BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 5 juni 2018

BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 5 juni 2018

Bever
BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 5 juni 2018 - © Deschuyffeleer
 
Dsc02767__800x563_
Politioneel camerabeleid - Korpschef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 

Politioneel camerabeleid  

Als het van de politie Pajottenland afhangt komt er op termijn in Bever een trajectcontrole op de gewestweg N263 (Kerkhove) tussen de grens met Bassilly en het centrum van de gemeente. Ook wil de politie op dezelfde gewestweg aan de grens met Bassilly een ANPR-camera geplaatst zien.

Het was korpschef Marc Hellinckx die de zonale visie van de politie op het cameragebruik en de plannen van zijn korps dienaangaande toelichtte. “De visie van de politie stoelt op een bovengemeentelijke zonale aanpak binnen het nationaal, gewestelijk en provinciaal kader. Andere uitgangspunten daarbij zijn, naast ook een multifunctioneel gebruik, een geïntegreerd globaal en doordacht gebruik, een evenwicht tussen recht op privacy en doeltreffende inlichtingengaring voor handhaving evenals de kostenefficiëntie”, luidde het.
“Het gebruik van camera’s helpt de politie in de strijd tegen de verkeersonveiligheid, de criminaliteit en overlast”, gaf de korpschef nog graag mee. “Camera’s zijn ook nuttig voor het algemeen toezicht en opsporingen, de beveiliging en de bewaking van kritieke infrastructuur, het handhaven van de openbare orde bij evenementen evenals de mobiliteit. Bovendien hebben zij ook nog eens een manifest preventief afschrikeffect, verhogen zij de pakkans en versterken zij de bewijslast tegen daders. Ook zijn zij nog nuttig bij het verzamelen van beheersinformatie”.
De politie heeft dan ook een ideaal scenario uitgeschreven over een termijn van vijf jaar. De politiezone heeft alvast flink geïnvesteerd in de nodige backoffice met onder meer een server met een capaciteit voor 50 camera’s en draagt ook nog eens de verwerkingskosten hiervan. De verwachte investeringen vanuit de end users, vooral de gemeenten, worden doelbewust minimaal gehouden en beperken zich tot de kosten voor de infrastructuur en de camera’s op de sites.
Momenteel telt Bever op zijn grondgebied nog geen camera’s. Aangezien de gewenste trajectcontrole op een gewestweg is gelegen valt het nog af te wachten of de kosten zouden moeten  gedragen worden door ofwel het gewest ofwel de gemeente. De kosten voor de installatie van de twee sites op de N263 worden geraamd op 125.000€. Daar komen ook nog eens de tweejaarlijkse kosten voor homologatie (10.000€) en de kosten voor het jaarlijks onderhoud (4.800€) bij.
Het opzetten van een ANPR-site op dezelfde gewestweg op de grens met Bassilly dan weer zou voor de gemeente 45.000€ aan installatiekosten meebrengen en jaarlijks 2.300€ aan onderhoudskosten.
De politie schuift eveneens nog naar voren dat Bever via cofinanciering met andere gemeenten ook best nog eens een tijdelijke vaste camera zou aanschaffen. De maximale kost hiervan zou gelegen zijn tussen de 5.000 en de 10.000€.
Jaarrekening
Meerderheid tegen minderheid keurde de raad de jaarrekening 2017 goed. De exploitatierekening werd vastgesteld met een batig saldo van 608.005€, de investeringsrekening met een saldo van 69.825€. Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.339.260€. De autofinancieringsmarge werd afgevlagd op +329.556€. Raadslid Ghislain Vandercapellenvan de fractie van Open voor de Mens erkende dat de jaarrekening positieve punten inhield met onder meer het aanzienlijk terugschroeven van de openbare schuld en een batig saldo voor de autofinancieringsmarge van 329.556€. Hij merkte wel op dat dit enkel mogelijk was door de doorgevoerde belastingenverhoging bij het begin van de legislatuur waarbij een bijzondere financiële inspanning van de inwoners werd gevraagd. Hij gaf ook nog mee dat eind 2017 de openbare schuld per inwoner toch nog altijd 1.251€ bedraagt en zo alleszins hoger uitvalt dan dezelfde openbare schuld in andere vergelijkbare kleine landelijke gemeenten. 
Schepen voor Financiën Marleen Flamantlichtte toe dat er een uitzonderlijk positief resultaat op kasbasis werd gerealiseerd en dat het ook door de jaarlijkse subsidies van het Plattelandsfonds ten belope van 217.812€ isdat het gemeentelijk wagennet nu in goede staat verkeert. Zij hoopt althans dat deze subsidies naar de toekomst toe zullen gehandhaafd blijven. “In het verre verleden zijn de kleinere landelijke gemeenten altijd al financieel verwaarloosd geweest ten opzichte van de grote steden die grote bedragen aan subsidies mochten opstrijken. Bovendien zien wij ons verplicht door de structuur van onze gemeente met haar grote uitgestrektheid en haar amper 2.000 inwoners de belastingsdruk hoog te houden om het functioneren ervan mogelijk te blijven maken”, luidde het nog.
Burgemeester Luc Deneyer liet ook verstaan dat één opcentiem in Bever met zijn 2.000 inwoners beduidend minder oplevert dan in gemeenten met een veelvoud aan 2.000 inwoners.
Raadslid Ghislain Vandercappellen motiveerde het neen-stemmen van de leden van zijn fractie om reden “de jaarrekening de weergave is van een beleid dat zij niet helemaal kunnen goedkeuren”.
Onderhoud wegen uitgesteld wegens te duur
Eind vorig jaar besliste het gemeentebestuur opnieuw deel te nemen aan de intergemeentelijke openbare opdracht van Haviland voor het onderhoud van de gemeentewegen. Burgemeester Luc Deneyer liet nu evenwel weten dat de prijzen van de firma Wegebo met 30% waren gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Dit zou volgens de burgemeester kunnen te wijten zijn aan de stijging van de olieproducten en aan het verkiezingsjaar 2018 waarbij de orderboekjes van de firma’s allicht bijzonder goed gevuld zijn. Gezien de sterk gestegen kostprijs heeft het bestuursteam van de  burgemeester nu dan ook beslist de geplande werken aan bepaalde straten uit te stellen en in principe door te schuiven naar 2019.
Nieuwe voorlopige vaststelling rooilijnplan Akrenbos
Ingevolge een klacht bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dient het gemeentebestuur de ganse procedure voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnen- en innemingsplan voor het domein Akrenbos opnieuw op te starten. De meerderheid van burgemeester Luc Deneyer in de gemeenteraad besliste eerder al op 24 november vorig jaar dit ontwerp voorlopig vast te stellen en de procedure voor het openbaar onderzoek op te starten. Bij dat openbaar onderzoek werd evenwel een klacht ingediend omdat het gemeentebestuur de officiële bekendmakingen hiervan aan de eigenaars en de omwonenden zowel in het Nederlands als in het Frans had toegestuurd. En daar kon de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zich niet in vinden. Hierop besliste de bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer dan nu de ganse procedure opnieuw op te starten waarbij de plannen inmiddels ook werden geactualiseerd. 
Het ontwerp van rooilijnen- en innemingsplan voor het domein Akrenbos kadert in de uitvoering van het grootschalig Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West’.
De fractie van Open voor de Mens bij monde van raadslid Ghislain Vandercapellen wierp bij de behandeling opnieuw zijn eerdere bemerkingen op. Volgens de fractie dienen alle verkavelingen van gronden op éénzelfde manier behandeld te worden en kan het niet dat het gemeentebestuur de kosten van deze verkaveling met de aanleg van de wegen en van de nutsvoorzieningen, normaal gezien te dragen door de vzw die het domein beheert, nu te zijnen laste neemt. De fractie onthield zich dan ook deze keer opnieuw.
Burgemeester Luc Deneyer duidde in een reactie wel op de bijzondere context waarin het project zich afspeelt. Het gaat immers over de uitvoering van een provinciaal ruimtelijk plan en niet zozeer over de uitvoering van een privé-verkaveling. Ook waakt het gemeentebestuur er over dat er telkenmale een kostenbateninning gebeurt voor de gelden die de eigenaars aan de gemeente moeten betalen bij eigendomsoverdracht. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 jun 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 01 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2018

archief