PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard

C21

PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard

Offici__le_opening_politiehuis_pajottenland
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__2_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__3_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__4_
Eerste rijkswachtbrigade in Kester - Foto van rond 1930 - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__5_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - Korpschef David Cummins en voorzitter politieraad Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__6_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__7_
Gehuisvest in het centraal hoofdgebouw - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__8_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__9_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__10_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - Gewezen en huidige voorzitter van de politieraad - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__11_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__12_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__13_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - Roland Pauwels, Marc Hellinckx, Philippe De Gelas en David Cummins - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__14_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 
Offici__le_opening_politiehuis_juni_2023__15_
PAJOTTENLAND – Het politiehuis aan de Edingsesteenweg in Kester werd officieel voor geopend verklaard - © Deschuyffeleer
 

Na 20 jaar was het vandaag voor de politie Pajottenland het ‘moment suprême’. Onder veel belangstelling mochten zowel korpschef David Cummins als burgemeester Kris Poelaert, de voorzitter van de politieraad, het nieuw politiehuis aan de Edingsesteenweg 308 in Kester (Gooik) plechtig en officieel open verklaren. Voorafgaand aan die inhuldiging werden de genodigden vergast op een intramuros rondgang, een moment dat gepaard ging met veel blijken van goedkeuring.

Die genodigden waren onder meer de burgemeesters van deze legislatuur uit de zone Pajottenland en de leden van de politieraad, korpschefs uit de buurzones, vertegenwoordigers uit het brandweerkorps, de magistratuur, de federale politie, de federale gerechtelijke politie, de provincie, huidige en gewezen personeelsleden en afgevaardigden van de vakbonden.

Het nieuw politiehuis is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Aanhalen dat alles daarbij van een leien dak liep zou de waarheid geweld aandoen. De nieuwbouw bewandelde een parcours van 15 jaar met talrijke hindernissen die zowel bij de korpsleiding als in de politieraad herhaaldelijk zorgden voor kommer en kwel.

Nieuw politielandschap

In 2002 was er een verregaande hertekening van het politielandschap. Op lokaal niveau werden de  voormalige territoriale brigades van de rijkswacht en de voormalige korpsen van de gemeentepolitie samengesmolten en werd het territorium verdeeld in politiezones. Vandaag de dag zijn er dat 183. Iedere zone dient de basispolitiezorg te verzekeren waar de wijkwerking, het onthaal, de interventie, de slachtofferbejegening, de recherche, de handhaving van de openbare orde, het verkeer en het vervullen van opdrachten van federale aard deel van uitmaken.

Dat was ook zo voor de politiezone Pajottenland, die bij gebrek aan voldoende ruimte in het centraal hoofdgebouw aan de Bruneaustraat in Kester, voortaan zou bestaan uit een puzzel aan standplaatsen voor haar diverse diensten. Het was al in 2008 dat de toenmalige politieraad principieel besliste de politiediensten in zijn zone te centraliseren. Mede om de almaar grotere huisvestingsbehoeften voor het stijgend aantal personeelsleden op te vangen en om de bevolking een meer efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden diende er daartoe wel een nieuw politiehuis te worden opgericht.

Respect, erkentelijkheid, achting en dankbaarheid

In naam van zijn collega-burgemeesters uit het politiecollege en de leden van de politieraad hield hun voorzitter Kris Poelaert ten aanzien van  het auditorium er aan zijn respect, erkentelijkheid, achting en dankbaarheid mee te geven. Die betuigingen gingen ook in de richting van zijn voorganger Michel Doomst én gewezen collega’s Dirk Willem en Patrick Decat die er als burgemeesters ook mee voor zorgden de politiezone terug op het juiste spoor te zetten. “Dat wij doorheen dat kluwen geraakten zijn we ook te danken aan onze eigen politiemensen en de ondersteunende diensten die keihard zijn ingesprongen waar kon. Ik dank dan ook ieder personeelslid en ook de afgevaardigden van de vakbonden en het directiecomité om soms in moeilijke omstandigheden mee het voortouw te hebben genomen. Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder naar Philippe De Gelas als waarnemend korpschef, Serge Roelens, intussen genietend van zijn pensioen, Kristien, Sandra, Valérie, Glen, Joeri en alle anderen waardoor ‘Samen sterk, samen sterker’ geen holle woorden zijn. Hierbij sta ik ook even stil bij de woorden van voormalig korpschef Marc Hellinckx die zei ‘wie niet zaait (investeert), kan niet oogsten’.  Die oogst moest harde tijden doorstaan maar hij is echt wel een pareltje geworden. Ik geloof dat met onze nieuwe korpschef en zijn ploeg de werking van politie Pajottenland steeds beter zal worden en optimaler zal verlopen. De verhuis is nu wel achter de rug maar er is nog veel werk aan de winkel. Nieuwe structuren dienen te worden opgezet en problemen moeten één voor één worden aangepakt.  Hierbij gaat de prioriteit naar de uitbreiding van de openingsuren die de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen”.  

