PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 2 juni 2021

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 2 juni 2021

Politieraad_juni_2021
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen - Sprokkels uit de politieraad van 2 juni 2021
 

Financieel

De raadsleden keurden unaniem de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans voor de politiezone voor het jaar 2020 goed. In de begrotingsrekening bedraagt in de gewone dienst het resultaat 436.887€. Met de inbreng van het eerder vastgesteld algemeen begrotingsresultaat van de dienstjaren daarvoor werd het algemeen begrotingsresultaat zo afgevlagd op 2.333.776€.  In de buitengewone dienst liggen die bedragen respectievelijk op -323.780€, - 558.491€ en -882.271€ maar dat laatste bedrag maakt wel het voorwerp uit van prefinanciering.

Door het saldo van het gewoon reservefonds ten belope van 1.070.999€ bij te tellen bij het algemeen begrotingsresultaat van 2.333.776€ kan de politiezone alsnog rekenen op een alsnog vrij gunstige financiële toestand van 3.404.775€.

Door onder meer de bijkomende kosten die bij een nieuwbouw steeds maar om de hoek komen kijken kregen de raadsleden ook een eerste begrotingswijziging zowel in de gewone als in de buitengewone dienst voor het lopende dienstjaar ter goedkeuring voorgeschoteld. De gemeentelijke dotaties blijven hierbij wel ongewijzigd. In de gewone dienst komt het geraamd algemeen begrotingsresultaat door het ingeschat negatief resultaat van -925.343€ voor het dienstjaar zo te liggen op 1.408.432€. In de buitengewone dienst bedraagt het geraamd resultaat van de begroting 0€. Ook voor die wijzigingen was er een unaniem akkoord.

Nieuw politiehuis

Waarnemend korpschef Philippe Annys gaf de raadsleden een stand van zaken van de bouw van het nieuw politiehuis mee. Er valt een kleine achterstand van een maand te noteren. Het is wel de bedoeling om voor het bouwverlof de onderbevloerings- en de bepleisteringswerken af te ronden. Eind volgende week mag de ruwbouwfase overigens als beëindigd aangezien worden. De vermoedelijke ingebruikname situeert zich in het najaar.  

Rijkswachtkazerne Lennik

De voorgenomen verkoop van het administratief complex van de vroegere rijkswachtkazerne in de A. Algoetstraat in Lennik heeft alsnog geen resultaat opgeleverd. Het was het gemeentebestuur van Lennik dat het hoogste bod (352.000€) had ingediend maar tot ongenoegen van de Lennikse raadsleden werd dit bod door de raadsleden uit de overige gemeenten van de politiezone om een aantal redenen afgewezen ook wegens onvoldoende hoog. De instelprijs bedroeg 350.000€. De schattingen door landmeters liepen op tot 513.000€ vanuit de politiezone en tot 442.000€ vanuit de gemeente Lennik.

Er werd wel afgesproken dat er verder zal gekeken worden of er geen mogelijkheid tot vergelijk kan opgezet worden. Net zoals bij de vorige politieraad was het vooral raadslid Erik O die de discussie met de argumenten voor Lennik op gang bracht. Burgemeester Irina De Knop vroeg de overige raadsleden alleszins begrip voor de positie van Lennik op grond van onder meer het partnerschap in de politiezone en het toch wel vrij groot prijsverschil.

De opbrengst van de verkoop van de vroegere rijkswachtkazerne is ingecalculeerd in het mee bekostigen van het nieuw politiehuis in Kester.    

Rijkswachtkazerne Kester

Om reden de plannen voor de bouw van het nieuw politiehuis in Kester geen parking voor de personeelsleden voorzagen en gesprekken met de omliggende eigenaars om te komen tot een grondruil geen resultaat opleverden konden de raadsleden zich principieel vinden in het uitstellen van de voorgenomen verkoop van het nabijgelegen gewezen administratief rijkswachtcomplex. Op de site van de nieuwbouw zijn slechts vijf parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien waarvan twee voor personen met een beperking. Er zijn geen parkeerplaatsen voor het personeel. De voorziene parkeerplaatsen worden ingenomen door de dienstvoertuigen. Het parkeren van voertuigen binnen de smalle parkeerstroken op de Edingsesteenweg wordt als risicovol beschouwd om reden van de toegelaten maximumsnelheid van 70 km/u en het druk zwaar verkeer. Om meerdere veiligheidsredenen werd er trouwens al een parkeerverbod ingesteld op 100m voor en na de ingang van het nieuw complex in beide richtingen.

Het afbreken van het gewezen rijkswachtgebouw biedt wel een mogelijkheid om op die plaats een voorlopige personeelsparking te voorzien op korte termijn met de bedoeling er een worteldoek neer te leggen en die dan af te dekken met steengruis. De kostprijs van de afbraak zou dan later kunnen gerecupereerd worden bij de verkoop van de grond. Volgens de korpschef dient de afbraak aangezien te worden als het bouwrijp maken van het terrein. Vanuit de politiezone werd eerder gerekend op het recupereren van om en bij de 417.000€ voor de verkoop van het gebouw.

Voorwaarde voor dit alles is wel dat de verkoop van de site Lennik voldoende geld opbrengt en zekerheid biedt dat de tweede schijf van betaling voor de nieuwbouw kan verzekerd worden.     

Meerjarenplan - Visie - Personeelsformatie

Om te kunnen voldoen aan alle voorschriften om de personeelsformatie volledig te kunnen laten goedkeuren door de toezichtdiensten van de gouverneur werd door de korpsleiding een lichtjes aangepaste visietekst uitgeschreven in het kader van het lopend meerjarenplan. Het totaal personeelseffectief blijft wel behouden op 85 voltijdse equivalenten, waarvan 70 in het operationeel kader en 15 in het administratief en logistiek kader. Er wordt ook uitgekeken naar de mogelijkheden voor het inzetten van een intergemeentelijk sanctionerende ambtenaar in de politiezone mede op basis van de uitgebreide toepassingen van de gemeentelijke administratieve sancties.

De korpschef wist de raadsleden in dat verband mee te geven dat de aangekondigde Staten-Generaal van de Politie recent zijn opgestart. Die moet voor de politie tegen de periode 2025-2030 een versie 3.0 uittekenen met daarbij ook aandacht voor al dan niet schaalvergroting en herfinanciering. Het project moet zo kunnen komen tot een aantal aanbevelingen voor het updaten van het politiebestel dat in 2001 door de politiehervorming is tot stand gekomen.

De raadsleden keurden het licht aangepast voorstel van personeelsformatie goed. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jun 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 19 dec 2021

archief