Helemaal voor HALLE 2020 tot en met 2025

C21

Helemaal voor HALLE 2020 tot en met 2025

Schermafbeelding_2022-12-20_om_20
 

Het meerjarenplan ‘Helemaal voor Halle 20-25’ is een zeer ambitieus meerjarenplan. Maar bij de opmaak ervan in 2019 werd er uiteraard nog geen rekening gehouden met de coronacrisis en huidige energiecrisis. De stad werd door die crisissen de voorbije drie jaar geconfronteerd met onvoorziene uitgaven en minder inkomsten. Gelukkig werkt de stad Halle al een aantal jaar structureel aan een energiezuinig beleid. Dat blijkt vandaag de juiste keuze. De stadsfinanciën zijn gezond gebleven en de financiële middelen blijven beschikbaar om alle geplande acties daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Ook voor 2023 zitten er al heel wat interessante projecten in de pijplijn. De gemeenteraad gaf daarvoor op dinsdag 20 december groen licht. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die van Halle een duurzame, innovatieve, toegankelijke en kindvriendelijke stad moeten maken. Hieronder zetten we de plannen even op een rijtje.

HALLE LEEFT

Don Boscowijk wordt Leefbuurt

De stad Halle wil de Don Boscowijk omvormen tot een Leefbuurt. Leefbuurten zijn levendige, klimaatrobuuste en autoluwe buurten waar het aangenaam is om te wonen, wandelen en fietsen. Een Leefbuurt nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water.

Bij de herinrichting van de publieke ruimte kiezen we voor een geïntegreerde aanpak. Deze drie doelstellingen staan daarbij voorop:

een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met ruimte voor ontmoeting;

een autoluwe buurt die uitnodigt tot wandelen en fietsen;

meer ruimte voor groen en water, in functie van de klimaatveranderingen.

Dit project kadert in het overkoepelde traject Klimaatwijken.

Opnieuw actie 'Win je zaak in Halle' 

Om leegstand in onze binnenstad tegen te gaan, gingen we in 2022 van start met het initiatief ‘Win je zaak’. De actie was meteen een schot in de roos. Geen drie, maar vier kandidaat-ondernemers wisten de juryleden uiteindelijk te bekoren en startten een nieuwe zaak in Halle. In 2023 loopt de actie opnieuw. 

Drie kandidaat-ondernemers maken weer kans op een mooi startpakket:

de huur van een winkelpand voor 1 jaar;

een beginnend reclamebudget van 1000 euro;

een subsidie van 3000 euro om de zaak in te richten;

een startersbegeleiding door UNIZO ter waarde van 2000 euro.

 

Nieuwe speelplekken in de stad

Halle is een kindvriendelijke stad die intussen bekend staat om haar vele speelplekken. We blijven daarin investeren. 

In 2023 staat het volgende op de planning:

opstart en inspraakactie rond nieuwe speeltuin ’t Parkske; 

opening van de inclusieve speeltuin op Stroppen; 

nieuwe speeltoestellen voor kinderdagverblijven ’t Kadeeke en ’t Pagadderke;

300.000 euro voor ‘kindvriendelijke installaties’ in de stad (speelelementen in het straatbeeld);

opfleuren van het Stationsplein; 

opfrisbeurt voor speelplein Joepie (Speelplein Joepie krijgt opfrisbeurt | Stad Halle).

 

Belevingsbibliotheek in het hart van de stad

Het Halse bibliotheekgebouw wordt volop omgebouwd tot een nieuwe, moderne belevingsbibliotheek. Een plek met een uitgebreid aanbod voor jong en oud, die ook bruist van de activiteiten. Het vernieuwde gebouw zal ook een directere fysieke en visuele link met het Elisabethpark en het Albertpark hebben, die de twee parken als het ware met elkaar verbindt. De buitenomgeving aan de voorkant krijgt ook een laagdrempelige toegang. Bibbezoekers zullen op een klein buitenterras achteraan kunnen lezen met zicht op het mooie park met vernieuwde speeltuin. Eind 2023 neemt de bibliotheek opnieuw haar intrek in het gebouw.

