HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 januari - © Deschuyffeleer
 

Eretitel van gemeenteraadslid

Thierry Deblander, Hilde Thiebaut en Marie-Louise Devriese kregen de eretitel van gemeenteraadslid toegewezen. Thierry Deblander was gemeenteraadslid van 02 januari 1995 tot 02 januari 2019, Hilde Thiebaut van 02 januari 2007 tot 2 januari 2019 en Marie-Louise Devriese van 03 januari 2001 tot 02 januari 2019.   

Samen met die drie telt Herne thans 20 personen die deel uitmaakten van de lokale politiek en die de eretitel van gemeenteraadslid mogen dragen.

Algemeen nood- en interventieplan

Het wettelijk kader inzake crisisbeheer werd met het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning geactualiseerd. Dat zorgde er onder meer voor dat de noodplannen thans op een meer dynamische manier kunnen worden uitgewerkt en via het voorzien model in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS of Incident en Crisis Management System) kunnen worden opgenomen. Het grote voordeel van die werkwijze is dat alle gemeentelijke en provinciale noodplannen meer op elkaar afgestemd zullen zijn en dat alle informatie samen op één digitaal veiligheidsplatform ICMS beschikbaar is. Op dit platform kunnen hulpdiensten en overheden met elkaar informatie uitwisselen voor, tijdens en na een noodsituatie.

Het provinciaal algemeen nood- en interventieplan (ANIP) werd recent conform deze nieuwe structuur in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS) geactualiseerd en op de provinciale veiligheidscel van 30 mei 2022 goedgekeurd en gevalideerd. Dit provinciaal plan werd ondertussen ter goedkeuring overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken en is sinds het akkoord binnen de provinciale veiligheidscel van toepassing in de provincie Vlaams-Brabant.

Ook het gemeentelijk Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP) diende geactualiseerd en aangepast te worden aan de aangereikte structuur binnen het nationaal veiligheidsportaal ICMS. Het herwerkte plan werd goedgekeurd door de veiligheidscel op 9 november 2022 en gevalideerd door de gouverneur op 12 december 2022.

Het geactualiseerd ANIP werd unaniem goedgekeurd.

Fluvius - Beheer premies rationeel watergebruik

De gemeenteraad besliste Fluvius op diens verzoek de opdracht en de bevoegdheid te geven om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren. Dat houdt onder meer in het opmaken van een Fluvius-premiereglement evenals het vastleggen van de premiebedragen en -voorwaarden en het aanbrengen van aanpassingen aan het premiereglement indien dit vereist is omwille van hogere efficiëntie, beschikbaarheid van budgetten, betere resultaten klanten, ... Over deze aanpassingen zal de gemeente dan wel tijdig worden geïnformeerd. Verder zal Fluvius ook instaan voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de aangevraagde premies en de communicatie met de klanten hierover.

Fluvius heeft met ingang van 1 januari 2023 een uniform en vernieuwd premiestelsel voor rationeel watergebruik (RWG) ingevoerd. Specifiek voor de gemeenten die deel uitmaken van RIOBRA gold tot 31 december 2022 nog een autonoom premiesysteem. De overgang naar het vernieuwd premiestelsel, zoals door de raad van bestuur van RIOBRA aangegeven in zitting van 21 maart 2022, vergt een individuele gemeenteraadsbeslissing om de bevoegdheid tot het toekennen en uitkeren van RWG-premies aan Fluvius toe te vertrouwen.

In het vernieuwd premiestelsel zal Fluvius aan iedere burger die aan de premievoorwaarden voldoet, een premie voor gescheiden afvoer toekennen ten bedrage van €500 en een premie voor een hemelwater- en/of infiltratievoorziening ten bedrage van max. €250. Die premies zullen vanaf 2023 niet langer worden aangerekend op het gemeentelijk investeringsfonds voor riolering, maar worden integraal door Fluvius ten laste genomen vanuit de werkingsmiddelen.

De gemeenten behouden de vrijheid om zelf nog aanvullende premies aan hun inwoners toe te kennen. Het huidig autonoom premiesysteem van RIOBRA dooft uit tegen uiterlijk 31 december 2023. In die zin werd dan ook beslist de bestaande gemeentelijke subsidiereglementen betreffende door Fluvius toe te kennen premies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater en/of afkoppeling van hemelwater op te heffen.

Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE)

Om reden gemeenteraadslid Lieven Van den Broeck om professionele reden zijn mandaten als lid voor het regionaal bestuurscomité Pajottenland van de opdrachthoudende vereniging PBE en als lid voor de raad van bestuur onvoldoende kan uitoefenen werd thans door de gemeenteraad schepen  Kris Degroote voor te dragen als kandidaat-lid voor beide mandaten en dit tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.

Vergroening dorpscentrum

Voor ondersteuning bij het uitvoeren van de prioritaire beleidsdoelstelling 'Verfraaien van de dorpskernen' verklaarde de gemeenteraad zich akkoord voor het afsluiten van een beperkte samenwerkingsovereenkomst met Haviland intercommunale. Haviland kan een technisch adviseur ter beschikking stellen. De omschrijving van de opdracht, de duur van de overeenkomst en de betalingsmodaliteiten zijn nader bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.

Namens de fractie Kwadrantplus kon fractieleider Paul Beyl de overeenkomst niet kaderen in het eerder globaal opzet. Hij verwees daarbij naar de procedure die enige tijd terug doorlopen werd samen met de Vlaamse Bouwmeester om het project ‘Een sterke kern voor Herne’ uit te werken. “Uit die ervaring naar procedure, vorm en inhoud houden we een bijzonder positieve ervaring over. We hebben er dan ook samen onze schouders ondergezet. We gaan evenwel op deze overeenkomst niet door. Het heeft geen zin. Deze overeenkomst is naar vorm en inhoud totaal onaangepast aan de opdracht. Vandaag kunnen we niet anders dan tegen dit voorstel stemmen. Schrijf met wat u meegemaakt hebt in de eerste fase een degelijke overheidsopdracht uit die u ,ons en de bevolking waarborgen geeft op een inschatbaar en duurzaam resultaat”, luidde het. En als aanbeveling gaf hij ook nog mee “dat we ons bevinden in de kern van een landelijke gemeente badend in het landschap. Laat u dan ook niet misleiden door tendensen als ‘vergroening’. Besef dat we in het dorpscentrum ook ’een plein’ hebben dat de identiteit van ’t centrum draagt en slecht zijn eigen ‘ vergroening’ kan dragen”.

Burgemeester Kris Poelaert kon het raadslid evenwel geruststellen dat de overeenkomst met Haviland beperkt is doch nodig is gebleken om een gebrek aan eigen personeelstekort op te vangen. Door plannen van Aquafin om een bijkomende ondergrondse waterbuffering te voorzien onder meer onder de parking aan de kant van de KBC-bank heeft het thans geen zin om nu al grote werken in het centrum uit te voeren. Pas als het bestuur zou weten dat Aquafin definitief afziet van die plannen kan er volgens de burgemeester verder werk gemaakt worden van de algehele aanpak van de herinrichting van het centrum. Steeds volgens de burgemeester had ook het agentschap Wegen en Verkeer plannen om het Heldenplein her in te richten doch ook hier werden de plannen op ‘hold’ gezet door de voorgehouden Aquafinwerken. “Wat er nu wel op stapel staat is het inrichten van een gezellig terras voor De Kring zoals eerder maar dan volgens een beter concept en een betere structuur en het is in die zin dat er nu een beroep zou gedaan worden op de diensten van een medewerker van Haviland. Misschien hadden wij wel beter kunnen communiceren over het opzet en de modaliteiten van de overeenkomst”, suste de burgemeester nog.   

Reglementen

Een reglement voor het huldigen van 100-jarigen en huwelijksjubilarissen werd goedgekeurd evenals enkele wijzigingen aan het reglement op de garageverkoop en het reglement jubileumtoelagen erkende verenigingen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jan 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 11 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 10 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 09 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 09 mrt 2023

archief