HALLE - Zenne & Zoniën: nieuwe bruggen kunnen niet losgekoppeld worden van een bredere mobiliteitsproblematiek

C21

HALLE - Zenne & Zoniën: nieuwe bruggen kunnen niet losgekoppeld worden van een bredere mobiliteitsproblematiek

Editiepajot_halle_kanaal_foto_merckx
Foto © Felix Merckx

In het kader van de inspraakronde rond de verbreding van het kanaal in Halle heeft streekvereniging Zenne en Zoniën zijn standpunten verstuurd naar het Halse schepencollege. Als één van hun besluiten stellen zij vast dat de vraag over de wenselijkheid om één of meer nieuwe bruggen over het kanaal te bouwen, onmogelijk kan worden losgekoppeld van de bredere mobiliteitsproblematiek.

De overbrugging van het Kanaal kan volgens hen niet los worden gezien van de globale mobiliteitsproblematiek. Zij achten de keuze van de Stad om prioriteit te verlenen aan voetgangers en fietsers in de binnenstad verantwoord en positief, maar stellen zic wel vragen bij de afbakening van de binnenstad en/of historische stadskern. De term “binnenstad” moet volgens Z&Z ruim worden geïnterpreteerd en dus niet kan beperkt blijven tot de historische stadskern. De wijken Sint-Rochus en Nederhem moeten zoveel als mogelijk deel uitmaken van de stadskern. Idem voor de Don Boscowijk.
De bouw van ondergrondse parkeergarages in de stadskern – Arkenvest en Mgr. Senciestraat - is naar het gevoel van Z&Z wel in tegenspraak met het principe “zwakke weggebruiker heeft voorrang in de binnenstad” hier met de voeten wordt getreden. Er dringen zich meer beperkingen voor gemotoriseerd vervoer op.
Het beperken van personenautoverkeer op de Bospoortbrug kan alleen als de Sint-Rochuswijk daarvan de nadelige gevolgen niet zal dragen. Om dit te realiseren moet de Sint-Rochuswijk dus “ondoorwaadbaar” gemaakt worden voor doorgaand verkeer, de hoofdassen uitgezonderd. Deze optie wordt gehypothekeerd door de mogelijke “re-activatie” van de Welkomstlaan in het kader van de heraanleg van de N203a zoals gepland door het Vlaamse Gewest. De te verwachten overbelasting op deze hoofdassen in de Sint-Rochuswijk kan daarenboven een belangrijk nadelige weerslag hebben op de geplande mobiliteitsbeperkingen opgelegd aan het gewone autoverkeer op de Bospoortbrug.
De inkokering van de N203a is volgens Z&Z waarschijnlijk de beste oplossing. De onzekerheid over de realisatiemogelijkheid daarvan vormt wel een hypotheek op de intenties van het stadsbestuur. Algemeen is de afhankelijkheid van de stad van externe actoren ( Zeekanaal en Vlaams Gewest) verontrustend.
De bouw van een nieuwe brug vertrekkende aan het Stationsplein via Vogelpers en over Spoorweg, Kanaal (over de zwaaikom) en Zenne richting Bevrijdingsplein zonder de gelijktijdige aanpak van de N203a, biedt geen afdoend alternatief voor de stationsomgeving. De problemen dreigen gewoon verplaatst te worden.Het is niet duidelijk of deze nieuwe brug bestemd is voor lokaal en/of doorgaand verkeer. Evenmin is uitgemaakt hoe de bouw van een nieuwe brug de verzadiging van de gewestwegen die op het Bevrijdingsplein uitgeven, kan verhelpen. Het is niet uitgesloten dat dit probleem daarentegen nog zal verergeren.
De Halse bevolking kan moeilijk inschatten of het Halse mobiliteitsplan voldoende de mobiliteitsstromen heeft in kaart gebracht die het gevolg zijn van een nieuwe, al dan niet ophaalbare Bospoortbrug en dit in combinatie met de bouw van een nieuwe kanaalbrug over de zwaaikom. Te verwachten nieuwe verkeersstromen zijn ook rechtsreeks gekoppeld aan de talloze vastgoed- en woonprojecten die in Halle recent zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn en /of voor de korte en middellange termijn op stapel staan. Deze laatste plannen zijn bij de bevolking wellicht onvoldoende bekend (ontwikkelingen Halle Zuid, Possozplein, De Bres, Arkenvest, Ysayelaan….) Zijn er betrouwbare cijfers over de te verwachten (en waarschijnlijk spectaculaire) bevolkingsaangroei en daaraan gekoppelde toename van het autoverkeer?
BESLUIT
Als besluit stelt Zenne & Zoniën vast dat de vraag over de wenselijkheid om één of meer nieuwe bruggen over het kanaal te bouwen, onmogelijk kan worden losgekoppeld van de bredere mobiliteitsproblematiek. Hierdoor is het zeer moeilijk om gepast te antwoorden op de vraag of nieuwe bruggen werkelijk zinvol zijn en of het in de gegeven omstandigheden haalbaar is daarvoor dan een zo goed mogelijke lokalisatie voor te stellen.
Het lijkt hen daarom zinvol dat zowel het Mobilteitsplatform als de GECORO zich er nog apart en uitvoerig over uitspreken, dat het schepencollege een ruimere synthesenota met pro’s en contra’s laat opstellen en dat de gemeenteraad er zich dan uiteindelijk op basis van een uitstekend gedocumenteerd dossier over uitspreekt
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 okt 2013
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 18 jun 2024

archief