Dankbare start

Amper vier maanden geleden lag hoofdcommissaris David Cummins als nieuwe korpschef de eed af. Hij diende zich dan ook in een ijltempo in te werken in het omvangrijk dossier nieuwbouw om zo in een laatste rush naar de eindmeet zijn steentje bij te dragen.

“Als nieuwe korpschef kan ik alleen maar dankbaar zijn een verse start te mogen maken in dit splinternieuw en modern gebouw”. In zijn veelvuldige dankbetuigingen had hij ook een bijzondere attentie over ten aanzien van de bevolking want zoals hij zei : “Dit is uw politiehuis, het is onze opdracht om u hier welkom te heten en onze dienstverlening zoveel als mogelijk te optimaliseren. Dat realiseren veronderstelt dat wij moeten kunnen blijven beschikken over voldoende werkingsmiddelen én vooral over voldoende medewerkers. Dat laatste blijkt een netelige kwestie die dan ook duidelijk onze aller aanpak vereist”.

Verder gaf hij ook een pluim aan zijn voorgangers korpschefs Roland Pauwels en Marc Hellinckx en hun teams met vooral zonesecretaris Kristien Reygaerts omdat zonder hun aflatende inzet de nieuwbouw waarschijnlijk niet mogelijk was geweest. Ten slotte bedankte hij met een presentje acht personeelsleden die het vorige jaar met pensioen gingen. Dit zijn Serge Roelens, Jean-Marie Deleux, Hugo Gabriëls, Walter Swillens, Ronny Vandercammen, Guy Van Huychem, Geert Schoukens en Rik Coolsaet. Ook werden een twintigtal medewerkers beloond met een ereteken.

Na de academische zitting mochten korpschef David Cummins en Kris Poelaert als voorzitter van de politieraad, de burgemeesters van Bever (Kristof Cattie), Galmaarden (Ludo Persoons), Lennik (Irina Deknop), Pepingen (Eddy Timmermans), de gewezen korpschefs Roland Pauwels en Marc Hellinckx en Michel Doomst als gewezen voorzitter van de Politieraad en burgemeester van Gooik het tricolore lint doorknippen. De officiële opening werd afgesloten met een hapje en een tapje.

Het politiegebouw van 2008 tot nu

Een eerste studie bracht mettertijd de bevestiging dat de centrale ligging van de omgeving van de buurt ‘Kesterbrugge’ in Kester/Gooik de meest aangewezen locatie voor het bouwen van het nieuw politiehuis in de politiezone uitmaakte. In overleg met de vijf andere gemeentebesturen en met de leden van de politieraad besliste het Gooiks gemeentebestuur vervolgens een ruimtelijk uitvoeringsplan op te zetten voor het verwerven van gronden in het woonuitbreidingsgebied langsheen de Edingsesteenweg. Daarmee zouden de nodige gronden voor de nieuwbouw dan kunnen onteigend worden. Wat dan ook gebeurde. Onenigheid tussen de onteigende grondbezitters aan de ene kant en het Gooiks gemeentebestuur en de politie aan de andere kant over én de gegrondheid van de onteigening én over de vergoeding voor de onteigening sleepten echter jarenlang aan. Uiteindelijk kwam er begin 2020 daaromtrent dan toch een overeenkomst uit de bus en kon de nieuwbouw opgestart worden.

Leasing

Na het uitschrijven van een design build finance opdracht was er intussen met de bouwonderneming NV Peremans al een contract afgesloten waarbij de bouwfirma zou optreden als bouwheer en de politiezone vervolgens het gebouw gedurende 30 jaar zou leasen om er na verloop van die tijd het eigendomsrecht over te verkrijgen. Na ook de intussen verplichte archeologische onderzoeken konden de werken in het voorjaar van 2020 dan worden aangevat. Om de kosten van de nieuwbouw enigszins te compenseren werd inmiddels reeds de rijkswachtbrigade van Vollezele verkocht en werd er ook werk gemaakt van de verkoop van het administratief complex van de rijkswachtbrigade Lennik, dat zo in handen kwam van het gemeentebestuur van Lennik. Na de ingebruikname van het nieuw politiehuis was het ook de bedoeling het administratief complex van de rijkswachtbrigade Kester, waar de hoofdzetel van de politie Pajottenland tot op heden was gevestigd, te koop aan te bieden. Een alternatieve piste bestond er inmiddels in dat complex te slopen en het bouwrijp te maken om er zodoende voldoende parkeergelegenheid voor de privé-voertuigen van het personeel te kunnen voorzien. Het parkeren van die voertuigen in de parkeerstroken langsheen de Edingsesteenweg wordt er immers als te risicovol voor eventuele schade bevonden.  De naastgelegen logementen zijn overigens nog steeds eigendom van de Regie der Gebouwen en werden door de politiezone gehuurd in afwachting van het betrekken van de nieuwbouw. Allicht zullen ook die logementen nu binnen afzienbare tijd in aanmerking komen voor verkoop.

