TERNAT - Natuurpunt en Milieuraad slaan handen in elkaar voor RUP Open Ruimte

C21

TERNAT - Natuurpunt en Milieuraad slaan handen in elkaar voor RUP Open Ruimte

Img_20210131_110238433_hdr_wenke_en_jurgen_knip
Wenke Devriese, voorzitster milieuraad en Jurgen Thiebaut, voorzitter Natuurpunt Ternat
 
Gewenst_or_structuur_grs
De gewenste open ruimtestructuur volgens het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan
 
Sleutelgebied_14
Inwoners vragen dat er ook aandacht besteed wordt aan conflicten tussen uitbreidende grootschalige lanbouw- en veeteeltbedrijven en woongebieden. De leefbaarheid van die woongebieden moet gegarandeerd worden.
 

Het gemeentebestuur heeft aan de bevolking de startnota voorgesteld van het RUP Open Ruimte ( Ruimtelijk Uitvoeringsplan ). Zie ternat.be/rup-open-ruimte  Tot 11/2 kun je nog reageren via stedenbouw@ternat.be

Dit RUP is enorm belangrijk voor de natuur en de open ruimtes in onze gemeente. De Milieuraad en Natuurpunt werkten dan ook hun visie en aandachtspunten uit. Andere inwoners vragen dat het RUP ook voldoende aandacht zou schenken aan conflicten tussen uitbreidende grootschalige landbouw- en veeteeltbedrijven en aangrenzende woongebieden. De leefbaarheid van die woongebieden moet gegarandeerd worden.

VERSTERKEN OPENRUIMTE

De doelstelling van het RUP is het bevestigen en op lange termijn bestendigen en het versterken van de open ruimte in Ternat. Hierbij komen alle functies aan bod die de open ruimte opneemt of kan opnemen: natuur; voedselproductie en landbouw; water; biodiversiteit; (zuivere) lucht; toerisme; actieve en passieve recreatie; energie en ecologie. Het RUP geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In het bijzonder is het de bedoeling volgende selecties uit het bindend gedeelte van het GRS juridisch te verankeren via dit RUP:

• selectie landbouwgebieden; 1. landbouwgebied ‘Open Driehoek’; 2. landbouwgebied Schepeneisel – Loddershoek; 3. landbouwgebied tussen de Bellebeekvallei en de lapscheutbeek/Kasteelbeekvallei; 4. landbouwgebied Zemst – Terlinden.

• selectie gemeentelijke gebieden voor ecologische verbindingen; 1. de vallei van Terlindenbeek; 2. de vallei van de Muggenbeek; 3. de vallei van de Bellebeek; 4. de vallei van de Keurebeek; 5. de vallei van de Bosbeek – Steenvoordebeek en Nieuwe(r) Molenbeek. (deze laatste 3 in zoverre deze niet behoren tot de provinciale selectie van natuurgebieden).

• selectie gemeentelijke prioritaire gebieden voor natuur; 1. de natuurgebieden in de vallei van de Nieuwe(r)Molenbeek; 2. de natuurgebieden in de vallei van de Bellebeek (Hunselbeek); 3. de natuurgebieden in de vallei van de Keurebeek.

• selectie open ruimtecorridor tussen Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek, over de Assesteenweg heen; • selectie stapsteenverbindingen: 1. S1. westelijk van Ternat (Steenvoordbeek); 2. S2. tussen Neeralfene en Opalfene; 3. S3. te Sint-Katharina-Lombeek langsheen de Bellebeek.

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

Naast de algemene betrachting van dit RUP en deze formeel in het richtinggevend deel van het GRS opgenomen doelstelling, heeft het RUP ook aandacht voor een aantal relevante nevendoelstellingen. Deze omvatten: • Het onderzoeken van herbestemming van woonuitbreidings- en woonreservegebieden in functie van de versterking van de open ruimte structuur, conform de visie opgenomen in het GRS. De bestaande PRIAK’s, principiele akkoorden van de provincie om gedeelten te bebouwen, blijven hierbij wel gerespecteerd.

MILIEURAAD WIL GROEN EN LANDELIJK KARAKTER GEMEENTE UITBREIDEN

Wenke De Vriese van de Milieuraad : “  Het belang van dit RUP Open ruimte is moeilijk te overschatten voor de natuur in groot Ternat. Het is nu of nooit om de natuur die nog rest, te bevestigen en uit te breiden. Ternat moet immers haar landelijk en groen karakter behouden met een aantrekkelijke natuurbeleving als troef. Het gemeentebestuur moet dit plan opstellen met een open geest, los van de huidige belangen en dogma’s. Het geeft het bestuur de kans om aan te tonen dat de natuur in Ternat op hun agenda staat en niet als eerste moet wijken voor economische belangen.  Lees de Visie van de Milieuraad hier.

NATUURPUNT

Jurgen Thiebaut van Natuurpunt Ternat : “ Dit RUP is  het belangrijkste document  om onze natuur en onze open ruimtes in Ternat te beschermen, te verstevigen of uit te breiden. Dit zal de basis vormen voor het hanteren van een degelijk en onderbouwd milieu- en  natuurbeleid in onze gemeente. We streven hier naar een constructieve samenwerking met de milieuraad en het gemeentebestuur waarbij de Knowhow van de mensen van Natuurpunt kan bijdragen aan een gefundamenteerd onderlegd werkinstrument voor de komende jaren.Belangrijke onderwerpen die we zeker zullen aansnijden en bespreken :  Natuurgebieden op gewestplan die zijn ingenomen door andere gebruikers,       Verhoging van de biodiversiteit, Ruimte voor water, Verstevigen van de beekvalleien, Actief uitbreiden van boselementen, Inbrengen van natuurelementen in de bebouwde ruimte, Het heraansluiten en verbinden van natuurgebieden” 

ADVIES NATUURPUNT - voorstellen en te onderzoeken conflicten

Erkend reservaat 'Bovenlopen van de Bellebeek' E327 (erkend 8/12/2015). In bijlage kaart visiegebied en erkenning. Hierin liggen een aantal te onderzoeken conflicten die in het visiegebied liggen:

•       zonevreemde bebossing uit sleutelgebied 6

•       hondendressage op de Verkensmeersstraat

•       2 weekendhuisjes op de Verkensmeersstraat

•       perceel achter parking Josan Assesteenweg

en mogelijk nog andere die op de kaartjes van de sleutelgebieden uit de startnota moeilijk te zien zijn.

Natuurgebieden op gewestplan die ingenomen zijn door andere gebruikers

-Dronkenborre ten zuiden van Fosssebaan: zonevreemde recreatieverblijven in natuurgebied en vertuining van natuurgebied, ook langs Lodderhoekstraat. Tussen Dronkenborre en spoorlijn vertuining in natuurgebied.

-Terlindenstraat zonevreemde landbouw in natuurgebied naast huisnr 114, deze oude bunkersite kan opgewaardeerd worden als natuurgebied en aanleg van een poel in het lagere gedeelte als drinkplaats voor de akkervogels.

-Natuurgebied hoek Assesteenweg/ Weurfstraat in Wambeek (is weide) opwaarderen.

-Vertuining natuurgebied Meersstraat bekijken.

-Natuurgebied achter parking station Essene-Lombeek herstellen.

-Natuurgebied ten noorden van gebouw Josan Assestmg/ Nattestraat is vertuind.

-Bufferzone industriegebied Assestwg/ station Ternat.

-Watermolenstraat zonevreemde landbouw in natuurgebied aan watermolen.

-Natuurgebied Bodegemstraat achter huisnr 45 in valleitje te herstellen.

-Inname deel natuurgebied op het einde van de Boterstraat tegen wachtbekken.

Andere conflicten en voorstellen:

-Verharde parking met steenslag ( wordt niet meer gebruikt) tussen Nattestraat en Keurebeek rechts van huisnr 11a op te ruimen ligt in agrarisch gebied met ecologisch belang

-Vallei Terlindenbeek van spoorlijn noord tot zuid bestaande groenzones verbinden en versterken, van drassig landbouwgebied ( niet in gebruik) ten zuiden achter Kasteel Terlinden natuurgebied maken.

-Containerpark Assestwg, van het zuidelijk deel natuurgebied maken.

-In Hag (dat grof gebiedsdekkend ingekleurd is) fijnmaziger inkleuren en  bestaande bosjes, kle, groene valleien beschermen en waar mogelijk is verbinden. Vb: vallei van de Muggenbeek, Terlindenbeek, Kasteelbeek, bermen spoorlijnen, bosjes tussen Vianestraat en natuurgebied aan Watermolen.

-Bouwvrije zone voorzien langs alle waterlopen.

-Opname plan Steenuil ( samenwerking tussen het regionaal landschap, de gemeentes Ternat en Liedekerke en het ANB) in het rup. (contactpersoon regionaal landschap Jonas Bergmans

-Opmaak en uitvoering van erosiebestijdingsplannen in Wambeek langs de Polleringestraat, Massestraat, Schapenbaan en Klapscheutstraat.

-Aanmaken van natte natuur in de zone Nattestraat/ Hunselbeek en Processiestraat Meerstraat/ Verkensmeersstraat.

-Het grootste deel van de landbouwgebieden in Ternat is op het gewestplan ingekleurd als 'landschappelijk waardevol', hier kan nog veel gedaan worden met kle, verbindingen, niet bewerkbare gras/kruiden strook langs waterlopen tegen erosie, inspoelen van herbiciedes en pesticiedes.  

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 feb 2021
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 15 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 12 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 11 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 10 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 06 jan 2022
Guido Van Cauwelaert | 18 dec 2021
Guido Van Cauwelaert | 18 dec 2021
Guido Van Cauwelaert | 10 dec 2021

archief