BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 30 augustus

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 30 augustus

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 30 augustus - © Deschuyffeleer
 

Jaarrekeningen kerkfabrieken * GBS Ak’cent * Providentia * Zaal gemeenteschool * Riobra * Poolstok cvba * Verbroedering * Varia * ….

Jaarrekeningen kerkfabrieken 

Zowel de jaarrekening 2021 van het kerkfabriek van de parochie Sint-Géreon Akrenbos als die van de parochie Sint-Martinus kregen een positief advies mee van de raadsleden. Voor Sint-Géreon is er in de exploitatie een overschot van 956€. Er waren geen investeringen voorzien. Voor Sint-Martinus bedraagt het overschot in de exploitatie 27.766€ en voor de investeringen 20.933€. De gemeentelijke toelage voor Sint-Géreon bedroeg 8.839€, die van Sint-Martinus 9.529€.

Raadslid Sabine Vermassen vroeg of er nog steeds geen visie bestaat over wat er in de toekomst gaat gebeuren met de kerk in Akrenbos omdat er daar toch nog maar weinig kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Raadslid Henk Verhofstadt stelde dat een kleine gemeente als Bever toch wel een luxe heeft met zijn twee kerken. Eerste schepen Dirk Willem gaf aan dat het kerkfabriek wel openstaat voor het toelaten van nevenactiviteiten.

Raadslid Sabine Vermassen wees ook op de sterke daling van de inkomsten uit huurpachten en gebruikersvergoedingen voor Sint-Géreon ten opzichte van het jaar voordien maar dat is volgens eerste schepen Dirk Willem eerder te wijten aan het enigszins later dan gebruikelijk in de maand oktober betalen ervan door de pachters en de gebruikers.

Raadslid Rudi Geuens dan weer wilde weten of er ook gedacht wordt aan anticiperen om de thans hoog oplopende energiekosten te kunnen opvangen. Eerste schepen Dirk Willem gaf aan dat het wel degelijk gebeurt. Zo wordt bij de bouw van de nieuwe school in Akrenbos ook uitgekeken of de zonnepanelen mee zouden kunnen dienen voor stroomvoorziening in de kerk.

Bij de stemming onthielden de raadsleden Sabine Vermassen en Rudi Geuens zich, terwijl Henk Verhofstadt, de fractieleider van Open voor Mens, tegenstemde niet zozeer omdat hij zou twijfelen aan de correctheid van de cijfers maar uit principe, gegeven het in stand houden van de twee kerken in de gemeente.

GBS Ak’cent

Zoals ieder jaar stemden de raadsleden in met de gebruikelijke aanpassingen aan het schoolreglement en de afsprakennota in de schoot van de gemeentelijke basisschool Ak’cent. De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest Pajottenland en daarbij wordt er maximaal gestreefd naar uniformiteit onder de aangesloten scholen. Specifiek voor Bever geldt nu dat er geen schoolbus meer wordt ingezet voor het ophalen en het terugbrengen van de leerlingen aan huis. Raadslid Henk Verhofstadt vestigde de aandacht op het belang van de klassenraad en de bevoegdheid nopens het afleveren van attesten van overgang voor scholieren. Schepen Cindy Durieux kon hem wel geruststellen door te stellen dat in een dergelijke klassenraad wel degelijk de meest aangewezen personen zetelen.  

Providentia

Groen licht was er eveneens voor het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst met Providentia voor het beheer van de woningen van gemeenten of OCMW’s. Die overeenkomst wordt nu uitgebreid met een bepaling die stipuleert dat het lokaal bestuur zelf voorziet in een brandverzekering met afstand van verhaal. Het deel dat bestemd is voor de huurder wordt opgenomen in de huurlasten en wordt verrekend in de driemaandelijkse doorstortingen.

Raadslid Françoise Herman onthield zich bij de stemming om reden zij zich ook eerder al onthouden had bij het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst.

Zaal gemeenteschool

Ook voor het gebruik van de polyvalente zaal van de gemeentelijke bassischool werd nu, naast een uurtarief voor commerciële activiteiten, een dagtarief vastgesteld. Dat is gelijklopend met dat voor het gebruik van de sporthal Ter Plasbeek. Zo werd het dagtarief tijdens de winterperiode vastgesteld op 60€ voor Beverse sportclubs en op 80€ voor niet-Beverse sportclubs. In de zomerperiode komen die bedragen te liggen op respectievelijk 50€ en 60€. Voor een dagtarief wordt het gebruik van 8 u tot 16 u in aanmerking genomen. De nieuwe tarieven gelden overigens met terugwerkende kracht vanaf 01 juli 2022.

Adviesraden

Een aanpassing van de uniforme statuten van de adviesraden en hun aanhorigheden werd eveneens goedgekeurd. Ook werd kennisgenomen van hun huidige samenstelling. De aanpassing  heeft vooral betrekking op de samenstelling en op de openbaarheid van de raden. Raadslid Henk Verhofstadt verwees hierbij naar het belang dat gewezen raadslid Ghislain Vandercapellen indertijd hier al aan hechtte.

Riobra

Fluvius, de exploitatiemaatschappij voor het uitvoeren van de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging Riobra onder meer ook voor de riolering, krijgt van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid om voortaan alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren.

Fluvius wil nu in dat kader een ecologisch ondersteunend beleid voeren om de diverse gebruikers van het rioleringsnet aan te sporen hemelwater maximaal te hergebruiken en ter plaatse te infiltreren, hemelwater volledig gescheiden te houden van afvalwater en te voorkomen dat hemelwater in het rioleringsnet terechtkomt. Daartoe voorziet Fluvius per 1 januari 2023 in verschillende premies rationeel watergebruik bij bestaande particuliere woningen, namelijk voor de plaatsing van een hemelwaterput met nuttig gebruik, voor de plaatsing van een infiltratievoorziening en voor de aanleg van een gescheiden privéwaterafvoerstelsel.

Fluvius zal daarbij op geregelde tijdstippen en minstens één keer per kwartaal een lijst bezorgen van de uitgekeerde premies in de gemeente rekening houdend met de rechten van de betrokkenen en  de regels van de AVG.  De gemeente kan – indien zij dit wenst -  wel zelf een bijkomende aanvullende premie uitkeren  waarbij gelijkaardige voorwaarden gehanteerd worden als in het Fluvius-reglement.  Dat overzicht bevat de gegevens die Fluvius gebruikt heeft voor het uitbetalen van de premie(s) rationeel watergebruik, nl. naam en adres van de klant, de benaming van de premie, het uitgekeerde premiebedrag, de kosten die de klant gemaakt heeft en eventuele bijlagen gevoegd bij de aanvraag.

De bestaande gemeentelijke subsidiereglementen betreffende door Fluvius toe te kennen premies voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen voor hemelwater, groendaken en/of afkoppeling van hemelwater worden opgeheven met ingang van 1 januari 2023. De gemeentelijke subsidiereglementen voor het toekennen van eigen aanvullende premies voor vernoemde voorzieningen kunnen wel behouden blijven.

Eerste schepen Dirk Willem drong aan dat Yvo Reygaert, die voor Bever in de raad van bestuur zetelt,  in dat orgaan bij het opstellen van het nieuw subsidiereglement toch ook zou blijven aandringen op de mogelijkheid voor de eigenaars een beroep te kunnen blijven doen op eigen aannemers voor het uitvoeren toch de nodige aanpassingswerken. Bever heeft immers uit het verleden een retributiereglement waarbij de eigenaars ook een beroep kunnen doen op de gemeentelijke arbeiders om de kosten binnen de perken te kunnen houden.

Poolstok cvba

Ook waren de raadsleden akkoord om raadslid Rudi Geuens af te vaardigen als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur van Bever voor de algemene vergadering van Poolstok, het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel cvba.

Verbroedering

Mede op basis van reeds enige tijd lopende informele contacten van schepen voor festiviteiten Dirk Willem wil Bever nu een ‘jumelage’ aangaan met Jardin, een gemeente in het Frans arrondissement Vienne in het departement Isère in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Die gemeente telt nagenoeg een zelfde aantal inwoners als Bever en is al geruime tijd op zoek naar gelijkaardige gemeenten onder meer in België en Duitsland. Met uitzondering van de raadsleden François Herman en Rudi Geuens die zich onthielden verklaarden de raadsleden zich akkoord met het verbroederingscharter. Eerder mocht een kleine delegatie uit Jardin reeds Bever ontdekken. Binnenkort dan zakt een Beverse delegatie af naar de nieuwe Franse zustergemeente om het charter daar te ondertekenen. In het verleden was Bever al verbroederd met het Italiaanse Arba maar die band lijkt  thans op een dood spoor beland.

In de huidige tijden had raadslid Françoise Herman wel bedenkingen bij het nut en de kostprijs van een dergelijk initiatief. Raadslid Rudi Geuens van zijn kant drong aan op het mettertijd bekomen van de door de gemeente Bever gemaakte kosten evenals op het vermelden van de nederlandstalige benaming Bever op het charter. Als gemeente in Vlaanderen is het Nederlands immers de bestuurstaal en gelden er weliswaar taalfaciliteiten voor de Franstalige inwoners. Schepen Dirk Willem wees wel op de mogelijkheden die een dergelijke verbroedering biedt zoals het uitwisselen van jeugd- en sportkampen voor onder andere de Chiro en het uitwisselen van gedachten van  landbouwer tot landbouwer onder meer voor het omgaan met water.

Varia

Burgemeester Kristof Cattie toonde zich een gelukkig man toen hij mocht aankondigen dat de nieuwe straatnaamborden waren aangekomen en binnenkort, als de weersomstandigheden het toelaten, zullen geplaatst worden. Ook het aanduidingsbord dat aan het gemeentehuis zal geplaatst worden is inmiddels klaar voor installatie. Eens dat alles opgezet nodigde hij alle raadsleden uit op een nog te bepalen afspraak aanwezig te zijn bij het bord om het initiatief dat uitging van gewezen raadslid Ghislain Vandercapellen alle eer te betuigen. Ook de camera voor het livestreamen van de zittingen van de raden is besteld.

Eerste schepen Dirk Willem liet weten dat de ontbrekende plaat voor voetweg 100, een stokpaardje van raadslid Yvo Reygaerts, eveneens zeer recent was aangekomen en zo vlug als mogelijk zal gelegd worden.

Raadslid Henk Verhofstadt herhaalde zijn verzoek naar de financieel directeur toe om een simulatie te bekomen naar de gevolgen van een eventuele vermindering van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.

Raadslid Françoise Herman wees naar het uitblijven van maatregelen om de overlast van duiven in het centrum tegen te gaan. Burgemeester Kristof Cattie gaf aan uit te kijken naar een middel voor overlast van natuurlijke verdrijving zoals het gebruik van een valk. Ook heeft hij reeds bij de kerkfabriek aangedrongen om aan het probleem iets te doen.

Raadslid Rudi Geuens peilde naar de stand van zaken met betrekking tot het nu al dan niet vergund zijn van de nieuwe gemeentelijke feestzaal. Volgens algemeen directeur Ann Sevenoo is de nieuwe aanvraag ver klaar. Het werk van de architect is af en het is nu nog enkel wachten op bepaalde documenten die bij het dossier dienen gevoegd te worden.

Raadslid Sabine Vermassen wees op de verloedering van het straatje tussen Eeckhout en de kerk en het uitblijven van de voorgenomen sociale woningbouw door Providentia. Eerste schepen Dirk Willem kon haar meegeven dat Providentia thans uitkijkt naar de mogelijkheden van modulair bouwen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 16 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys / Marc Colpaert | 07 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 29 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 22 aug 2022

archief