Meningsverschillen

Behoudens bijkomende bepalingen voor het verzekeren van de stabiliteit van de ondergrond en van het gebouw en enkele kleinere coronaperikelen hebben er zich tot nu bij de bouw verder weinig of geen  onvoorziene of storende omstandigheden voorgedaan.

De oplevering was gepland voor het begin van het najaar van 2021. Dat alles in de laatste bouwfase naar wens is verlopen is onjuist. Constructie- en andere problemen bleven zich opstapelen en doeltreffende oplossingen bleven uit. Het werd een getouwtrek waarbij er ook advocaten aan te pas kwamen. Uiteindelijk kon de effectieve ingebruikname pas nu gebeuren.

Bovendien kreeg de politiezone tussendoor ook te maken met de vervanging van de in eerste instantie aangeduide interim-korpschef door een nieuwe volwaardige korpschef en kreeg de politieraad met de Hernse burgemeester Kris Poelaert een nieuwe voorzitter.

Toekomstgericht

Het concept van de nieuwbouw heeft het oog op de toekomst gericht enerzijds voor het kunnen opvangen van het ganse personeelsbestand dat mettertijd gestegen is van indertijd een 60-tal naar momenteel een 90-tal en anderzijds voor het kunnen functioneren van de diensten in de best mogelijke veilige omstandigheden. Zo is de ruimte toegankelijk voor het publiek duidelijk afgescheiden zijn van de lokalen van de diensten op het eerste en de tweede verdieping. Het nieuw gebouw is bovendien ook gelegen dichtbij het kruispunt tussen de twee grote gewestwegen Asse/Edingen en Halle/Ninove wat de interventietijden naar de meest afgelegen locaties ook optimaliseert.

Financiële inspanning gaat de hoogte in

In het verleden verklaarden de zes gemeentebesturen zich al akkoord voor het leveren van een bijzondere financiële inspanning voor het tot stand komen van het nieuw politiehuis. Daarbij werd geopteerd voor een strategie waarbij het gebouw de eerste 30 jaar - mits betaling van een aanzienlijke huurprijs – van de NV Peremans zou worden geleased. Na die 30 jaar is voorzien dat de politiezone er eigenaar van wordt. Maar ook hier heeft de uitgestelde oplevering van het gebouw roet in het eten gegooid en beïnvloedt die uitermate mede in negatieve zin de initieel voorziene gemeentelijke dotaties in het meerjarenplan.

Bijkomende parking

In een laatste fase en op aangeven van het politiecollege werden de raadsleden het recent ook eens om hun besluit met betrekking tot het voorgenomen slopen van het gewezen administratief rijkswachtgebouw (Bruneaustraat 101) en er op de vrijgekomen ruimte een voorlopige parking aan te leggen in te trekken. Ze verklaarden zich nu akkoord om te gaan voor het inrichten van een parking op een stuk grond met boomgaard en eigendom van de politiezone tussen het nieuw politiehuis en het vroegere politiegebouw. De verkoop van het vroeger administratief rijkswachtgebouw zou immers beduidend meer moeten opleveren dan de kostprijs voor het inrichten van de parking. Die oplossing zou immers alleszins ook een gunstig financieel effect voor de politiezone teweegbrengen.

Het centraal hoofdgebouw huisvest een onthaal en een vergaderzaal/refter die toegankelijk zijn voor publiek en een werkzone met ruimtes voor de operationele diensten, cellen, Salduz- en verhoorruimtes,  pacosruimte (pièces à conviction, overtuigingstukken), een kleed- en wapenkamer, technische ruimtes, een magazijn, archieven, administratieve, logistiek en directielokalen en garages die allen evenwel enkel toegankelijk zijn voor bevoegden.

Toegankelijkheid en dienstbetoon

De nieuwbouw vangt voortaan alle diensten op. Via het ‘blauw nummer’ 054 31 35 01 is de politie Pajottenland steeds telefonisch bereikbaar. Via dit gecentraliseerd nummer kan contact opgenomen worden voor niet-dringende politiehulp. Ook alle vragen en contactverzoeken voor de wijkagenten kunnen hier worden doorgegeven. 

Politiepost Edingsesteenweg 308 is alle dagen toegankelijk van 08u tot 16u30 en er zijn calltakers aanwezig,

Voor een formele klacht dient wel een afspraak te worden gemaakt. Het onthaal voor die klachten zijn beschikbaar op maandag van 15u30 tot 20u, op woensdag van 12u45 tot 16u30, op donderdag van 15u30 tot 20u en op zaterdag van 9u15 tot 15u15.

Voor dringende politiehulp buiten de kantooruren wordt verwezen naar het algemeen nummer 101. Voor ongevallen waarbij ook nood is aan medische hulp en/of brandweer belt men 112.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 jun 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief