BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 7 maart

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 7 maart

Gemeenteraad_bever_2023
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 7 maart - © Deschuyffeleer
 

De gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 7 maart zijn integraal en life te volgen via deze YouTubelink

Het Sterretje

Een nieuw huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang van Het Sterretje werd unaniem aanvaard. Daarbij werden ook de tarieven aangepast. De nieuwe tarieven treden in werking na de paasvakantie.

Voor de voor- en naschoolse opvang en de woensdagnamiddag komen de tarieven nu te liggen op 0,90€ per begonnen halfuur. Opvang op schoolvrije dagen en tijdens vakanties kost voortaan € 4,50 voor een verblijf van minder dan 3 u, 7€ voor een verblijf tussen de 3 uur en 6 uur en 13€ voor een verblijf van méér dan 6 uur. Bij de opvang van twee of meer gelijktijdig ingeschreven kinderen uit hetzelfde gezin op éénzelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

Extra kosten worden via de maandelijkse factuur aangerekend voor een tussendoortje aangekocht in het Sterretje à  0.50€ per bonnetje en voor het laattijdig afhalen van het kind à 6€ per begonnen uur. Via de voorschotfactuur dan weer worden de extra kosten in rekening gebracht voor een uitstap en voor de kosten voor een warme maaltijd in het kader van een activiteit tijdens een vakantie.

Schepen Maxime Vanholder gaf aan dat het optrekken van de tarieven noodzakelijk was gebleken door onder meer de gestegen energie- en personeelskosten doch dat die tarieven nog steeds vrij redelijk blijven.

Sociaal verhuurkantoor  

Daar de ontbinding van het sociaal verhuurkantoor WEBRA SVK vzw nakend is ingevolge de inplaatsstelling van de woonmaatschappij Halle/Vilvoorde -Midden diende Bever toch nog een vertegenwoordiger voor de laatste algemene vergadering(en) aan te duiden. Bij geheime stemming onder de raadsleden werd burgemeester Kristof Cattie, de enige kandidaat, verkozen.

Voedselbank Pajottenland vzw

Groen licht was er ook voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Voedselbank Pajottenland. De gemeente Bever machtigt die daarbij de gratis verdeling van voedings- en hygiëneproducten in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen voor rekening van de gemeente te organiseren. In samenwerking met de Voedselbank Brabant Brussel vzw en met lokale winkelbedrijven en lokale landbouwers zal de vereniging er vanuit Gooik naar streven een volwaardig aanbod van kwaliteitsvol voedsel te  organiseren ten behoeve van de rechthebbenden en dat op wekelijkse basis.

Voor de financiering van het project dient de gemeente BEVER een jaarlijkse bijdrage te voorzien van  0,30€ per inwoner of in totaal een 660€. De vzw Voedselbank Pajottenland zal zich samen met de partnergemeenten evenwel inzetten om een projectsubsidie te bekomen in het kader van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (LEADER+). Indien een projectsubsidie bekomen wordt, zullen de financiële afspraken in het licht daarvan herzien worden. Deze overeenkomst is voorlopig geldig voor 1 jaar vanaf de effectieve opstartdatum.

Rooilijn

Om te kunnen komen tot een mogelijke goedkeuring van een verkavelingsproject verklaarden de  raadsleden, met uitzondering van onafhankelijk raadslid Rudi Geuens, zich akkoord met het wijzigen en het vaststellen van de rooilijn door middel van een gratis grondafstand op een terrein met als adres Akrenbos 65 voor het realiseren van een verkaveling voor 4 loten, waarvan 1 bouwlot (open bebouwing). Het verkavelingsontwerp voorziet langsheen de gemeenteweg Akrenbos het verbreden van het openbaar domein door middel van een gratis grondafstand aan de gemeente met een diepte van 1 m over een breedte van 21,90 m en met een oppervlakte van 21,85 m². De voorgestelde grondafstand zou in der minne en mede om reden van openbaar nut geschieden. Die verbreding zou immers ook de verkeersveiligheid te goede komen om reden er zo meer plaats vrijkomt voor het aanleggen van een voetpad ten behoeve van de zwakke weggebruiker.

Tegen het verkavelingsproject zouden inmiddels wel een drietal bezwaren lopen.

