BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 juni

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 juni

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 juni - © Deschuyffeleer
 

Financieel profiel

De raadsleden aanhoorden vooreerst een toelichting door een vertegenwoordiger van het relatiebeheer van Belfius over het financieel profiel van de gemeente en de evolutie ervan. In het kader van zijn dienstenaanbod dat gericht is op advies aan de lokale bestuurders maakt Belfius een ‘individueel Financieel Profiel’ van elke gemeente. Aan de hand van een financiële analyse op basis van een aantal indicatoren beoordeelt die bank, historisch gezien overigens sinds lang een bevoorrechte financiële partner van openbare besturen, de financiële gezondheid van een gemeente. Daarmee beoogt Belfius een financiële foto te maken van de activiteit van de gemeente, een kritische analyse op gang te brengen over de toewijzing van de grote budgettaire massa’s, de begrotingsprioriteiten en de financieringsstructuur alsook aan de hand van benchmarking vragen te stellen over de verschillen in de financiële situatie en een objectief denkkader te creëren om politieke keuzes te maken alsook om een strategie en een financiële communicatie uit te stippelen. Iedere gemeente wordt daartoe vergeleken met een cluster van gelijkaardige gemeenten, de cluster van de gemeenten in de provincie en de cluster van de gemeenten in Vlaanderen. Bever wordt gecategoriseerd bij de cluster ‘landelijke woongemeenten met hogere inkomens’.

Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens vond de toelichting een goed initiatief van het bestuur en suggereerde jaarlijks zo’n informatiemoment op te zetten. Dat zou dan moeten toelaten de financiële evolutie van dichtbij op te volgen en mogelijkheden zoals het aanpassen van de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting te onderzoeken. Uit de toelichting concludeerde hij ook dat Bever als aparte bestuursentiteit toch wel te klein is.

Eerste schepen Dirk Willem dan weer vond dat de financiële toestand van de gemeente toch niet zo slecht is. En dat door creatief te blijven en door zoveel als mogelijk subsidies trachten binnen te rijven Bever toch wel op zijn eentje zou kunnen blijven bestaan.       

Jaarrekeningen

Zowel voor het OCMW als voor het gemeentelijk bestuur werden de jaarrekeningen van 2021 vastgesteld. Daardoor bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat voor het OCMW 15.645€ en voor de gemeente 2.657.852€. Globaal gezien komt het beschikbaar budgettair resultaat voor het lokaal bestuur zo te liggen op 2.673.497€, dat is 854.605€ meer dan voorzien in de meerjarenplanning.

De 5 raadsleden van Thuis in Bever/Chez nous à Biévène evenals onafhankelijk raadslid Françoise Herman stemden voor. De 4 raadsleden van Open voor de Mens en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens stemden tegen. Raadslid Henk Verhofstadt gaf daarbij aan niet te twijfelen aan de correctheid van de cijfers maar verwees voor hun neen-stem naar de weerspiegeling van de jaarrekening als een beleid dat zij toch wel niet zouden voeren.  

Huishoudelijke reglementen

Zowel het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn als van de gemeenteraad werden aangepast in de zin dat voortaan ook de mogelijkheid wordt geschapen in uitzonderlijke omstandigheden de raden ‘digitaal’ of ‘hybride’ te laten doorgaan. En voor de burger wordt nu ook voorzien dat de mogelijkheid tot het volgen van de raden via livestreaming op de gemeentelijke website wordt bekendgemaakt.

Plaats 6

Voor het bouwen van drie sociale woonentiteiten op de vroegere site van Plaats 6 hebben zich nog steeds geen aannemers aangemeld. Om nu toch schot in de zaak te krijgen en om praktische redenen werd de stabiliteitsstudie thans uit het algemeen bestek gehaald. Die maatregel zou moeten toelaten dat er zo toch aannemers bereid gevonden worden het bouwproject op te starten aan de nieuwe voorwaarden. De kosten worden nu geraamd op 528.000€ excluis BTW. Het uitvoeren van de stabiliteitsstudie dan weer werd toegewezen aan het bedrijf DND Exact voor de prijs van 3.650€. 

Poolstok

Gezien  het lokaal bestuur de dienstverlening meer bepaald het Personeel &Organisatie-beleid in zijn globaliteit verder wenst te professionaliseren en gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is en een bijzondere expertise vergt gaat het voortaan in zee met Poolstok cvba. Dat is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de publieke en para-publieke sector in Vlaanderen met toepassing van de inhouse-kwalificatie naar de vennoten toe. Daardoor worden die laatstgenoemden vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten bij het gebruik van de diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners. Om vennoot te worden dient Bever nu wel éénmalig drie aandelen aan te kopen voor in totaal 133€.

De raadsleden verklaarden zich principieel akkoord met de toetreding maar de aanwijzing van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de cvba diende verdaagd naar een volgende gemeenteraad. Tegen het voorstel in van de bestuursploeg van burgemeester Kristof Cattie om schepen Cindy Durieux aan te duiden wenste ook raadslid Rudi Geuens zich kandidaat te stellen. Gelet op de gefractioneerde machtsverhoudingen in de schoot van de raad blijft het zo koffiedik uitkijken wie van beiden zal verkozen worden.      

Achterstallige facturen

Witte rook was er ook voor het aannemen van een stappenplan voor het innen van achterstallige facturen door het lokaal bestuur. Een eerste herinnering is gratis. Een tweede herinnering met toevoeging van de kosten voor de zending wordt aangetekend verstuurd. Bij niet betaling na 30 dagen wordt het dossier in handen gegeven van een deurwaarder. Raadsleden Françoise Herman en Rudi Geuens onthielden zich bij de stemming gelet op het almaar stijgend aantal personen die in financiële nood komen te verkeren.

School Akrenbos 133

Goedkeuring werd verleend aan het bestek met bijhorende plannen en de raming voor de opdracht ‘Nieuwbouw en verbouwing gemeenteschool Ak’Cent Bever, site Akrenbos 133 voor kleuter- en lagere schoolafdeling’, opgesteld door de ontwerper, een combinatie EVA Architecten BV / ODA Architecture BVBA / stArchitecten BVBA. De lastvoorwaarden werden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 4.161.295,45 € excl. btw of 4.410.973,18 € incl. 6% btw. Het project werd voorgesteld door vertegenwoordigers van het architectenbureau en van Haviland. Het zou een modern gebouw moeten worden geïnspireerd en ingekapseld in de omgeving. Voor de bouw kan Bever normaliter ook wel rekenen op AGION-subsidies. Alle omstandigheden in acht genomen wordt gehoopt zo vlug als mogelijk het nieuwbouwproject te kunnen opstarten.

Het bestek en bijhorende werden goedgekeurd met 9 ja-stemmen. Raadslid Rudi Geuens stemde tegen. Raadslid Henk Verhofstadt onthield zich om reden de nieuwbouw niet overeenstemt met zijn visie voor het centraliseren van alle schoolvestigingen in het centrum. 

Jeugdregio

De aangepaste statuten van de jeugdregio Pajottenland met betrekking tot het bepalen van het boekjaar werden goedgekeurd. Bever betaalt jaarlijks een bijdrage van 1.500€. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) is thans vastgesteld op 17.100€. 

Zwerfkattenplan

Overeenkomstig de wet op het dierenwelzijn en haar uitvoeringsmaatregelen heeft ook Bever  voortaan een plan om het probleem van de zwerfkatten aan te pakken. In het verleden liet het lokaal bestuur al enkele zwerfkattenlocaties aanpakken zonder dat er daarvoor al een zwerfkattenplan was opgemaakt. Na de melding van overlast van zwerfkatten via het meldpunt zijn de stappen de volgende: controle door de schepen van dierenwelzijn of zijn afgevaardigde, het vangen van de katten met inbegrip de sterilisatie of castratie en ten slotte het terugplaatsen van de kat op de plaats van de vangst.

Er wordt jaarlijks een maximum budget van 1.500€ voorzien voor het dekken van de kosten zoals de tussenkomsten van de dierenartsen. Raadsleden Françoise Herman en Rudi Geuens onthielden zich om reden van de beperking van het voorzien budget.

Schoolbus

Mede op basis van een positief advies vanuit de schoolraad werd beslist om het busvervoer van de  leerlingen van de GBS Ak’Cent tussen de school en de woonplaats vanaf het komend schooljaar definitief stop te zetten. Slechts voor 4 leerlingen werd er nog gebruik gemaakt van de schoolbus. De schoolbus blijft wel nog behouden voor het verzekeren van leerlingenvervoer tussen de verschillende vestigingen. Ook hier onthielden de raadsleden Françoise Herman en Rudi Geuens.

Onderwijs

In het kader van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland kregen met betrekking tot de gemeentelijke basisschool Ak’Cent een aanpassing aan het arbeidsreglement en een nieuw functionerings- en evaluatiereglement groen licht.

Varia

Burgemeester Kristof Cattie kon meedelen dat het regenboogzebrapad aan het kerkhof in het centrum door de diensten van het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer is aangelegd. Er werd evenwel alsnog geen rekening gehouden met de wens van het lokaal bestuur om de stroken die het dichtst bij de stoeprand liggen niet te overschilderen om zo de fietsers niet in gevaar te brengen. Het agentschap werd dan ook in die zin aangeschreven.

Op de levering van de toch al enige tijd bestelde nieuwe straatnaamborden is het nog altijd wachten. Er werd een herinnering gestuurd aan de betrokken firma. Met het project is een kost gemoeid van om en bij de 2.000€.

Er werd een firma bereid gevonden om een gedetailleerd stratenplan van het centrum (Plaats) op te stellen. Een groot bord met het plan zou aangebracht worden ter hoogte van ’t Sterretje. Mogelijks kan het plan eveneens geüpload worden op de gemeentelijke website.

Raadslid Rudi Geuens herinnerde zijn vraag om ook de verslagen van de adviesraden op de gemeentelijke website te plaatsen en daartoe dan ook het huishoudelijk reglement in die zin aan te passen. Ook bedankte hij de bestuursploeg om ieder raadslid te voorzien van een gemeentelijk e-mailadres.

Raadslid Yvo Reygaerts mocht zich verheugen in de melding dat het bruggetje om voetweg 100 in zijn totaliteit te kunnen gebruiken eerstdaags zal geplaatst worden.

Raadslid Henk Verhofstadt herinnerde aan zijn eerder verzoek aan het adres van de financieel directeur om een aantal simulaties te bekomen rond het verminderen van de aanvullende personenbelasting en/of de onroerende voorheffing. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 26 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Marc Sluys / Marc Colpaert | 07 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 29 aug 2022

archief