen.

De waarde van de prijssubsidie voor dit jaar is nu vastgesteld op de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 1,5 tot en met 30 september 2022 en een factor 6,2 van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Hier bovenop wordt een btw-percentage van 6% toegepast.

Opvolgingsrapporteringen

De raadsleden namen kennis van de stand van zaken anno 2022 van zowel de uitvoering van het meerjarenplan van het AGB als van de uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW.

Kunstgrasveld

De raadsleden willigden een verzoek van voetbalclub FC Herne in om opnieuw uitstel van facturatie te bekomen voor het gebruik van het kunstgrasveld aan het sportcomplex Hernekouter. Eerder was er al een uitstel van facturatie in 2020 toegekend. Door de negatieve impact van de coronacrisis op de inkomsten van de club werd nu ook een nieuw uitstel verleend voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 30 september 2022. De initieel voorziene terugbetalingstermijn van 15 jaar in de gebruikersovereenkomst tussen het lokaal bestuur en de club wordt wel verlengd met 1 jaar en 9 maanden om aan de uitgestelde terugbetalingen te kunnen voldoen.

Lokaal bedrijventerrein

In het kader van de uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lokaal Bedrijventerrein aan de Scheibeekstraat werden de wijziging van een deel van buurtweg nr. 2 en de verplaatsing van een deel van de voetweg nr.66 definitief goedgekeurd.

Woonmaatschappij

Een gunstig advies was er voor het stappenplan om de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Providentia om te vormen tot woonmaatschappij in het werkingsgebied Halle/Vilvoorde - Midden. De erkenning van alle sociale huisvestingsmaatschappijen eindigt immers van rechtswege op 31 december 2022 met de bedoeling om vanaf 1 januari 2023 enkel nog woonmaatschappijen te hebben die de activiteiten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren bundelen en de unieke speler worden per werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering werd afgebakend. Die regering heeft evenwel tegelijk ook voorzien in een overgangsregeling, waarbij SHM-en een tijdelijke verlenging van hun erkenning kunnen krijgen op voorwaarde dat ze aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 kunnen omvormen tot woonmaatschappij of tegen die datum via een herstructurering deel zullen uitmaken van een woonmaatschappij.

SHM Providentia bevindt zich in een situatie waarbij een omvorming tot woonmaatschappij in 2022 technisch/organisatorisch niet meer haalbaar is, maar wel tegen eind juni 2023, waardoor men een tijdelijke verlenging van de erkenning wenst aan te vragen. De SHM moet hiervoor wel het advies inwinnen van de gemeenten van het toekomstig werkgebied.

GBS De Regenboog

De raadsleden stelden ook het aangepast schoolreglement van de gemeentelijk basisschool (GBS) De Regenboog in Herfelingen vast. De meer specifieke regels en afspraken worden door het bestuurscollege opgenomen in de gebruikelijke infobrochure.

De Kring  

Om de verenigingen zo vlug als mogelijk in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van de infrastructuur van De Kring stemden de raadsleden in met een voorlopig gebruikersreglement. Dat is gebaseerd op dezelfde principes als die van de andere gemeentelijke centra zoals het Dominicanessenklooster en de feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle. In afwachting van het verlijden van de aankoopakte werd er voor de ingebruikname ook al een regeling getroffen met de vroegere eigenaar. Ook diens vroegere tarieven werden overigens overgenomen. Het reglement heeft wel een voorlopig karakter in afwachting van het toewijzen van de exploitatie aan een concessionaris, die dan zelf de voorwaarden zal kunnen bepalen.

Bij de stemming onthielden de Kwadrant Plus raadsleden Paul Beyl en Ludo Tiels zich. Zij verklaarden hun houding door te stellen dat het reglement op sommige punten niet duidelijk genoeg was en nog enigszins zou dienen verfijnd te worden aan de hand van éénduidige en gebruiksvriendelijke bepalingen. Fractieleider Paul Beyl werd hierop prompt door burgemeester Kris Poelaert uitgenodigd tegen een van de volgende gemeenteraden de volgens hen nodige aanpassingen voor te stellen.

Seniorennamiddag

Paul Beyl had bedenkingen bij de onmogelijkheid wegens volzet voor senioren van Herne om kunnen deel te nemen aan de recente seniorennamiddag met optredens van Margriet Hermans en Celien in het Bavocentrum in Herfelingen. Daartegenover stond dan weer dat een vrij groot senioren van buiten Herne wel konden aanwezig zijn. Burgemeester Kris Poelaert was dat ook opgevallen. Blijkbaar hadden Hernse verenigingen niet nominatief opgestelde toegangskaarten kunnen bekomen die dan vanuit die verenigingen aan senioren van buiten de gemeente werden bedeeld. De burgemeester vond de gang van zaken erg jammer, gaf aan er met zijn ploeg de nodige lessen uit te trekken en er in de toekomst over te waken dat dergelijke zaken zich niet meer zouden voordoen.

Verledding

Met de BES-as (Barakkenbergstraat, Ekkelenbergstraat en Scheibeekstraat) als referentie stond Paul Beyl ook stil bij de lopende verledding in de gemeente. Hij pleitte er onder meer voor om voor dergelijke assen ook nu al het impact van verledding op te nemen op de (her)inrichting van de wegeninfrastructuur voor meer verkeersveiligheid en te gebruiken voor meer milieubewustzijn en voor meer diervriendelijkheid. Volgens hem “is de lichtsoort van de nieuwe ledverlichting op die BES-as aangenamer dan voorheen en lijken de spreiding en de sterkte van het licht toegenomen terwijl men in functie van klimaat, lichtvervuiling en besparing het tegenovergestelde zou verwachten”.

Burgemeester Kris Poelaert en schepen Lieven Snoeks wezen terzake enerzijds op de huidige technologische beperkingen rond ledverlichting en anderzijds op de mogelijkheden die dergelijke verlichting in de toekomst zal bieden. Volgens Fluvius zou de verledding overigens al in 2028 kunnen afgerond worden in plaats van 2030 zoals vooropgesteld.

Fusies van gemeenten

Namens Kwadrant Plus deed Paul Beyl een oproep aan de lokale besturen van Herne, Galmaarden, Gooik , Lennik en Pepingen “om in nauw overleg met Roosdaal en Bever tot een sterke fusie te komen voor een straffe streek”. In een reactie wierp burgemeester Kris Poelaert op dat intussen het debat wel degelijk op gang is gekomen, dat een fusietracé een zekere creativiteit behoeft, dat realisme evenwel geboden blijft, dat een te grote fusie nadelig zou kunnen zijn voor nabijheidspolitiek en dat alle elementen in overweging dienen genomen te worden. Zowel de burgemeester als Paul Beyl meenden dat het openen van het debat heeft teweeggebracht dat de mensen een fusie meer en meer inschatten als onafwendbaar en dat de mensen enigszins schrik hebben van een te grote fusie. Burgemeester Kris Poelaert gaf nog aan dat de resultaten van een meting van de bestuurskracht van de gemeenten door een gespecialiseerd bedrijf rond de komende jaarwisseling verwacht worden.

Beheersovereenkomst

Op aangeven van de inspectiediensten van het agentschap Wonen Vlaanderen gelet op de complexiteit van de sociale huurwetgeving besloot de raad voor maatschappelijk welzijn het beheer van de twee sociale woongelegenheden aan de steenweg Asse in het centrum van Herfelingen over te dragen aan een sociale huisvestingsmaatschappij die over de nodige expertise beschikt. De keuze van het Vast Bureau viel daarbij op de SHM Providentia. Het was het OCMW dat de 2 appartementen  onder het sociaal huurstelsel sinds 1 juli 2014 verhuurt. Die woongelegenheden zijn eigendom van de VPW (vereniging van parochiale werken) gewest Herne en werden indertijd door het OCMW in erfpacht genomen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 nov 2022

archief