BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 18 april 2023

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 18 april 2023

Gemeenteraad_bever_2023
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 18 april 2023 - © Deschuyffeleer
 

Bij de goedkeuring van de notulen van de incidentrijke raden van 07/03/2023 riep schepen Cindy Durieux alle raadsleden op voortaan de deontologische code voor mandatarissen, gebaseerd op respectvolle omgang met elkaar, te eerbiedigen. Zij vond dat die zittingen immers bij momenten respectloos en onprofessioneel verlopen waren. “Wij zijn wel degelijk gezamenlijk het gezicht van de gemeentepolitiek in Bever. Wij hebben er dus alle belang bij dat de raden sereen verlopen en dit niet alleen als voorbeeld in de politiek maar ook als medemens”, luidde het onder meer.

Raadslid Yvo Reygaerts sloot zich aan bij de oproep zeker nu de zittingen ook live gestreamd worden.

Innen achterstallige facturen

De raadsleden vonden elkaar voor het bijkomend invoeren van een stap met een gratis aanmaning bij het stappenplan voor het innen van achterstallige facturen. Een aanmaning gaat overigens een stap verder dan een loutere herinnering en houdt in dat het dossier bij het uitblijven van de betaling van het verschuldigd bedrag uit handen zal worden gegeven, bij voorbeeld aan een deurwaarder.

Arbeidsreglement

Met uitzondering van raadslid Rudi Geuens die zich onthield was er ook groen licht voor een reeks aanpassingen aan het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel. Schepen Cindy Durieux verduidelijkte dat het hoofdzakelijk ging om een actualisering om conform te zijn aan de wetgeving.

Ombudsdienst schoolinschrijvingen

Er werd unaniem ingestemd met het Reglement van Orde met betrekking tot de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) in het kader van de digitale aanmeldingsprocedure die de inschrijvingen laat voorafgaan in het gewoon basisonderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024. Die dienst moet voortaan instaan voor de eerstelijnsbehandeling van klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing, voor vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie en voor de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

De nieuwe dienst is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de oudervereniging, een  vertegenwoordiger van het schoolbestuur en een vertegenwoordiger van het directiecomité van de  scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

Schepen Cindy Durieux stipte aan dat klachten voordien naar een commissie dienden gestuurd te worden maar dat daar nu verandering is in opgetreden. Nu dienen de klachten eerst intern behandeld te worden.

Kosteloze grondafstand voor wegenis in domein Akrenbos

De raadsleden keurden ook een ontwerpakte goed die betrekking heeft op een kosteloze grondafstand door de Vlaamse overheid aan het lokaal bestuur voor het uitvoeren van wegenis op Akrenbos Domein. Die ontwerpakte gaat uit van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, die daartoe gemachtigd is.

De overdracht kadert in het uitvoeren van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West – deelRUP Akrenbos Domein dat definitief vastgesteld werd door de provincieraad dd. 04/06/2013 en in het uitvoeren van de gemeenteraadsbeslissing dd. 28/08/2018 waarbij het ontwerp rooilijnen- en innemingsplan Akrenbos Domein definitief werd vastgesteld.

Klachten bij de gouverneur

Er werd kennisgenomen van twee antwoorden van de provinciegouverneur met betrekking tot klachten die raadslid Rudi Geuens had ingediend.

Een eerste klacht had betrekking op vermeend machtsmisbruik door de gemeente Bever ten overstaan van een raadslid. Volgens de klager oefende de financieel directeur druk uit op een raadslid om op een bepaalde wijze te stemmen over het agendapunt over de belastingverlaging. Daarnaast werd ook aangehaald dat de communicatie tussen de financieel directeur en onafhankelijk raadslid Françoise Herman met de burgemeester en de algemeen directeur in cc in het Frans gebeurde.

Na onderzoek is de gouverneur in deze tot het besluit gekomen dat hij niet bevoegd is onderzoeken uit te voeren ten opzichte van gemeentelijke ambtenaren en dat het aan de gemeentelijke overheid toekomt toezicht uit te oefenen op het gemeentelijke personeel. Over het gebruik van het Frans in de communicatie tussen de financieel directeur en raadslid Herman stelt de gouverneur dat de faciliteiten in een taalgrensgemeente zoals Bever enkel en alleen gelden voor de inwoners. Bestuurders zoals burgemeesters, schepenen, raadsleden, OCMW-voorzitters en -raadsleden kunnen nooit een beroep doen op de faciliteitenregel.

De tweede klacht had betrekking op het gemeenteraadsbesluit van 24/01/2023 over het advies beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant. Klager stelde daarbij dat hij als raadslid niet de mogelijkheid zou gehad hebben kennis te nemen van het volledig dossier en dat de GECORO in 2022 niet het vereist aantal vergaderingen had gekend.

Na onderzoek maant de gouverneur het gemeentelijk bestuur aan er over te waken dat de raadsleden steeds inzage van de volledige dossiers zouden kunnen hebben om met kennis van zake te kunnen beslissen en dat de GECORO minstens twee keer per jaar zou vergaderen.

Skatepark

De raadsleden stemden eveneens in met het bestek ‘Ontwerp en aanleg skatepark’ dat intergemeentelijk samen met Herne en Galmaarden wordt opgezet in Tollembeek. De gemeente Galmaarden wordt daarbij gemandateerd om op te treden als opdrachtgever. De opdracht behelst de opmaak van het ontwerp en de aanleg van het skatepark ter waarde van 82.600€ btw excluis.

Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens vroeg zich af of het project in het kader van een mogelijke fusie al dan niet zou behouden blijven, terwijl zijn collega Sabine Vermassen wenste dat er toch ook aandacht zou geschonken worden aan het openbaar vervoer naar en van het skatepark.

Varia

Burgemeester Kristof Cattie deelde mee dat op 24/04/2023 een vergadering met alle raadsleden wordt opgezet voor het bespreken van het overzicht van de voordelen en de steun die de verschillende verenigingen in de gemeente genieten. Na enig aandringen door raadslid Rudi Geuens zullen alle raadsleden ten vertrouwelijke titel in het bezit gesteld worden van het werkdocument. Volgens schepen Cindy Durieux behelst de eerste stap enkel de opmaak van een correcte inventaris. Eens dit gebeurd zouden dan verdere stappen kunnen worden ondernomen.

Aan de hand van een opsomming van de verschillende ondernomen stappen stelde burgemeester Kristof Cattie duidelijk dat het gemeentebestuur wel degelijk druk heeft uitgeoefend op de Watergroep om de aanhoudende problemen met de watervoorziening in Burght en Broek zo vlug als mogelijk op te lossen. Er werd nu bedongen dat er na het bouwverlof nieuwe leidingen zullen worden aangelegd. Hij gaf ook mee dat de Watergroep bedeling van water opzet eens de watervoorziening een ononderbroken termijn van 24 uren onderbroken is.

Raadslid Henk Verhofstadt peilde naar het al dan niet uitvoeren van snelheidscontroles en van controles op het verbod tot doortocht van het centrum door het zwaar vervoer. Burgemeester Kristof Cattie verwees naar de tellingen die thans lopen. Eens de cijfers bekend zal hij de controles aankaarten in het politiecollege.

Raadslid Sabine Vermassen wenste het resultaat te weten van een eerder overleg van het gemeentebestuur met het agentschap Wegen en Verkeer met betrekking tot de herinrichting van het centrum. Volgens burgemeester Kristof Cattie heeft het agentschap laten weten dat er voorlopig geen budget meer voorhanden is. Vanuit het lokaal bestuur werd er ook aangedrongen om het aanleggen van fietspaden tot aan Commijn in het project in te schrijven. Het is volgens de burgemeester ook zo dat het gemeentebestuur zelf de kosten niet kan dragen. Het raadslid betreurde dat Bever de enige gemeente in de streek is waar het centrum er zo koud en kil bijligt.

Raadslid Rudi Geuens vroeg ook of er in de gemeente een milieubeleidsplan voorhanden is met betrekking tot het handhaven van de milieuvergunningen door de gebonden bedrijven. Burgemeester Kristof Cattie verklaarde dat er vanuit de gemeente geen actieve opsporing van milieumisdrijven gebeurt mede door gebrek aan tijdscapaciteit van de milieuambtenaar die slechts halftijds aan de slag is. Als er een klacht bij het gemeentebestuur wordt ingediend wordt een beroep gedaan op de politie. Schepen Dirk Willem wees er op dat landbouwbedrijven een gemakkelijke prooi vormen daar waar het volgens hem de Vlaamse overheid is die te weinig financiële middelen inzet voor het invoeren van het gescheiden rioleringsstelsel.

Raadslid Rudi Geuens deelde ook mee dat hij bevraagd is geweest door medewerkers van het bedrijf dat met de bestuurskrachtmeting van de gemeente belast werd. Ze peilt naar de minimale kritische massa aan capaciteit. De meting heeft betrekking op de financiële middelen, het politiek leiderschap en het ambtelijk leiderschap. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 apr 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief