BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari

C21 Css

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari

Gemeenteraad_bever_2021
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari - © Deschuyffeleer
 
Gemeenteraad_jan_2022__27_
BEVER - Samenstelling Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn januari 2022 met burgemeester Kristof Cattie - Afwezig Phéline Weverbergh - © Deschuyffeleer
 
Gemeenteraad_jan_2022__110_
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari - © Deschuyffeleer
 
Gemeenteraad_jan_2022__141_
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari - © Deschuyffeleer
 
Gemeenteraad_jan_2022__62_
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 11 januari - Phéline Weverbergh (digitaal) © Deschuyffeleer
 

Gewijzigde samenstelling

Door onder meer het aantreden van Kristof Cattie als nieuwe burgemeester, het afstand nemen van raadslid Françoise Herman  van de fractie van Thuis in Bever - Chez nous à Biévène en een reeks toegevoegde agendapunten van onafhankelijk raadslid Rudi Geuens beloofde de zitting van de gemeenteraad een bijzonder verloop te krijgen. Overigens was die zitting al voorzien voor Nieuwjaar maar door ziekte van de algemeen directeur zag de bestuursploeg van uittredend burgemeester zich toen genoodzaakt zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn naar het begin van het nieuwe jaar te verschuiven.

Zoals afgesproken bij aanvang van de legislatuur heeft Dirk Willem de burgemeesterssjerp doorgegeven aan Kristof Cattie, die bij de provinciegouverneur al de eed had afgelegd. De nieuwe burgemeester neemt alle bevoegdheden van zijn voorganger over met inbegrip van het voorzitterschap van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn  Dirk Willem dan weer neemt het vrijgekomen eerste schepenzitje van Kristof Cattie in met als bevoegdheden landbouw, evenementen en stedebouw. Bij zijn afscheid van het burgemeesterschap gaf Dirk Willem zijn opvolger mee er in de gemeente over te waken het beleid in handen te laten blijven van de politiek en de taalfaciliteiten.   

Enige dagen terug kreeg Thuis in Bever met nieuwbakken burgemeester Kristof Cattie wel een opdoffer te verwerken. Door het afstand nemen van raadslid Françoise Herman van de fractie beschikt die nu niet langer over een absolute meerderheid. De fractie bezet nu nog vijf zitjes  tegenover vier voor Open voor de Mens, terwijl zowel Rudi Geuens als Françoise Herman thans ieder als onafhankelijke zetelen. De stemmingen waren zo dan ook weinig voorspelbaar.

Vervanging algemeen directeur en financieel directeur

Mede op eerder aandringen van onafhankelijk raadslid Rudi Geuens stemde de raad in met een regeling voor het vervangen van zowel de algemeen directeur als de financieel directeur in geval van afwezigheid. In voorkomend geval kan nu een personeelslid hetzij van de gemeente hetzij van het OCMW de vervanging waarnemen. Naargelang de duur van de afwezigheid dient die vervanging te worden geregeld door ofwel  de titularis zelf ofwel door de gemeenteraad. Na een interventie van de raadsleden Sabine Vermassen en Henk Verhofstadt, beiden van de fractie Open voor de Mens, kwam de bestuursploeg van burgemeester Kristof Cattie terug op haar voornemen om in voorkomend geval de vervanging te laten regelen door het college van burgemeester en schepenen. Die taak blijft nu voorbehouden aan de gemeenteraad zelf. Henk Verhofstadt was duidelijk. Volgens hem toont het blijkbaar noodgedwongen verschuiven van de zitting van de raden van december naar begin januari aan dat een kleine gemeente zoals Bever over te weinig middelen beschikt, ook aan personeel. Bever dient zich dan ook meer en meer durven open te stellen voor een fusie waarbij de taalfaciliteiten niet langer als een excuus mogen aangewend worden om de boot af te houden. Politieke wil en het belang van de inwoners dienen voorop te staan. Ook betreurde hij dat al te veel zaken vanuit de gemeenteraad worden gedelegeerd aan het schepencollege.     

Preventiedienst gezondheid

Na kennisname van het actieplan kreeg ook het budget van de Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland, waartoe ook Bever behoort, groen licht. In de rand werd schepen Cindy Durieux verkozen als nieuwe vertegenwoordiger van Bever in die dienst in vervanging van raadslid Michiel Krikilion.

