HERNE – Inwonersparticipatie rond ‘RUP Bebouwde Ruimte’ opgestart

C21 Css

HERNE – Inwonersparticipatie rond ‘RUP Bebouwde Ruimte’ opgestart

Vergadering_rup_opstart
HERNE – Inwonersparticipatie rond ‘RUP Bebouwde Ruimte’ opgestart - © Deschuyffeleer
 
1
HERNE – Inwonersparticipatie rond ‘RUP Bebouwde Ruimte’ opgestart - © Deschuyffeleer
 

In het kader van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Bebouwde Ruimte’ werd in het Dominicanessenklooster een eerste participatiemoment gehouden waarbij de inwoners zich konden informeren over de plannen van het lokaal bestuur. Aan de hand van toelichting en inzage van de eerste plannen werden zij er doorheen de startnota en de procesnota geleid door Ann Lambrechts van het studiebureau D+A Consult. Dat RUP is een belangrijke uitloper van het unaniem goedkeuren van de bouwpauze voor meergezinswoningen voor een periode van twee jaar tijdens de gemeenteraad van 27 januari 2021.

Overlay-RUP

Het RUP ‘Bebouwde Ruimte’ is een overlay-RUP waarbij de bestemmingen vanuit het gewestplan, de BPA’s en de reeds voorhanden zijnde RUP’s behouden blijven maar via dit RUP verfijnd worden.  De visie voor de bebouwde ruimte zal uiteindelijk doorvertaald worden in een grafisch plan en voorschriften waaraan elke bouwvergunning en -aanvraag aan getoetst kan en zal getoetst worden.        

Met het RUP wil het lokaal bestuur de ontwikkelingen in de bebouwde ruimte gerichter sturen en zo inzetten op kwalitatieve, aangename en leefbare dorpskernen zonder het landelijke karakter van de gemeente uit het oog te verliezen.

Het voorliggend ontwerpRUP heeft nu tot doel een duidelijk leesbare nederzettingsstructuur te creëren waarbij er rekening wordt gehouden met de relatie tussen kernversterking en kwaliteitsvol verdichten. Simultaan dient er ook aandacht besteed te worden aan onder meer het creëren van meer groen en natuur, een beter aanbod van openbaar vervoer, aanleg van publiek domein als verbindend element en het implementeren van gedeeld vervoer op maat van bewoners.

Hierbij dienen dan duidelijke keuzes gemaakt te worden met betrekking tot het al dan niet toelaten van meergezinswoningen/appartementen op specifieke locaties, tot het vastleggen van bouwlagen en het gabarit in functie van eventuele verdichting, tot de zones die in aanmerking komen voor projectontwikkeling en tot zones waar de woondichtheid laag dient gehouden te worden om het huidig karakter te vrijwaren.

Duidelijkheid

Het RUP ‘Bebouwde ruimte’ dient dan ook duidelijkheid te scheppen voor projecten die betrekking hebben op het bouwen van vooral meergezinswoningen/appartementen op locaties die liggen in een plangebied van 1 km als het gaat over Herne-centrum en de stationsomgeving en in een straal van 500 m als het gaat over de afbakening van de dorpskernen van Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle met daarbij ook nog een bijzondere aandacht voor de grenszone met de stad Edingen in de omgeving van het gehucht de Patriot.

Vallen evenwel niet onder de toepassing van de bouwpauze projecten die vallen binnen de grenzen van een reeds goedgekeurd RUP, BPA of verkaveling, verkavelingen/bijstellen van verkavelingen zonder nieuwe wegenis en waarbij enkel eengezinswoningen worden gecreëerd, het bouwen, verbouwen, uitbreiden of herbouwen van een eengezinswoning op een daartoe bestemd perceel, projecten ingediend door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de omgevingsaanvragen die op datum van de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27 januari 2021 reeds werden ingediend, projecten die geen betrekking hebben op woningbouw evenals de exhaustief op een lijst weerhouden projecten die reeds besproken werden met de stedenbouwkundige ambtenaar voor dezelfde gemeenteraadsbeslissing maar waar de aanvraag toen nog niet formeel was ingediend.

Een landelijke openruimtestructuur

Burgemeester Kris Poelaert: “Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan typeert de gemeente Herne als een gemeente met een  ‘landelijke openruimtestructuur’.  De gemeente wenst deze typering te behouden, maar wordt meer en meer geconfronteerd met toenemende aanvragen voor de bouw van meergezinswoningen die stoelen op de demografische druk en de gezinsverdunning. Er bestaat echter geen uitgewerkt beleidskader met visie over welke locaties geschikt zijn voor het bouwen van meergezinswoningen en aan welke bouwnormen deze meergezinswoningen moeten voldoen. Daarnaast zijn er ook meer en meer aanvragen voor verdichtingsprojecten die uitdagingen stellen op het gebied van actuele beleidsthema’s zoals duurzaamheid, groen in de buurt, integraal waterbeleid en nieuwe woonvormen.

De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die thans worden voorgehouden zijn:

 • Geen meergezinswoningen toelaten in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied
 • Vergroten van de woonkwaliteit binnen de diverse deelkernen door de aanwezige kwaliteiten optimaal te benutten en bijkomend in te zetten op groen publieke ruimte, aangename openbare ruimte en goede verkeersleefbaarheid
 • Voorzieningenniveau en bereikbaarheid als sturend element in toekomstige woonontwikkelingen
 • Bijkomende woonbehoefte zo ruimte-efficiënt mogelijk opvangen waarbij wordt ingezet op verdichting op goed gelegen locaties
 • Waardevolle en kwalitatieve open ruimte vrijwaren van bijkomende wooninvullingen
 • Optimaliseren van het ruimtegebruik binnen het bebouwd weefsel, zuinig omspringen met ruimte
 • Inzetten op kwaliteitsvolle verdichting en kernversterking
 • Kwaliteitskader neerzetten voor de meergezinswoningen: differentiatie binnen het bebouwd weefsel in functie van gewijzigde behoefte (gezinsverdunning, vergrijzing)
 • Inzetten op een kwalitatieve groene woonomgeving
 • Open ruimte tussen de woongebieden behouden en het leefbaar houden van de kleine kernen
 • Vrijwaren en versterken van de eigenheid van specifieke woonomgevingen.

Een sterke kern voor Herne

In de schoot van het lokaal bestuur is alvast ook al een reflectie aan de gang over de kernversterking in het centrum. Die resulteerde in het document ‘Een sterke kern voor Herne’ dat een antwoord moet bieden op onder meer een aantal noden van de dorpskern. In dat verband dringt zich dan ook een fundamentele beleidsreflectie op over hoe meergezinswoningen moeten worden geïntegreerd niet alleen in die kern van Herne maar ook daarbuiten. Ten slotte moet vastgesteld worden dat heel wat gemeenten in het ruime Pajottenland recent een bouwpauze of een soortgelijke maatregel hebben ingevoerd zoals Halle, Beersel, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Lennik. En dat maakt de druk op gemeenten als Herne enkel nog groter”.

Uit het publiek vielen er vooral reacties te noteren over het niet in aanmerking nemen van de verbondenheid met Edingen, de relatie tussen verkeersassen en wonen, de organisatie van het openbaar vervoer evenals het gevaar dat bouwprojecten nog enkel door bouwpromotoren zouden kunnen gerealiseerd worden.

De inspraakperiode met de overlay-RUP als inzet loopt nog tot en met 15 april. De startnota, de procesnota en bijhorende informatie kunnen op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website geraadpleegd worden.

Inspraakreacties kunnen nog worden ingediend tot en met 15 april 2022. Zij worden schriftelijk bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne of tegen ontvangstbewijs afgegeven op de dienst omgeving. Ook kunnen zij digitaal worden overgemaakt via mail aan stedenbouw@herne.be .

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 feb 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 29 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 23 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022

archief