Provinciale subsidieretentie

Met het principieel akkoord van het Vast Bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn is Bever vorig jaar ingestapt in het provinciaal project subsidieretentie en dit voor 5 woningen. Zo werd voor de gemeente Bever een nominatief bedrag van 150.000€ toegekend aan het OCMW voor het renoveren van 5 woningen van noodkopers of noodeigenaars. Recent verzocht de provinciale projectcoördinator het lokaal bestuur voor de 5 op die provinciale subsidierente gestoelde projecten in Bever een vrijstelling van belasting op inname openbaar domein te verkrijgen. Behalve Rudi Geuens die zich onthield, werd die vrijstelling verleend. Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens had wel bedenkingen bij de al de al dan niet duidelijkheid van het begrip ‘inname van het openbaar domein’ terwijl Rudi Geuens vragende partij was om mettertijd de lijst te bekomen van de woningen die in aanmerking zullen worden genomen.

Met subsidieretentie, in feite een renovatielening met uitgestelde terugbetaling, wil het provinciebestuur personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om een woning te renoveren om er veiliger en duurzamer te wonen een helpende hand reiken. Renovatieleningen met uitgestelde betalingen houden onder meer in dat het geleende bedrag door de eigenaar pas moet terugbetaald worden bij verkoop, erfenis of schenking van de woning. Bijkomend wordt ook gezorgd voor gratis renovatiebegeleiding daar ook de administratie en de werfopvolging een grote drempel vormen om een grootschalige renovatie op te starten.

Aan het bekomen van die subsidierente zijn wel een reeks voorwaarden verbonden. Per woning kan maximaal 30.000€ toegekend worden.

Woonmaatschappij

Providentia, de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die wordt omgevormd tot woonmaatschappij Halle/ Vilvoorde – Midden kreeg een gunstig advies mee van de gemeenteraad over lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering in het kader van de omvorming van de SHM tot de unieke woonmaatschappij in het werkingsgebied waartoe ook Bever behoort, zijnde Halle/ Vilvoorde – Midden. Dat gunstig advies kwam er na te hebben vastgesteld dat die unieke woonmaatschappij in de streek zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Petitie voor vrijlating Olivier Vandecasteele

Op verzoek van het stadsbestuur van Doornik onderschreven de raadsleden een petitie voor de vrijlating van de Doornikse inwoner Olivier Vandecasteele die sinds 24 februari 2022 gevangen zit in Iran, zonder enige vorm van motivering. De omstandigheden waarin hij in de gevangenis verblijft zijn te betreuren en onmenselijk. Ze hebben rampzalige gevolgen voor zijn mentale en fysieke gezondheid. Bovendien werd zijn recht op verdediging niet gerespecteerd.

Gemeentelijke aanvullende personenbelasting

In een mededeling bracht burgemeester Kristof Cattie de raadsleden op de hoogte dat het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2023 waarbij met de vier leden van de Open voor de Mens-fractie en de onafhankelijk zetelende raadsleden Françoise Herman en Rudi Geuens een meerderheid in de raad had beslist de gemeentelijke aanvullende personenbelasting voor 2023 terug te brengen van 8 naar 7,5% door de diensten van het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur bij de provinciegouverneur was vernietigd geworden. Hiervoor werden twee redenen ingeroepen. Eerstens was het jaartal, in casu 2023, waarvoor het besluit zou gelden niet vermeld en ten tweede werden ook de voorziene termijnen voor het bekendmaken van het besluit niet gerespecteerd door het gemeentebestuur. Zowel fractieleider Henk Verhofstadt voor Open voor de Mens, die voorheen al gepleit had voor de verlaging, als raadslid Rudi Geuens, die het voorstel had ingediend, waren niet opgetogen met de gang van zaken. Henk Verhofstadt: “Ik hoop dat dit alles niet met opzet is gebeurd want dat zou schandalig zijn. De Beverse burger wordt hier wel een hak gezet”. Ook Rudi Geuens vond het een triestige zaak en vond het “andermaal een bewijs van onbehoorlijk bestuur vanuit het bestuurscollege waarvan de leden toch wel een flinke wedde krijgen uitbetaald”.

Varia

Rudi Geuens bracht opnieuw de onduidelijkheid ter sprake bij het al dan niet verhuren van de kantine op het speelplein achter de school aan de kaatsers. Volgens de algemeen directeur zou er begin de jaren ’90 wel een huurovereenkomst afgesloten zijn maar die is blijkbaar nu niet meer terug te vinden. Er wordt thans wel geen huur geïnd mede om reden de school er nu ook gebruik van maakt. Het raadslid verwees naar zijn eerder voorstel om de verenigingen die indertijd voor de eerste keer gebruik konden maken van de nieuwe gemeentelijke feestzaal die gratis ter beschikking te stellen doch dat toen niet aanvaard werd. Eerder tijdens de zitting bij de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad hadden zowel het raadslid als fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens ook al nogmaals gepolst naar de stand van zaken met betrekking tot het bekomen van een transparante lijst van de steun die het gemeentebestuur aan de verenigingen verleent. Schepen Cindy Durieux antwoordde dat de lijst transparant en geactualiseerd is geworden. Voorlopig worden er wel geen veranderingen aan aangebracht.

Raadslid Michiel Krikilion werd door Rudi Geuens gewezen op zijn passieve houding tijdens de gemeenteraad en in het verlengde daarvan op het gebrek aan terugkoppeling van het reilen en zeilen in de politieraad waar hij ook zetelt als raadslid met een betaald mandaat. In grote lijnen ging Michiel Krikilion in op de vraag met betrekking tot de politieraad. Zo gaf hij in algemene lijnen aan dat er tijdens die raden wordt gesproken over onder meer het flitsen, de personeelsleden die worden aangeworven en de ingebruikname van het nieuw gebouw. In zijn repliek wees hij er geïrriteerd Rudi Geuens op dat die laatstgenoemde zelfs niet in de gemeenteraad had mogen zetelen daar hij in de plaats is gekomen van een gekozene die zijn mandaat niet wenste op te nemen. Burgemeester Kristof Cattie suste de gemoederen dat hij als burgemeester eveneens deel uitmaakt van het politiecollege en van de politieraad en dat vragen over de politie ook steeds aan hem mochten gesteld worden. In die zin peilde Rudi Geuens naar het al dan niet meer voorhanden zijn van een wijkinspecteur in Bever. Burgemeester Kristof Cattie kon meegeven dat de meest prioritaire taken van de wijkinspecteur thans worden overgenomen door collega’s uit andere diensten. Hij gaf ook aan dat hij aanhoudend blijft pleiten voor het verzekeren van het schooltoezicht.

Rudi Geuens wenste ook te weten te komen waarom er volgens zijn zeggen nog steeds door de algemeen directeur geen evaluatiegesprekken met de personeelsleden zijn doorgegaan. Die personeelsleden zouden nochtans vragende partij zijn voor zo’n gesprek. Het verwonderde hem ook dat de algemeen directeur in een verslag van het bestuurscollege had vermeld dat zij “daartoe geen tijd had zolang de sfeer in het schepencollege zo slecht bleef”. De algemeen directeur antwoordde dat de sfeer onder het personeel wel goed is, dat zij dagelijks in contact komt met de personeelsleden maar dat het niet nodig is dat allemaal “op papier” te zetten.

Ook het door gemeentepersoneel verbreden van een veldbaan in Torrezeel bleek niet aan de aandacht van Rudi Geuens te zijn ontsnapt. Volgens hem zou het gemeentebestuur er zonder enige vergunning en met onrechtmatige grondinname die werken uitgevoerd hebben. De betrokken landbouwer zou alleszins niet gediend zijn met die gang van zaken. Schepen Dirk Willem antwoordde dat het om een geval van algemeen belang ging waarbij op termijn ook die landbouwer allicht wel het nut zou inzien.

Ten slotte vroeg Rudi Geuens ook nog bij het uitvoeren van werken niet alleen de dichtste buurtbewoners correct en beter te informeren maar ook de meer ruime omgeving. Dit bleek recent het geval te zijn bij het uitvoeren van werken in Pontembeek. Burgemeester Kristof Cattie gaf mee dat de werken inderdaad maar voor een week waren voorzien maar dat door het ontdekken van een bron onder de weg er extra werken dienen uitgevoerd te worden waardoor de werken nu toch al drie weken aanslepen. Steeds volgens de burgemeester is het zo dat ook hier de aannemer is belast geweest met het verwittigen van de buurtbewoners.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief