HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 30 december 2015

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 30 december 2015

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 30 december 2015 - © Deschuyffeleer
 

Belastingen

Naar 2016 toe blijven de gemeentelijke onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting tegenover 2015 ongewijzigd vastgesteld op respectievelijk 1450 opcentiemen en 7,9%. Open Vld-raadslid Thierry Deblander onthield zich bij de stemming.

Ook de contante belasting bij de verkoop van de huisvuilzakken en de PMD-zakken blijft op hetzelfde niveau behouden. De prijs van een rol huisvuilzakken van 10 stuks blijft behouden op 14 €, die van de kleine huisvuilzakken op 7 €. De prijs van een rol PMD-zakken van 25 stuks dan weer blijft 3,10 €.
De milieubelasting blijft met 80 € per belastingplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon eveneens op hetzelfde peil. Maar ook nu blijven er verminderingen van 40 € gelden voor éénpersoonsgezinnen, sommige éénoudergezinnen en gezinnen waarvan minstens één lid 66 % gehandicapt is. Voor alleenstaanden die minstens 66 % gehandicapt zijn bedraagt de belasting 20 €.
De belasting op de tweede verblijven blijft eveneens vastgesteld op 650 €.
Retributies 

Ook de gebruikelijke retributies blijven op het niveau van 2015. Dit is onder meer het geval voor die op de opruimingskosten (500 €), de kampeerterreinen (30 € per perceel), de niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen (minimum 150 €), de afgifte van administratieve stukken en informatie van stedenbouwkundige aard, de graf-, columbarium en asurnenveldconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen, de uitvoering van werken voor derden waarbij nu ook de inzet van een bandenkraan en een hoogtewerker mogelijk worden aan 70 € per uur en het afleveren van bepaalde administratieve bescheiden.
Ook de tarieven op het recyclagepark blijven ongewijzigd. Raadslid Thierry Deblander wilde hierbij wel graag vernemen of op termijn door de meer correcte tarieven en de zodoende allicht mindere bijdrage van het gemeentebestuur een correctie van de prijs kan overwogen worden. Schepen van Milieu Lieven Vandenneucker en burgemeester Kris Poelaert stelden dat er pas na verloop van tijd ook een financiële balans zal kunnen opgemaakt worden. Overigens haalden zij hierbij ook de verplichtingen uitgaande van Ovam aan en wezen zij er op dat de tarieven in de schoot van de milieuraad er gekomen zijn middels een unaniem akkoord van alle leden.  
Strooizout en rattenvergif

Strooizout blijft beschikbaar aan 5 € voor een zak van 25 kg en aan 10 € voor een zak van 50 kg. Rattenvergif dan weer blijft verkrijgbaar aan 0,70 € voor een zakje van 100 g en aan 1 € voor een blokje.
Kerkfabrieken

Door een noodzakelijke budgetwijziging voor het dienstjaar 2015 krijgt de kerkfabriek Sint-Pieters van Sint-Pieters-Kapelle een extra gemeentelijke toelage van 15.000 € toegewezen voor het vervangen van de bliksemafleiders op de kerk.
Om reden de voorgestelde budgetten van de vier kerkfabrieken en van het centraal kerkbestuur voor 2016 zich inschrijven in de lopende meerjarenplanning diende de gemeenteraad er verder enkel akte van te nemen.
OCMW

Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016 bleek een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zich op te dringen onder meer door het alsnog niet verkocht krijgen van de vier bouwgronden langsheen de Van Cauwenberghelaan en door het terugstorten van een renteloze lening die het OCMW eerder van het gemeentebestuur had toegewezen gekregen. De gemeentelijke bijdragen blijven wel ongewijzigd. OCMW-voorzitter Carina Ricour wist nog mee te geven dat de werken in het Dominicanessenklooster in de eindfase zitten zodat het lokaal opvanginitiatief dan uitgebreid kan worden van 6 naar 8 plaatsen. Wel komt er meer en meer de druk te liggen op de sociale dienst. Zo telt het OCMW momenteel 24 leefloners en er komen er ook veel meer specifieke dossiers aan bod.
Van het budget 2016 diende dan ook enkel kennis genomen te worden. Het resultaat op kasbasis bedraagt 158.979 € terwijl de autofinancieringsmarge wordt afgevlagd op – 3.523 €. De som van de autofinancieringsmarge voor de periode 2014-2019 bedraagt toch nog steeds 81.442 €.
Voorzitter Carina Ricour kon ook nog meedelen dat de tweede zitting voor de verkoop van de vier bouwgronden langsheen de van Cauwenberghelaan er aankomt in februari 2016.
Budgetten en meerjarenplanning

Door budgetwijzigingen van de kerkfabrieken, de wijziging van de boeking van de dividenden van PBE/Infrax West en de licht gewijzigde situatie van een aantal jaarbudgetrekeningen bleek een tweede budgetwijziging voor 2015 vereist.
“Dit alles maakt dat het gecumuleerd budgettair resultaat, zeg maar onze reserve, zakt van 1.180.157 naar 792.978, maar dat onze autofinancieringsmarge stijgt van -17.331 naar +94.551. Een belangrijke graadmeter die laat zien dat de gemeente financieel gezond is”, stelde schepen van Financiën Lieven Snoeks hierbij.
Door geactualiseerde ramingen en door de budgetwijzigingen diende dan ook de financiële nota in de meerjarenplanning 2014-2019 aangepast. De beleidsdoelstellingen opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan dan weer blijven ongewijzigd. “Hierbij blijven wij het ingeslagen pad waarbij de uitgaven minutieus in het oog worden gehouden en onnodige kosten geschrapt worden verder bewandelen. Alle mogelijke subsidiekanalen worden aangesproken en de schuld wordt verder afgebouwd. Het is alvast de bedoeling om de belastingen niet te moeten verhogen. En zo kunnen wij een meerjarenplan voorleggen dat ruimschoots aan de verplichtingen voldoet en dit ondanks de zware financiële druk. Onze financiële discipline en ons sober beleid werpen dan ook duidelijk hun vruchten af”, aldus nog de schepen.
“En ook in het budget 2016 hebben wij uiteraard aandacht voor de weg van soberheid in de werkingskosten maar toch ook voor voldoende investeringen om onze gemeente leefbaar te houden en te verbeteren waar mogelijk”, gaf de schepen nog graag mee. “Dit alles zorgt er voor dat we het resultaat van 2016 thans begroten op -400.135 € met een autofinancieringsmarge van -104.011 €. Het gecumuleerd budgettaire resultaat dan weer klokt af op 392.843 €”.
Toelichting schepen Financiën Lieven Snoeks
RUP Fondatel/Stationsomgeving voorlopig vastgesteld

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gewezen Fondatel-site en de stationsomgeving werd voorlopig vastgesteld. Alvorens het definitief kan worden vastgesteld volgt er nu nog een openbaar onderzoek.
Gedeeltelijke afschaffing voetweg 59

Er werd ingestemd met het voorleggen aan de Bestendige Deputatie van de aanvraag van de perceeleigenaars voor de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg 59 op een eigendom in de Schepdaelstraat. Door eerdere vonnissen van de vrederechter werd de verjaring van de voetweg overigens al uitgesproken.  
Mobiel podium

Tussen de gemeenten die deel uitmaken van Pajottenland Plus werd een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt voor het stallen en het beheren van een via de projectwerking aangekocht mobiel podium.
Gooik zal het podium stallen en beheren voor een jaarlijkse vergoeding van 200 € per gemeente.
Pajottenland Plus

Nadat eerder Annelies Desmet al was aangeduid als effectief vertegenwoordiger van Herne in de algemene vergadering werd nu ook Vanessa Van Hende aangesteld als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Autonoom gemeentelijk bedrijf

Door de evoluties doorheen het jaar was het budget voor 2015 aan een aanpassing toe. Hierdoor diende ook het meerjarenplan 2015-2019 aangepast.
Eens het licht op groen voor het aangepast meerjarenplan kon ook het budget 2016 goedgekeurd worden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 dec 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief