HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 december 2016

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 december 2016

Gemeenteraad_herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 21 december 2016 - © Deschuyffeleer
 

Autonoom gemeentelijk bedrijf

De raad kon zich vooreerst vinden in een budgetwijziging voor 2016, de aanpassing van het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2017. Concreet cijfermateriaal viel er voor het publiek evenwel niet te rapen.
Belastingen en retributies
Zowel de onroerende voorheffing als de aanvullende belasting op de personenbelasting blijven ongewijzigd. Voor de onroerende voorheffing is dit 1450 opcentiemen en voor de aanvullende personenbelasting 7,9%. Raadslid Thierry Deblander onthield zich bij de stemming.
Ook alle andere belastingen en retributies worden op hetzelfde niveau behouden. Zo kan er strooizout aangekocht worden aan 5€ voor een zak van 25 kg en aan 10€ voor een zak van 50 kg. Rattenvergif blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt aan de prijs van 0,70€ voor een zakje van 100 g en aan de prijs van 1€ per blokje. Wel is het zo dat de federale dienst Leefmilieu de lokale besturen adviseert geen rattenvergif meer ter beschikking te stellen aan de inwoners of om dit zeker niet meer gratis te doen en dit teneinde onoordeelkundig of overmatig gebruik tegen te gaan.
OCMW
De raad stemde eveneens in met de 3de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW en nam navolgend ook kennis van het budget voor 2017.
In het meerjarenplan zijn geen grote wijzigingen aangebracht. “Wij blijven voorzichtig en plannen geen grote veranderingen in onze dienstverlening en investeringen. De lopende projecten worden verder afgewerkt. We blijven werken rond drie thema’s, namelijk Organisatie, Wonen en Dienstverlening met zes doelstellingen waaronder drie prioritair. De geplande prioritaire doelstellingen werden bijna allemaal al gerealiseerd. Wat het overige beleid betreft werd er uitgegaan van de bestendiging van het huidig beleid. Er werd bovendien bepaald dat er geen bijkomend personeel wordt aangeworven met uitzondering van een halftijdse contractuele maatschappelijk werker om de werklast door de uitbreiding van ons lokaal opvanginitiatief voor kandidaat-politieke vluchtelingen in het Dominicanessenklooster en door de toenemende druk op de sociale dienst op te vangen” was de boodschap van OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken Carina Ricour.
De gemeentelijke bijdragen blijven zo dan ook gehandhaafd zoals initieel voorzien. Voor 2017 bedraagt die 868.718€. Voor 2018 loopt die op tot 894.780€ en voor 2019 tot 921.623€.
Meerjarenplan en budget
Een aangepast gemeentelijk meerjarenplan en het daaruit voortvloeiend budget voor 2017 waren twee andere agendapunten.
Schepen voor Financiën Lieven Snoeks gaf aan dat overeenkomstig het aangepast meerjarenplan voor 2017 een budgettair resultaat van -1.020.265€ wordt voorzien maar dat dan door de inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten belope van 1.697.396€ het gecumuleerd budgettair resultaat voor het boekjaar 2017 voorlopig wordt ingeschat op 677.131€.
De schepen kon ook melden dat de financiële schulden die in 2014 nog opliepen tot 10.710.086€ inmiddels al in 2017 worden teruggebracht tot 8.521.278€ en dat voor 2019 zelfs geambieerd wordt die terug te brengen tot 7.771.406€. Ook de te dragen periodieke leningslasten lopen terug van 1.153.009€ in 2014 over 930.835€ in 2017 naar 818.566€ in 2019 waardoor er zo dan jaarlijks om en bij de 300.000€ aan bijkomende investeringen zou kunnen voorbehouden worden.
Steeds volgens Lieven Snoeks kost de taks-shift naar 2017 de gemeente 50.000€ en algemeen wordt verwacht dat dit bedrag met de jaren zelfs zal oplopen tot 200 à 300.000€. Ook verwees hij naar de grote slokkoppen bij de jaarlijkse overdrachten vanuit de gemeente naar andere instanties. Dit zijn het OCMW (868.718€), de politie (741.355€), de hulpverleningszone met de brandweer (409.853€), het autonoom gemeentelijk bedrijf (66.345€) en de kerkfabrieken (38.966€). 
In het verlengde van het betoog van schepen Lieven Snoeks maakte burgemeester Kris Poelaert ook de balans op van de afgelopen jaren en lichtte hij eveneens de tipjes van de projectensluier naar de toekomst toe. “We kunnen vandaag stellen trots te zijn op het resultaat van onze budgettaire toestand en dit als een resultante van een sober maar op essentie gebaseerd beleid in de voorbije vier jaar waarbij we er toch nog in slagen onze gemeente een visie op de toekomst te bieden”, luidde het.