Kerkfabrieken

Na een gunstig advies voor de jaarrekeningen 2020 zowel van de kerkfabriek Sint-Martinus als van de kerkfabriek St-Géreon werd voor beide ook de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Dit gebeurde met zes stemmen van de vijf raadsleden van Thuis in Bever en de stem van Françoise Herman. De vier raadsleden van Open voor de Mens, die in het verleden al hadden aangegeven zich niet te kunnen vinden in het kerkenbeleidsplan in de gemeente, en Rudi Geuens stemden tegen.

Belastingen en retributies

De raadsleden dienden zich ook uit te spreken over de gebruikelijke belastingen en retributies voor het dienstjaar 2022.

De forfaitaire milieubelasting blijft ongewijzigd op 50 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden door toedoen van de raadsleden van Thuis in Bever en Françoise Herman. De fractieleden van Open voor de Mens stemden tegen. Zij zijn eerder voorstander van een systeem gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Ook Rudi Geuens stemde tegen.

Met 10 stemmen tegen de ene stem van Rudi Geuens bleef de belasting op de tweede verblijven gehandhaafd op 990 euro. Rudi Geuens wilde die belasting verhogen op basis van de gestegen index.  

Het voorstel van het schepencollege om de onroerende voorheffing te behouden op 1.071 opcentiemen en de aanvullende personenbelasting op 8% werd door de Open voor de Mens-fractie en de onafhankelijke raadsleden Rudi Geuens en Françoise Herman weggestemd. Henk Verhofstadt pleitte om die belastingen te verlagen nu er volgens hem toch enige financiële ruimte toe is. In die zin blijft het wachten op een simulatie die door Rudi Geuens was gevraagd aan de financieel directeur om een beeld te krijgen wat een vermindering zou kunnen inhouden. Volgens dit raadslid hebben de inwoners het dezer dagen al moeilijk genoeg en zou een financiële lastenvermindering alleszins welgekomen zijn. Henk Verhofstadt gaf in zijn gedachtegang wel aan dat men niet zomaar van het ene uiterste in het andere kan vallen. Hij ziet mogelijks het afstemmen van die Beverse belastingen, de hoogste overigens in de streek, op die van Galmaarden (944 opcentiemen en 7,5% aanvullende personenbelasting) als een mogelijkheid. Gewezen burgemeester Dirk Willem haalde als tegenargument aan dat de herinrichting van het centrum veel gaat kosten en dat daarom toch best een spaarpot wordt aangelegd.

Het basisbedrag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden komt vanaf dit jaar te liggen op 50 euro per kavel en voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor meergezinswoningen eveneens op 50 euro per woonentiteit.

Raadslid Rudi Geuens onthield zich bij de stemming over de forfaitaire belasting op het gebruik van de groencontainer door zelfstandigen in tuinaanleg en -onderhoud.

Buurtweg 59

Het grafisch plan voor het gedeeltelijk verleggen van de buurtweg 59 in Akrenbos werd definitief vastgesteld. Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De raadsleden oordeelden dat de verlegging het algemeen belang dient en zowel de verkeersveiligheid als de ontsluiting van de aangrenzende percelen als de veiligheid van de zachte weggebruiker in acht neemt.

Huis-aan-huis inzameling asbest

Ook Bever stapt in principe mee in het Intradura project ‘Huis-aan-huis ophaling van asbest’ dat, met subsidies van OVAM en tot uitputting van de subsidiegelden, voorziet in het verzekeren van een goedkope ophaaldienst van hechtgebonden asbestafval bij particulieren. Voor scholen en landbouwers werkt Intradura nog een ander traject uit. Het project kadert in de doelstelling van een ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’.

De aanvrager betaalt een beperkte kost aan Intradura. De subsidie OVAM dekt de kost voor de inzet van een projectcoördinator evenals 90% voor het ophalen en het verwerken. De overblijvende kost voor het gemeentebestuur dan weer beperkt zich tot 10% voor ophaling en verwerking.

Het is de projectcoördinator die de aanvragen van de inwoners behandelt, een plaatsbezoek uitvoert  voor het verstrekken van de nodige informatie en de ophaling regelt.

De door Intradura vastgelegde kosten voor de aanvragers zijn vastgesteld op 170 euro voor een container goed voor ongeveer 104 grote platen of 240 m². Bij gebruik van een plaatzak of een bigbag betaalt de inwoner 30 euro. Het lokaal bestuur stelde zijn bijdrage vast op 59,42 euro voor een plaatsen van 1 container per locatie/jaar en op 15,24 euro tot maximaal 18,09 euro voor het plaatsen van maximaal 6 plaatzakken of bigbags per locatie/jaar.

Raadslid Yvo Reygaerts vond het een goed project maar maakte wel de bedenking dat de gemeenschap bijdraagt voor een particuliere last. Burgemeester Kristof Cattie volgde die redenering niet. Volgens hem is het project een stimulans voor het bekomen van een asbestvrij Bever en vermijdt het dat asbest als zwerfvuil wordt gedumpt.

Babytheek

De raadsleden vonden elkaar ook in het goedkeuren van de oprichting evenals van de aansluitende samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement van een intergemeentelijke babytheek voor Bever, Galmaarden en Herne en dit in samenwerking met Het Huis van het Kind Pajottenland.

In zo’n babytheek kan babygerief ontleend worden wat toelaat kwaliteitsvol babymateriaal toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het project wil zo bijdragen tot de deeleconomie en tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Naast de deelname in de opstartkosten dient Bever ook jaarlijks een bijdrage te voorzien van minstens 250 euro vaste werkingskosten en een bijdrage van 0,05 eurocent per inwoner.

Henk Verhofstadt vond deze nieuwe intergemeentelijke samenwerking weerom een teken aan de wand om een noodzakelijk fusie na te streven met Galmaarden en Herne.   

Regenboogzebrapad

Nu het hoofdagentschap Wegen en Verkeer de opdracht heeft gekregen in iedere Vlaamse gemeente minstens een regenboogzebrapad aan te leggen was het Rudi Geuens die het voorstel lanceerde om ook voor Bever een dergelijk pad aan te vragen. Zijn voorstel haalde het met 8 stemmen voor, 2 stemmen tegen (burgemeester Kristof Cattie en eerste schepen Dirk Willem) en 1 onthouding (schepen Cindy Durieux). Schepen Maxime Vanholder bedong wel dat het pad ook het aspect veiligheid diende in te houden.

Versterken lokale democratie

Ook de voorstellen van Rudi Geuens om in het huishoudelijk reglement te laten opnemen dat de zittingen van de raden eveneens digitaal en hybride kunnen verlopen en om de audio-opnames van die raden, na goedkeuring, eveneens op de gemeentelijke website te publiceren ter versterking van de lokale democratie werden unaniem aanvaard. Burgemeester Kristof Cattie gaf daarbij aan dat ook het schepencollege met deze zaken al bezig was.

BE-alert

Nog een ander voorstel van Rudi Geuens betrof het toetreden van Bever tot het platform BE-alert. Burgemeester Kristof Cattie vroeg zich af of een jaarlijks abonnement van 1.100 euro en betalingen voor de verstuurde sms’en wel verantwoord was temeer daar ook andere sociale media kunnen gebruikt worden. Het voorstel werd aanvaard. De raadsleden van Thuis in Bever stemden tegen.

Gemeentelijke e-mailadressen

Rudi Geuens had ook al meermaals aangeklaagd dat de leden van het schepencollege bij het bestuur  geen gemeentelijke emailadressen gebruiken waardoor registratie niet mogelijk is. Na een klacht bij de provinciegouverneur werd hij vanuit die toezichthoudende autoriteit in het gelijk gesteld. De leden van het schepencollege werden daarbij aangemaand zo vlug als mogelijk gemeentelijke emailadressen in te stellen. Die leden zagen dit echter maar gebeuren bij het begin van de nieuwe legislatuur begin 2025. In het voorstel van Rudi Geuens werd onder meer aangegeven dat dit nu uiterlijk 30 juni 2022 operationeel diende te zijn.

Het voorstel werd goedgekeurd met 6 stemmen, waaronder die van Françoise Herman, tegen 5 neen-stemmen van de raadsleden van Thuis in Bever.

Onderhoud grachten en bermen

Het instellen van een beleid rond het ruimen van grachten en het onderhouden van bermen om zo wateroverlast te voorkomen was nog een ander voorstel van Rudi Geuens. Hij kreeg daarbij de steun van de 4 raadsleden van Open voor de Mens, die ook vonden dat die zaken beter planmatig en op basis van een inventaris van de probleemzones zouden dienen aangepakt te worden. Eerste schepen Dirk Willem lichtte de huidige werkwijze toe en vond dat die voldoening schonk. Er diende de jongste weken wel rekening gehouden met overvloedige regenval waardoor hier en daar door omstandigheden wel enige problemen ontstonden maar waar inmiddels wel al aan verholpen is.

Bij de stemming onthield Françoise Herman zich waardoor er staking van stemmen was en het voorstel derhalve verworpen werd.

Adviesraden

Nog een ander voorstel van Rudi Geuens hield het aanpassen in van de statuten en van de huishoudelijke reglementen met betrekking tot de samenstelling en de openbaarheid van de verschillende adviesraden. Die moeten volgens hem in alle onafhankelijkheid kunnen functioneren. Henk Verhofstadt motiveerde het akkoord van zijn fractie met het voorstel met een verwijzing naar het eerder gelijkaardig standpunt van hun overleden raadslid Ghislain Vandercapellen, die eveneens de onafhankelijkheid van die raden hoog in het vaandel voerde. Volgens het voorstel mogen schepenen wel aanwezig zij op de zittingen van de raden maar zij mogen er geen lid van zijn. Burgemeester Kristof Cattie merkte op dat de aanwezigheid van schepenen op de raden wel als voordeel heeft dat zij onmiddellijk de nodige informatie kunnen verschaffen.

Het voorstel werd aanvaard met 6 stemmen tegenover de 5 van de fractie van Thuis in Bever.

Juridische kosten tijdelijke feestzaal

Op initiatief van Rudi Geuens namen de raadsleden ook kennis van de uiteindelijke juridische kost verbonden aan de betwistingen met betrekking tot de uitbating van de tijdelijke feestzaal in Akrenbos en de betaalde schadevergoedingen. In zijn totaliteit gaat het om een bedrag van 31.748 euro. Volgens eerste schepen Dirk Willem zijn die kosten er gekomen omdat buurtbewoners gerechtelijk zijn beginnen te procederen en het bestuur zich dan ook van de nodige juridische bijstand diende te voorzien. Daartegenover staat dat er effectief nood was aan een dringende oplossing om het verenigingsleven draaiende te houden. Dat vergde dan ook een pragmatische aanpak.  

Geluidsopname op website

Open voor de Mens van zijn kant was vragende partij om in het kader van de openbaarheid van bestuur zowel de notulen als de geluidsopname van de raden op de gemeentelijke website te plaatsen. Dat voorstel werd unaniem aanvaard.

AED-toestel

Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens kon trots meedelen dat zijn fractie een AED-toestel schenkt aan de gemeente. Burgemeester Kristof Cattie was bijzonder erkentelijk voor dat gebaar en liet het bepalen van de locatie voor het aanbrengen van het toestel over aan de fractie.

De gebruikelijke terugkomers

Eerste schepen Dirk Willem kon Yvo Reygaerts meedelen dat de aangelande eigenaar van voetweg 100 de wilgen al zou knotten in afwachting van de komende vergadering. Ook het verhaal van de straatnaamborden nadert volgens burgemeester Kristof Cattie een happy end. De ontradende obstakels aan de toegangen tot Broek dan weer zijn inmiddels wel geplaatst.

Leegstand Providentia

Volgens Rudi Geuens loopt het gemeentelijk bestuur de voorziene huurinkomsten van 4.000 euro per jaar mis van de leegstaande en blijkbaar onbewoonbare woningen in het centrum die eerder in erfpacht werden gegeven aan Providentia en Vlabinvest. Burgemeester Kristof Cattie stelde dat er nu wel één grote sociale woonmaatschappij voor de streek in wording is waarvan veel heil wordt verwacht.

Klusjesdienst

De raad voor maatschappelijk welzijn verhoogde de tarieven van de klusjesdienst met 1 euro per uur. Voor prestaties tot 16u/maand bedraagt het tarief nu 11 in plaats van 10 euro per uur, voor prestaties meer dan 16 u/maand 13,5 euro in plaats van 12,5 euro.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022

archief