BEVER - Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 26 januari

C21 Css

BEVER - Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 26 januari

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeente- en de raad maatschappelijk welzijn van 26 januari - © Deschuyffeleer
 

Informatieveiligheid

In het kader van het gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid namen zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het geupdated beleid inzake de wachtwoorden en het logisch toegangsbeheer. Daarbij werd dan ook de geactualiseerde versie van dat informatieveiligheidsbeleid goedgekeurd. In de persoon van Filip Haesen beschikt het Bevers gemeentebestuur vanuit Welzijnskoepel West-Brabant over een data protection officer. Hij leidt tevens de gemeentelijke veiligheidscel die verder bestaat uit de algemeen directeur en een stafmedewerker.  

Het informatieveiligheidsbeleid bepaalt de basismaatregelen van het bestuur inzake informatieveiligheid met als streefdoel een gezond evenwicht te bekomen tussen een aantal preventieve maatregelen om beveiligingsincidenten te voorkomen en correctieve maatregelen voor het inperken van de negatieve gevolgen van incidenten. Het is immers van primair belang om belangrijke informatie te beschermen tegen een brede waaier van bedreigingen om de continuïteit en de goede werking van het gemeentelijk bestuur.

Intergemeentelijke preventie- en gezondheidsdienst

Zowel het actieplan als het budget voor dit jaar van de intergemeentelijke preventie- en gezondheidsdienst kregen groen licht van de raadsleden. Voor Bever blijkt de kost komen te liggen op 773€. De weerhouden gezondheidsdoelstellingen in het actieplan zijn gezonder leven, ongevallen in de privé en uiteraard ook de vaccinaties. 

Aanpassing meerjarenplan

De raadsleden dienden kennis te nemen van een schrijven vanuit de toezichthoudende overheid met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld in de zitting van 06 oktober 2020. Na een eerdere gelijkaardige bemerking dringt het bevoegd Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur naar de toekomst toe daarbij opnieuw aan op een ruimere beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport. Om de raadsleden in staat te stellen de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan te kunnen beoordelen moeten zij immers voldoende geïnformeerd worden omtrent de uitgangspunten en de assumpties die het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen.

Raadslid Sabine Vermassen wees daarbij wel op de ernst van de inhoud van dat schrijven.  

Actieprogramma gronden en panden

Groen licht was er ook voor het gemeentelijk actieprogramma (on)bebouwde percelen vanuit Woonwinkel Pajottenland voor het voeren van een beleid rond het activeren van gronden en panden voor sociaal wonen en dit in het kader van het realiseren van het opgelegd bindend sociaal objectief (BSO) vanuit het decreet Grond- en Pandenbeleid. Voor Bever houdt dat 18 sociale huursociale woongelegenheden in tegen 2025.

Het actieprogramma houdt onder meer in het inventariseren van de panden en de gronden uit het eigen patrimonium van de gemeente en van het OCMW. Een gemeente mag daarbij ook de gronden van Vlaamse semipublieke rechtspersonen meenemen in haar actieprogramma. De inventaris heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de omvang van de eigendommen en het bouwpotentieel te onderzoeken van de gronden en de panden met het oog op het bereiken van het bindend sociaal objectief. Concreet screent het gemeentebestuur daarbij dan ook het eigen patrimonium evenals dat van het OCMW, de kerkfabrieken, sociale huisvestigingsmaatschappijen, … in functie van het mogelijks aanwenden ervan voor sociaal wonen en het activeren van panden daartoe indien opportuun.

De inventaris vermeldt dan ook 5 onbebouwde percelen in de wijk Freest. Panden in eigen eigendom van de gemeente en het OCMW zijn de sportzaal Ter Plasbeek, 6 percelen op de Plaats die inmiddels in erfpacht zijn gegeven aan Providentia, de St-Martinuskerk, de 3 schoolgebouwen, de kinderopvang Het Sterretje, het nieuwbouwproject met 3 sociale huurwoongelegenheden op Plaats 6 en de sociale huurwoning op Plaats 14.

Fractieleider Henk Verhofstadt en raadslid Sabine Vermassen van Open voor de Mens vonden dat het ter goedkeuring voorgelegd document enkel maar een inventaris inhield en geen eigenlijk actieprogramma op basis van een toekomstvisie. Volgens hen zou een degelijk actieplan onder meer moeten inhouden over hoeveel sociale huurwoongelegenheden de gemeente reeds beschikt en wanneer er gehoopt wordt het totaal opgelegd aantal van 18 te bereiken.  

Vervoer naar vaccinatiecentrum

In het kader van de komende coronavaccinaties kwam ook het aspect vervoer van de inwoners naar het vaccinatiecentrum in de sporthal De Koornmolen in Gooik te berde. Burgemeester Dirk Willem deelde mee dat Bever niet in een algemeen vervoersaanbod vanuit de eerstelijnszone Pajottenland of vanuit naburige gemeenten instapt om reden van mogelijke te lange reistijden. Bever zet zelf een systeem op voor zijn inwoners die problemen zouden ondervinden om zich naar de priklocatie te begeven. Het zal daarbij onder meer een medewerker van de klusjesdienst met een passend voertuig ter beschikking stellen met een maximumcapaciteit van 3 personen per rit. Voor een heen- en terugrit zal wel een forfaitaire bijdrage van 15€ worden aangerekend.

Varia

Henk Verhofstadt had bedenkingen bij het voornemen van de bestuursploeg om een container te huren voor het schoolgebouw op Akrenbos 133. Door het instappen van 6 bijkomende leerlingen en het almaar meer in onbruik geraken van het oud gebouw valt er thans plaatsgebrek te voorzien. Die container zou de schoolkinderen ook in staat stellen deftig te kunnen middagmalen. Het raadslid vond dat een bewijs dat er te weinig aan anticipatief beleid bij de scholenbouw wordt gedaan. In een repliek gaven burgemeester Dirk Willem en schepen Cindy Durieux aan dat er bij de bouw van dat nieuw schoolgebouw (2015) wel degelijk al was voorzien in het bijbouwen van lokalen zoals een turnzaal en een refter maar dat vergt nog enige tijd. Het oud gedeelte zal overigens op termijn afgebroken worden.

Sabine Vermassen vroeg duiding nopens de uiteindelijke definitieve plaatsing van de voorgenomen houten bloembakken in Broeck voor het ontraden en het vertragen van het voertuigenverkeer. Volgens de burgemeester wordt er alsnog nagekeken of die bloembakken in eigen beheer zouden gemaakt worden of aangekocht bij een firma. Feit blijkt wel te zijn dat er mettertijd houten bloembakken komen.

Yvo Reygaert hengelde naar de stand van zaken voor het degelijk inrichten van voetweg 100. Er werd eerder immers een overleg toegezegd met de betrokken landbouwers en de eigenaars. Burgemeester Dirk Willem gaf aan dat dit nog niet is kunnen gebeuren ingevolge de coronacrisis.

Sabine Vermassen vroeg ook of er al een beslissing was genomen over het inrichten van ondergrondse glascontainers in het centrum in de omgeving van het gemeentehuis ter vervanging van de huidige glascontainers aan het gemeentehuis. Burgemeester Dirk Willem gaf mee dat daartoe een oplossing zal nagestreefd worden bij de herinrichting van de Plaats.

Burgemeester Dirk Willem gaf de raadsleden ook mee dat een schrijven werd gericht aan Intradura met het verzoek de nieuwe huisvuilophalingen op maandag op een later uur te laten starten. Daarbij werd 08u30 naar voren geschoven. Inwoners die in het weekend afwezig zijn, bedrijven en instellingen zoals scholen dienen immers in de huidige regeling nu al vrijdagavond de zakken buiten te plaatsen. Het is evenwel nog wachten op een reactie van Intradura.

Burgemeester Dirk Willem gaf ook een jongste stand van zaken van het plaatsen van de verkeersborden voor de tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum. Na een schrijven aan de Oost-Vlaamse gouverneur zou dit nu eerstdaags kunnen gebeuren.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022

archief