“2016 was het jaar dat in het verlengde van een mogelijke uitbreiding voor het rust- en verzorgingstehuis St-Felix om op onze vergrijzing een antwoord te bieden, ook toekomstmogelijkheden biedt aan een diverse doelgroep door het finaliseren van het ruimtelijk uitvoeringsplan Fondatel. We koppelen daaraan ook nog de vernieuwde omgeving van het station en de heraanleg van de bijhorende parking in 2018 maar de studie ervan is al gepland voor 2017. Ook het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de KMO-zone bevindt zich overigens in een finaal stadium”, gaf de burgemeester nog aan. 
“En waar wij eerder het heraanleggen van twee straten per jaar vooropstelden ligt ons gemiddelde thans al tussen de drie en vier per jaar. En met onze eigen middelen en kunnen herlegden wij om te besparen ook de kasseien van de parking in het centrum. Hieraan wordt trouwens in 2017 verder gewerkt”, klonk het verder.
Steeds burgemeester Kris Poelaert: “Omdat ook de veiligheid ons bijzonder nauw aan het hart ligt hebben we als eerste gemeente in ons land ook een erkende privébewakingspatrouille ingeschakeld. En de resultaten mogen gezien worden. Ook ons klooster is voor onze gemeente een echte verrijking. Onze verenigingen, maar ook particulieren en organisaties, vinden meer dan ooit de weg naar het klooster en onze gemeente. Naar 2017 toe nemen wij ons voor ook de toegang en de parking, opnieuw met de betrokkenheid van het eigen personeel, tot een pracht in hun soort uit te bouwen”. 
“En om de aantrekkelijkheid van onze gemeente te verhogen mochten we mede dankzij de inzet van Hecht Herne ook een houten kubus inplanten die vorige zondag nog door honderden wandelaars kon worden aanschouwd om zo te genieten van het landschap en de pracht van onze gemeente. We ontvingen inmiddels ook al subsidies om in 2017 aan dat elan een verlengstuk te breien”, beklemtoonde de burgemeester nog. 
“Maar het strakke en zuinige beleid, en daarvoor wil ik onze ploeg en meer nog onze verantwoordelijke schepen voor financiën Lieven Snoeks bedanken, maakt dat er zich opnieuw extra beleidsruimte aandient”, besloot de burgemeester zijn betoog. “Zo willen wij naar de toekomst toe werk maken van een aangenamer, groener en verfraaid centrum, het ondersteunen van onze middenstand, het aankopen van een vorklift, ons e-loket uitbouwen, een grachtenfrees aankopen, gronden aankopen voor de uitbreiding van de KMO-zone, het aanleggen van een kunstgrasveld samen met FC Herne, Tembroek, de Torreborrestraat, de Rasbeekstraat, de Lorengstraat en de Mottestraat heraanleggen, digitale schoolborden aankopen, ook led-kerstverlichting in Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle aanbrengen, het aankopen van een elektrische wagen, onze monumenten restaureren, het erfgoeddepot in het Dominicanessenklooster afwerken, subsidies voorzien voor het opfrissen van het parochiaal centrum in de Lindestraat, het overkappen van het petanqueplein in Herfelingen, de  polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle moderniseren, het oud gemeentehuis in Sint-Pieters-Kapelle evenals de dekenij aanpakken onder meer voor de muziekacademie, blijven een beroep doen op erkende privé-bewakingspatrouilles en tenslotte ook de subsidies aan onze cultuur- en sportverenigingen evenals aan Herne Solidiar verhogen om zo verder met ons het beleid van een warm Herne te kunnen uitbouwen”.
“Het is dankzij ons zuinig beleid, een creatieve invulling en het aanboren van zo veel mogelijk subsidiekanalen dat we er in slagen de dynamiek van ons dorpen te bewaren en onze schuld verder af te bouwen”, aldus nog een enthousiaste burgemeester.
Ook bij deze twee agendapunten onthield raadslid Thierry Deblander zich bij de stemming.
Brandweerkazerne Tollembeek
De raad stemde eveneens in met de overdracht en de onderhandse verkoop van de nieuwe brandweerkazerne in Tollembeek aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. Herne recupereert zo 43,30% van de overeengekomen aankoopprijs van 2.096.555€. De grond wordt wel voor een termijn van 27 jaar in erfpacht gegeven.
Woonerf
De Frans Minnaertstraat wordt een woonerf. In de straat komen ook twee parkeerstroken voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. Bij het uitrijden van de straat dient voortaan wel voorrang verleend aan het verkeer in de Lorengstraat. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 dec 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief