TERNAT - Meerderheid doet nieuwe poging om bouwpauze te formuleren

C21

TERNAT - Meerderheid doet nieuwe poging om bouwpauze te formuleren

Open_ruimte_structuurplan
De open ruimte in het structuurplan
 

Het gemeentebestuur moet snel werk maken van de ruimtelijke uitvoeringsplannen betreffende de bebouwde en de open ruimte, die maar niet voltooid geraken. In afwachting doet de nieuwe bestuursmeerderheid een nieuwe poging om een bouwpauze-besluit te formuleren.

De gemeenteraad was gisteren het toneel van een wel zeer eigenaardig schouwspel. De gemeenteraadsleden van de fracties #volks (vroegere CD&V-Volks), N-VA en Open VLD vroegen aan het college van burgemeester en schepenen (dat enkel bestaat uit leden van dezelfde fracties), de twee ontwerpen van ruimtelijk uitvoeringsplan (open ruimte en bebouwde ruimte) zo spoedig mogelijk af te ronden. Die twee plannen werden deels opgestart tijdens de vorige legislatuur maar lijken maar niet vooruit te gaan. Na de coalitiewissel in juli vorig jaar beloofde men daar zeer snel werk van te maken. Het enige wat tot nu gebeurde is dat men het RUP Bebouwde ruimte voortaan het RUP Versterking Landelijk Karakter gaat noemen.

Het nieuwe voorstel van de nieuwe meerderheid komt er nadat een besluit over een zogenaamde bouwpauze enkele maanden geleden door de gouverneur werd vernietigd. Het nieuwe besluit is niet bindendmaar geeft enkel nog advies aan het college hoe projecten best beoordeeld worden, gelet op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen, die maar niet vastgelegd raken in de twee RUPs, die o.a. een lokaal beleidskader moeten aanbieden met visie over welke locaties geschikt zijn voor het bouwen van meergezinswoningen. "Het verder ongecontroleerd laten bouwen van meergezinswoningen betekent immers het verder blijven organiseren van onder meer de mobiliteitsproblemen van morgen. De kernen moeten ook in de toekomst leefbaar blijven.  Daarom is een juist evenwicht tussen (verdicht) bouwen, (openbaar) groen en voldoende voorzieningen noodzakelijk", stellen de gemeenteraadsleden.

Concreet werd het volgende besluit genomen:

             "bijzondere en verhoogde aandacht schenken aan het maximaal behoud van de open ruimte en de goede organisatie van de bebouwde ruimte"

Artikel 1. - De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om bij nieuwe aanvraagdossiers voor nieuwe woongelegenheden en wegenissen, zijnde:

Het verbouwen[i], herbouwen[ii] en bouwen van meergezinswoningen[iii] of woonerven[iv] met een gezamenlijke buitenruimte, waarbij er meer woningen gecreëerd worden dan in de huidige situatie.

Het verkavelen[v] van één of meer percelen in meerdere bebouwbare kavels mét aanleg van nieuwe publieke (openbare)[vi] of private wegenis.

Groepswoningbouwprojecten[vii] mét aanleg van nieuwe publieke (openbare) of private wegenis.

Het bijstellen van verkavelingen met het oog op het creëren van meer woongelegenheden dan vermeld in de bestaande verkavelingsvoorschriften indien er hiervoor nieuwe publieke (openbare) of private wegenis wordt aangelegd.

bijzondere en verhoogde aandacht te schenken aan het maximaal behoud van de open ruimte en de goede organisatie van de bebouwde ruimte, inzonderheid om uitdeining van de woonkernen richting open ruimte zoveel mogelijk te beperken en te waken op het zo groot mogelijk behoud van de bouwkenmerken in lijn met deze beleidsvisie bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.

De volgende projecten vallen als uitzondering op bovenstaande paragraaf buiten het toepassingsgebied van de bouwpauze:

Projecten binnen de grenzen van een reeds goedgekeurd BPA, RUP of niet-vervallen verkaveling.

Projecten ingediend door sociale huisvestingsmaatschappijen[viii], intergemeentelijke samenwerking[ix] of Vlabinvest[x] (of in opdracht van hen).

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid in hoofde van de vergunningverlenende overheid om vergunningsaanvragen overeenkomstig artikel 4.3.1 VCRO te beoordelen.

In afwachting dat locaties voor mogelijke verdichting in het kader van het RUP Versterking Landelijk Karakter zijn aangeduid, is verdichting beleidsmatig niet gewenst.

Artikel 2. - De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om in het licht van deze beleidsintentie de nodige initiatieven te blijven nemen om de lopende initiatieven voor de RUP’s ‘Versterking Landelijk Karakter‘ en ‘Open Ruimte’ verder te zetten en zo spoedig mogelijk af te ronden.

Voetnoten

[i] (Definitie in VCRO artikel 4.1.1. 12°) verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden. Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter wordt beschouwd als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume;

[ii] (Definitie in VCRO artikel 4.1.1. 6°) herbouwen: een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen;

[iii] (Definitie Vlaamse overheid) meergezinswoning: een woning die zich bevindt in een gebouw waar meerdere huishoudens wonen. Dit betekent dat er zich boven en/of onder de woongelegenheid van een huishouden andere woongelegen bevinden van andere huishoudens. Een meergezinswoning kan appartementen, gestapelde woningen (vb duplex of triplex), studio’s, kamers en assistentiewoningen.

[iv] Stedenbouwkundige ontwikkeling met een gezamelijke buitenruimte om de woningen te bereiken.

[v] (Definitie in VCRO artikel 4.1.1. 14°) verkavelen: een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies; 

[vi] (FAQ Relevante aspecten uit het nieuwe Gemeentewegendecreet voor het Omgevingsbeleid, blz 13): Een gemeenteweg wordt gedefinieerd als een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond. 

[vii] (Vlaamse Overheid, Enkele veelgestelde vragen inzake de Verkavelingsplicht, blz. 5) groepswoningbouw: het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke werf hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn.

[viii] Een sociale huisvestingsmaatschappij is een zelfstandige vennootschap die sociale huur- of koopwoningen aanbiedt aan de meest behoeftige personen en gezinnen.

[ix] (Definitie Vlaamse overheid) Gemeenten in Vlaanderen kunnen hun bevoegdheden, taken of opdrachten toevertrouwen aan een nieuwe of bestaande entiteit, of een samenwerkingsverband.

[x] (Definitie in Vlaamse Codex Wonen van 2021 artikel 1.3. 64°) Vlabinvest apb: het Agentschap voor Woon- en Zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, opgericht als het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant bij artikel 1 van het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 22 oktober 2013, en omgevormd tot het Agentschap voor Woon- en Zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant bij besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2024
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 12 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 10 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 07 apr 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 04 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 22 mrt 2024
Guido van Cauwelaert | 22 mrt 2024
Guido van Cauwelaert | 21 mrt 2024
Guido van Cauwelaert | 21 mrt 2024

archief