 

Masterplan voor stadsvernieuwingsproject De Bres 

De Bres wordt een plek waar sport, recreatie en groen samenkomen in een landschapspark met een meanderende Zenne.      

In het park komt het nieuwe sportcentrum. Een opvallend element in het ontwerp is het multifunctionele gebouw naast het nieuwe sportcentrum. In het voorstel van het architectenbureau wordt de structuur van de huidige sporthal De Bres deels ‘hergebruikt’. In dit gebouw is er plaats om auto’s en fietsen te stallen én het kan aangewend worden om in andere behoeftes te voorzien, zoals bijvoorbeeld de organisatie van kleine evenementen of open ateliers. 

Het architectenbureau dat is aangesteld voor de herinrichting van de omgeving van de Bres is volop bezig met de opmaak van een masterplan dat het algemeen kader moet vormen voor alle werkzaamheden en deelprojecten in het gebied. Daarvoor zal het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat in opmaak is, worden bijgestuurd. 

Met het project willen we een aantal doelstellingen te bereiken:

gegroepeerd parkeren: een groot deel van de huidige parkeerplaatsen brengen we samen in een multifunctioneel verzamelgebouw. Op die manier komt er heel wat plaats vrij in onze stad.

park langs de Zenne: de vrijgekomen plaats biedt ruimte voor een nieuw landschapspark met veilige en aangename fiets- en voetgangersverbindingen;

openleggen van de Zenne om een landschappelijke en ecologische meerwaarde te creëren;

nieuw sportcentrum dat zal voldoen aan de eisen voor nationale en internationale sportevenementen.

 

Zolder kasteelgebouw Lembeek wordt plek voor verenigingen

De stad richt de zolder van het Kasteeldomein in Lembeek in tot verenigingslokalen. De start van de werken liet wat op zich wachten, maar in 2023 kunnen de meisjes van Chiro Idoena op zondagmiddag gebruik maken van deze nieuwe plek. Op andere momenten stellen we de zolder open voor andere Lembeekse verenigingen en clubs. 

HALLE WERKT

Veiligere schoolomgevingen

Tussen 2020 en 2025 maakt onze stad in totaal 16 schoolomgevingen verkeersveiliger met een verkeersplan op maat. Elke school heeft immers andere veiligheidsnoden. Daarom leggen we vooraf een participatietraject af met leerkrachten, leerlingen, ouders, politie en de dienst Kinderen & Jongeren. Zo worden alle ideeën, suggesties, pijnpunten en oplossingen vertaald in een concreet actieplan. Het resultaat: een veiligere schoolomgeving die nog meer ouders en leerlingen motiveert om vaker te voet of met de fiets naar school te gaan, met uiteindelijk ook minder verkeersdrukte als gevolg. 

In 2023 pakt de stad op deze manier de omgeving aan van de volgende scholen:

De Winde - Albertstraat

Go! Zilverberk - Pastoor Bernaertsstraat – Balthazarstraat

Heilig-Hart & College Kleutersbaan – Kleutersbaan

Sancta Maria – Steven-de Waelplein

 

Premie voor de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden 

Via een Vlaamse cofinanciering zullen handelaars of eigenaars van handelspanden een premie kunnen aanvragen voor investeringen in en aan hun handelspand. Denk bijvoorbeeld aan gevelverfraaiing, aanpassingswerken om panden beter geschikt te maken, investeringen om het pand energievriendelijker te maken, een afzonderlijke toegang naar de bovengelegen verdiepingen,…

Studie aanleg nieuw bufferbekken parking de Gooikenaar

De binnenstad blijft jammer genoeg geconfronteerd worden met overstromingsproblemen. Om die aan te pakken, wil de stad Halle een bufferbekken aanleggen onder parking Gooikenaar. De studie is intussen opgestart. In 2023 voert de stad verdere onderzoeken uit. Die zijn nodig vooraleer de werken kunnen beginnen. 

Heropening Sint-Rochuskerk 

Tegen het einde van 2023 kan de Sint-Rochuskerk heropenen. De kerk krijgt een nevenbestemming. Dat wil zeggen dat naast de misvieringen, begrafenissen, communies en dergelijke, (een deel van) de kerk ook gebruikt kan worden voor andere doeleinden. We nemen ook de ontmoetingsruimtes in de kelder onder handen. Momenteel polsen we bij de buurtbewoners, Halse verenigingen en andere geïnteresseerden welke nieuwe functies de ruimtes het best krijgen. Nog tot en met 8 januari 2023 kunnen ideeën doorgegeven worden via https://www.hoplr.com/enquete/4trx27ebv1 .

Een digitaal parkeergeleidingssysteem 

Nieuwe, digitale borden op de invalswegen zorgen in 2023 voor een betere parkeergeleiding. Die digitale borden geven de actuele bezetting op de parkings weer. Iedere parking is uitgerust met een camerasysteem dat continu detecteert hoeveel parkeerplaatsen er vrij zijn. Dat moet zorgen voor minder parkeerdruk en zoekverkeer.

Parking Suikerkaai

In het voorjaar van 2023 start Halle met de afbraak van het oude stadsmagazijn. Op deze site komt de nieuwe parking Suikerkaai. Daarmee krijgt onze stad 157 extra parkeerplaatsen aan de rand van het stadscentrum.

Recyclagepark

In het voorjaar van 2023 opent het gloednieuwe stedelijke recyclagepark naast het stadsmagazijn aan de Stroppenweg. Met meer ruimte en vooral ook een grote nadruk op gebruiksvriendelijkheid, dankzij onder meer de installatie van een aantal verzonken containers voor het zwaarste afval. 

Opmaak van een mobiliteits- en fietsbeleidsplan 

Met de komst van de nieuwe Misia- en Klarabrug, het stadsontwikkelingsproject De Bres en de concretere plannen voor de ondertunneling van de A8 is het bestaande mobiliteitsplan dat ondertussen meer dan 10 jaar oud is (2012), aan vernieuwing toe. Zo’n mobiliteitsplan is nodig om Halle leefbaar, bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Met dat plan kiest Halle voor een langetermijnaanpak die leefkwaliteit en duurzame mobiliteit garanderen. Maar ook een plan dat rekening houdt met vervoersarmoede, parkeer mogelijkheden, goederen vervoer en openbaar vervoer. Want al deze transportmodi bepalen hoe onze stad eruitziet.

In het nieuwe mobiliteitsplan vetrekken we nog steeds vanuit het STOP-principe maar willen we dit principe uitbreiden naar het STO(E)P-principe. Bij het organiseren en heraanleggen van de wegen in onze stad willen we in de toekomst dat er in volgorde van veiligheid wordt gekeken vertrekkende vanuit de Stappers(voetgangers, Trappers (fietsers), Openbaar vervoer, Elektrische en gedeelde privévervoer en tenslotte het Privévervoer.

HALLE ZORGT

Investeren in duurzame energie

De inspanningen die we de afgelopen twee jaren leverden om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken hadden al een positief effect op het energieverbruik van de stad. Maar de huidige energiecrisis dwingt ons om te versnellen en verder te gaan met verschillende acties in 2023. Zo worden heel wat stadsgebouwen binnenkort voorzien van zonnepanelen. Het gaat onder meer om de bibliotheek van Essenbeek, CC ’t Vondel, den Ast, het oud gemeentehuis van Buizingen, ’t Pagadderke, centrum Van Koekenbeek, en doorgangswoningen Albertstraat de assistentiewoningen Beverberg en Nikkenberg. De zonnepanelen van het woonzorg-centrum en het stadsmagazijn worden uitgebreid. Alles samen goed voor een investering van zo’n 425.000 euro., btw inclusief. Naast het plaatsen van zonnepanelen, wordt ook geïnvesteerd in het isoleren van de gebouwen, plaatsen van zonnepompboilers en relighting. In 2023 voorzien we hiervoor een investering van € 1.000.000. Door de eigen organisatie te verduurzamen, vervult de stad haar voorbeeldfunctie. Verduurzamen vraagt de nodige investeringen. Maar die inspanningen leveren op termijn een besparing op de energiefactuur op.

 

Digitale balie als nieuwe contactkanaal met de stad 

Inwoners willen uit meerdere digitale kanalen kunnen kiezen om met onze stad in contact te komen. Sinds de coronacrisis hoort videobellen daar onlosmakelijk bij. Zo geeft onderzoek aan dat 57% van de Vlamingen het idee om een online-videogesprek te kunnen voeren met een lokale medewerker interessant vindt. De digitale balie blijkt een nuttig kanaal als toevoeging aan de bestaande kanalen, vooral voor de jongere generaties, maar niet als een vervanging. Ze waarderen vooral de besparing in verplaatsing en tijd, en ook de persoonlijke toets in deze vorm van contact. Van die digitale balie maakt Halle in 2023 werk. Zo bedienen we onze jonge doelgroepen nog beter.

 

Intergemeentelijke pedagogische coach 

Halle zet in 2023 een pedagogische coach in. Die coach geeft kinderbegeleidsters uit de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang pedagogische ondersteuning. Hij verbetert mee de kwaliteit van de pedagogische activiteiten om zo een nog kwaliteitsvollere zorg te geven aan onze kleinste Hallenaren.

 

Fietspromotie via een fietspremie 

Om de duurzame mobiliteit te bevorderen en de lokale economie te ondersteunen, voeren we een fietspremie in. Wie een nieuwe (elektrische) fiets, bakfiets, meerpersonenfiets of speedpedelec koopt, kan een premie aanvragen. De actie zal vermoedelijk in de lente lopen. 

 

Gratis studiebegeleiding via ‘Studeer je mee?’

Met het nieuwe ‘Studeer je mee?’-atelier komt de stad tegemoet aan de hoge vraag naar studiebegeleiding. Via dit initiatief gaan vrijwillige studiecoaches aan de slag met leerlingen uit het Halse onderwijs. De coaches begeleiden hen bij het huiswerk. Zo leren ze zelfstandig werken, een passende studiemethode ontwikkelen en de nodige structuur, planningen en pauzes in te lassen. Meertalige leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de schooltaal, kunnen op aangepaste begeleiding rekenen.

 

Werk maken van e-inclusie 

Halle opent begin 2023 zijn eerste ‘Digiplek’ in de bibliotheek. Een Digiplek is een openbare computerruimte waar begeleiders mensen helpen met al hun digitale vragen. De Digiplek moet vooral mensen uit de meest kwetsbare groepen een ’plek’ bieden waar ze toegang hebben tot digitale tools en kunnen werken aan hun digitale vaardigheden. 

Extra middelen dankzij het Plan Samenleven

Halle neemt al jaren allerlei initiatieven om het samenleven in onze diverse samenleving te bevorderen. In het voorjaar van 2022 lanceerde Vlaams minister Somers de oproep ‘Plan Samenleven’. Lokale besturen konden intekenen op een aantal acties om financiële steun te krijgen voor inspanningen die het samenleven in diversiteit en de sociale cohesie bevorderen.

 

Halle tekende in op volgende 7 acties:

creëren van oefenkansen Nederlands;

opmaak van een actieplan polarisatie;

inzetten van brugfiguren in het onderwijs;

opmaak van een actieplan toegankelijkheid;

opmaak van een actieplan straatintimidatie;

toeleiden van kinderen en jongeren met internationale roots en kinderen en jongeren met een handicap tot cultuur;

inzetten van pleinmakers in buurten.

 

Om deze acties te realiseren, krijgt de stad van de Vlaamse overheid een budget van 325.100 euro voor 1 jaar. Ook de volgende jaren kunnen we hierop intekenen, in principe tot en met 2025. Dankzij de subsidies van het Plan Samenleven zullen we onder meer het aanbod aan oefenkansen Nederlands voor anderstaligen kunnen uitbreiden, een bijkomende brugfiguur onderwijs aanwerven en de weg naar een beleid tegen discriminatie en racisme verder uitbouwen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 01 jun 2023
Marc Sluys | 31 mei 2023
Devogeleer Emile | 31 mei 2023
Marc Sluys | 29 mei 2023

archief