PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 december

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 december

Politieraad_12_dec_2022
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 december - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_dec_2022
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 12 december - © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

Inspecteur Jelle Demaeght legde tegenover waarnemend voorzitter Simon Deboeck de eed af als nieuw lid van het politiekorps. Hij wordt ingezet als nieuwe wijkinspecteur in Pepingen. De Gooikse burgemeester nam de functie van voorzitter waar in de plaats van zijn Hernse collega Kris Poelaert, die om gezondheidsredenen verstek diende te laten gaan.

Begroting 2023

Het was de bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert die de raadsleden het ontwerp van de begroting 2023 toelichtte. Zoals jammer genoeg een gewoonte is geworden door het telkenmale laattijdig verschijnen van de richtlijnen voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar vanuit de FOD Binnenlandse Zaken gaat ook dit ontwerp uit van een voorzichtige opmaak. Bij een eerstvolgende begrotingswijziging zullen de ontvangsten vanuit de federale overheid dan ook dienen bijgesteld te worden.

In het algemeen bedraagt het geraamd algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst 690.193€. Het geraamd resultaat van de begroting 2023 sluit echter negatief af op -667.820€. In afwachting van de definitieve vaststelling aan de hand van de jaarrekening wordt het algemeen begrotingsresultaat 2022 voorlopig geraamd op 1.358.014€.

In de buitengewone dienst dan weer bedraagt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 0€, net zoals dit ook voor 2022 voorlopig het geval blijkt te zijn. Dit op het eerste zicht eigenaardig resultaat betekent geenszins dat er in de loop van toekomend jaar geen investeringen zullen gebeuren. Zo worden er voor 1.237.150€ aan uitgaven voorzien tegenover slechts 1.016.150€ aan ontvangsten. Het negatief saldo -220.999€ wordt evenwel overbrugd door ontvangsten uit overboekingen uit de gewone dienst.

Door de huidige economische omstandigheden konden de eerder voorgehouden gemeentelijke dotaties in het lopend meerjarenplan, die tot dit jaar ook effectief in de begrotingen werden ingeschreven, niet langer aangehouden worden. Daar valt nu een stijging van om en bij de 14,5% te noteren in plaats van de vooropgestelde 4,03%. Die stijging valt te verklaren onder meer door de verschillende indexaanpassingen van de weddes van het personeel (+8,65%) en door de gestegen energiekosten waardoor nu, ingevolge de vastgestelde structurele verhoging van de uitgaven in de gewone dienst van 55% naar 58%, op die post in de begroting ook een aangroei diende ingeschreven (+5,45%). De gemeentelijke dotaties komen zo te liggen op: - Bever: 253.703€ ipv 221.146€ - Galmaarden: 1.145.229€ ipv 998.267€ - Gooik: 1.261.199€ ipv 1.099.355€ - Herne (1.016.487€ ipv 886.046€ - Lennik (1.409.031€ ipv 1.228.216€) - Pepingen (649.183€ ipv 565.876€).

Er vallen wel enkele opvallende maatregelen te noteren. Bij de personeelskost wordt wel verder gestreefd naar de werkelijke invulling van de huidige personeelsbezetting. Om budgettaire redenen wordt echter afgezien van de bijkomende aanwerving van een hoofdinspecteur en van drie inspecteurs. In het lopend meerjarenplan was een personeelsbezetting van 93% voorzien op basis van het vorig organogram. Anno 2023 wordt gestreefd naar 97% van de werkelijk gekende invulling op basis van het huidig organogram. In de investeringen wordt 282.500€ voorzien voor het vervangen van 5 voertuigen en 2 elektrische fietsen evenals 130.650€ aan informaticamateriaal en 64.000€ voor het vervangen van de kogelwerende vesten voor de politiemensen. Ook werd een krediet van 650.000€ ingeschreven voor de afbetaling van de tweede schijf van de nieuwbouw.

Inzake de schulden werd in de buitengewone dienst voor de nieuwbouw in 2022 de eerste vervroegde schijf van 850.000€ afgelost. Naar 2023 toe wordt de vervroegde aflossing van de tweede schijf van 650.000€ in het vooruitzicht gesteld. De jaren nadien dient dan als leasingsschulden in de gewone dienst per jaar 140.652€ betaald.

Waarnemend voorzitter Simon Deboeck stelde bij de bespreking dat de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zwaar inhakken op de begroting. Hij stelde daarbij ook vast dat de factuur daarvan vanuit de federale overheid meer en meer worden doorgeschoven naar de gemeenten. Raadslid Jason Broodcoorens (Gooik) vroeg zich af hoe men uit die almaar verslechterende financiële toestand zal kunnen geraken zonder de veiligheid van de inwoners in het gedrang te brengen. Daarbij verwees hij naar het schrappen van de bijkomende aanwervingen van een hoofdinspecteur en drie inspecteurs. Bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert haalde aan dat een oplossing zou kunnen bestaan in een beter beleid vanuit de federale overheid. De personeelskost is immers lastig om dragen waarbij hij zich de vraag stelde waar de politiezone en de gemeenten zouden uitkomen indien men verder zou willen groeien aan personeelsbezetting. De Gooikse burgemeester kon het raadslid wel geruststellen dat de vakante bedieningen wel steeds worden opengezet doch dat ze niet ingevuld geraken. Bijkomende bedieningen vakant verklaren valt in de huidige omstandigheden budgettair moeilijk. Hij herinnerde ook aan de moeilijkheden voor het honoreren van de beloftes en de engagementen die door de minister voor Binnenlandse Zaken eerder werden uitgesproken.

Met uitzondering van raadslid Jason Broodcoorens die zich onthield keurden alle overige raadsleden de begroting goed.

Varia

Bij de voorgenomen acties van de politievakbonden rond het niet uitschrijven van boetes de komende dagen had raadslid Heidi Elpers (Lennik) vragen naar het impact onder het personeel in de politiezone. Waarnemend korpschef Philippe De Gelas antwoordde dat volgens de informatie in zijn bezit de acties van de vakbonden enkel de minder zware overtredingen zouden beogen. De zware en gevaarlijke inbreuken op de verkeerswetgeving zouden buiten het actieveld blijven. Terloops wees hij er ook op dat in de politiezone al vrij mild wordt opgetreden en dat het doorgaans bij waarschuwingen blijft.

Raadsleden Jason Broodcoorens (Gooik) en Erik O (Lennik) polsten in het algemeen naar het impact van het doven van de openbare verlichting op inbraken en verkeersongevallen. Volgens de waarnemende korpschef zijn er nog geen duidelijke relaties te herkennen ook niet voor wat betreft de inbraken bij de terug toegenomen uithuizigheid van werkende mensen. Er is geen stijging van het aantal inbraken en ook het aantal ongevallen is niet significant toegenomen. Wel is het blijkbaar zo dat er nu door de verminderde zichtbaarheid minder snel wordt gereden vooral op de kleine wegen.

Als reactie op een interventie van raadslid Rudi Thibaut (Galmaarden) over de gemaakte afspraken met minister van Binnenlandse Zaken Verlinden rond de loonsverhogingen van het politiepersoneel maar die nadien bij het opstellen van de federale begroting 2023 éénzijdig werden uitgesteld in de tijd nodigde waarnemend voorzitter Simon Deboeck het betrokken raadslid uit zelf een ontwerp van schrijven aan de betrokken minister te richten om de gemaakte afspraken rond de loonsverhogingen toch uit te voeren zoals overeengekomen was. Dat ontwerp kan dan verder toegestuurd worden aan alle raadsleden voor een eerste reactie en voor het kenbaar maken van hun standpunt. Mits het akkoord van alle raadsleden zou het schrijven dan gericht kunnen worden aan de minister. Simon Deboeck merkte evenwel op dat het minister Verlinden was die er als eerste in geslaagd was een loonsverhoging voor het politiepersoneel in de schoot van de federale regering te bekomen daar waar haar voorgangers blijkbaar dit niet konden bewerkstellingen. “Bij de sectorale besprekingen zijn het de vakbonden die met de minister onderhandelen. De lokale politiezones worden daar niet bij betrokken. Iedereen erkent wel degelijk de waarde van het werk van de politiemensen en de noodzaak op een degelijke verloning daarvoor maar er dient ook steeds rekening gehouden te worden met het impact op onze begrotingen. Allicht zou het dan ook interessant zijn dat ook een delegatie van de lokale politiezones bij de besprekingen zou mogen aanschuiven”, vulde hij nog aan.

Ten slotte brak raadslid Jason Broodcoorens nog een lans voor meer snelheidscontroles. Hij stelde dat de jongste jaren er minder geflitst werd daar waar de bevolking almaar meer controles vraagt. Volgens het Gooiks raadslid heeft ook de Lennikse burgemeester Irina De Knop in de zonale veiligheidsraad er al herhaalde keren op aangedrongen meer snelheidscontroles uit te voeren. Hij vroeg zich af of het zonaal veiligheidsplan zo maar kan uitgehold worden om budgettaire redenen en of er dan ook geen bijkomend nieuw flitsvoertuig kon aangeschaft worden. Burgemeester Simon Deboeck stelde dat in het zonaal veiligheidsplan snelheid nog altijd een prioriteit uitmaakt. De waarnemende korpschef  verduidelijkte de toestand. Vooreerst heeft het korps te kampen met een tekort aan personeel met de nodige erkenningen. Daarnaast heeft ook het flitsvoertuig zo zijn beperkingen. Het dient immers opgesteld evenwijdig met de rijbaan. Het aankopen van een driepikkel om de camera op te plaatsen zou dan ook wel al enig soelaas opleveren. ‘Vuilnisbakken’ met een camera hebben dan weer als nadeel dat ze met een gewicht van 60 kg zwaar uitvallen om te verplaatsen. Ten slotte is er ook nog de quotabeperking voor het aantal aangeleverde overtredingen opgelegd door het RVC Gent (Regionaal Verwerkingscentrum). Simon Deboeck gaf nog aan dat bij een eerstkomende begrotingswijziging de optie van het aanschaffen van een driepikkel toch best eens wordt overwogen. De korpsleiding zal ook nog aandringen bij RVC om hogere verwerkingsquota te kunnen bekomen voor de politiezone.  

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief